Обявление за издадена Заповед № 477/27.06.2019 г.


Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 477/27.06.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ I - 53, УПИ II -51,75 и УПИ XV-52, кв. 13 по регулационния план  на с. Камен бряг, община Каварна,  област Добрич.