Обявление за издадена Заповед № 506/08.07.2019 г.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 506/08.07.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) в частта за УПИ XII, УПИ XIII, УПИ XIV и УПИ XXIII, кв. 6 по регулационния план на с. Божурец, община Каварна,  област Добрич.