Обявление за издадена заповед № 152/01.03.2019 г.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 152/01.03.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация и  застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ VI -3058 и УПИ V-3058, кв.219, по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич.