Обявление за издадена Заповед № 599/29.08.2019 г.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 599/29.08.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) в частта за ПИ 07257.501.1071, кв. 46 по регулационния план на с. Българево, община Каварна,  област Добрич.