Обявление за издадена Заповед № 357/31.05.2019 г.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 357/31.05.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ II-840 и УПИ III-841 в кв.22, по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, представляващи имоти с идентификатори 35064.501.840 и 35064.501.841 по кадастрална карта на гр. Каварна , община Каварна, област Добрич.