Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на обявява на 07.10.2019г. от 14.00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая № 209

 

за отдаване под наем на терен на петно № 122 (сто двадесет и две) по схема за разполагане на павилион по чл. 56 от ЗУТ, в поземлен имот - публична общинска собственост с идентификатор 35064.501.9513 по КККР на гр. Каварна (граничещ с югозападната част на двора на бившата автогара) с площ до 30,00кв.м. (тридесет квадратни метра) за поставяне на преместваем обект - за търговска дейност, който да отговаря на чл. 2, ал. 1 от Наредбата за условията за разрешаване поставянето на временни преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ.
Срок на договора за наем  5 години от датата на сключване на договора. 
Начална тръжна наемна месечна цена на обекта на търга е 60,00лв. без ДДС.
Тръжните документи се заплащат в касата на общината на  ул.”Добротица” № 26, до 17.00 часа на 01.10.2019год., като цената на един комплект е 10.00 лв. и се получават от стая № 206, ет. 2.  
Депозитна вноска в размер на 72,00лв. представляваща 10% от началната тръжна годишна наемна цена. Депозитната вноска се внася на касата на Община Каварна, ул. ”Добротица” № 26 или по сметка на община Каварна в ”ЦКБ” АД гр. Добрич BIC код СЕСВВGSF  с/ка  BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВGSF до  17.00 часа  на  02.10.2019 год.  
Срокът за подаване на заявленията е до 17.00 часа на 03.10.2019г. в деловодството на Община Каварна, ул.”Добротица” № 26.
Оглед – всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.                  
Необходими документи за участие:
•Декларация, че участникът няма непогасени задължения към отдел ”Местни данъци и такси” при  Община Каварна с настъпил падеж; 
•Актуално удостоверение от НАП, че няма непогасени задължения към държавата;
•Нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се представлява от пълномощник;Справки на тел.: 0570/8-18-19.