Обявление за издадена Заповед № 336/14.05.2020 г.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 336/14.05.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава  изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП- П3) за УПИ LXIII и УПИ LXV-9995,9996, кв. 1 по регулационния план на гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич.