Общински съвет-Каварна обявява процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд-Каварна

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – К А В А Р Н А
 
О Б Я В А
Общинският съвет – Каварна на основание чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт и Решение № 620 по Протокол № 52 от 25.06.2019 г. обявява процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Каварна 
  
Изисквания към кандидатите
Кандидатите за съдебни заседатели трябва да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:
- възраст от 21 до 68 години,
- имат настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатстват;
- имат завършено най-малко средно образование;
- не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията му;
- не страдат от психически заболявания; 
- не са съдебни заседатели в друг съд; 
- не са общински съветници от съдебния район, за който кандидатстват; 
- не участват в ръководство на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
- не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата на национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който кандидатстват.
 
Необходими документи
Кандидатите подават в срок до 19.08.2019 г. в деловодството на Общински съвет - Каварна, ул. „Добротица” № 26, етаж III, стая 301 следните документи:
1.заявление по образец (приложение № 1);
2. подробна автобиография, подписана от кандидата;
3. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
4. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
5. данни за контакт  на две лица, към които Общинският съвет - Каварна може да се обръща за препоръки; 
6. мотивационно писмо;
7. писмено съгласие; 
8. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт;
9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българска народна армия (ако кандидатът е роден преди 16 юли 1973 год.).

Прикачени файлове