Обявление за издадена Заповед № 503/05.07.2019 г.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 503/05.07.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) в частта за УПИ IV, УПИ V, УПИ VI , УПИ VII, УПИ VIII, УПИ IX , УПИ X и УПИ XI, кв. 6 по регулационния план на с. Камен бряг, община Каварна,  област Добрич.