Обявление за издадена Заповед № 180/15.03.2019 г.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 180/15.03.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ IV – 6.7.9.10.13, кв. I и улица КК „ Бялата Лагуна“, община Каварна, област Добрич.