Обявление за издадена заповед № 153/05.03.2019 г.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 17/21.01.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за  застрояване (ПУП-ПЗ)за имоти с идентификатор 35746.232.9  по КККР на с. Камен бряг, община Каварна.