Обявление за издадена Заповед № 267/ 11.04.2017г. на кмета на община Каварна

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е издадена  Заповед  № 267/ 11.04.2017г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план- план за застрояване (ПУП- ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 12173.22.3 по КККР на с. Вранино, община Каварна, област Добрич, при спазване на нормите за застрояване, определени в чл. 7 от Наредба №19/ 2012г.