Обявление за издадена Заповед № 358/31.05.2019 г.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 358/31.05.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ II -116, УПИ III-116, УПИ XVIII-116, УПИ XIX в кв.8 и част от улица кв. 1 и улица , по регулационния план на Голф комплекс с. Божурец, с. Топола, община Каварна, област Добрич.