Обявление за издадена Заповед № 299/02.05.2019 г.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 299/02.05.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ XXXVII, кв.5, по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна.