Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 15.10.2019 год. от 14:30 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

 

за продажба на общински поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ имот с идентификатор 35064.501.4272 (три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, четири, две, седем, две) по КККР на гр. Каварна, с площ от 376 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), представляващ УПИ  I I в кв. 210, по действащ ПУП на гр. Каварна, при съседи: 35064.501.4238, 35064.501.4358, 35064.501.4172, 35064.501.4271, 35064.501.4270. АЧОС №5335 от 27.02.2014г., вписан акт №82, т.II, вх.р.№484/05.03.2014г. на СВ Каварна.
Началната тръжна цена на имота– обект на търга е 5008,00 лв. без ДДС.
Тръжните документи се закупуват от касата на общината на  ул.”Добротица” № 26, до 17.00 часа на 09.10.2019год., като цената на един комплект е 50.00 лв. 


Депозитна вноска, представляваща 10% от началната тръжна цена, в размер на 500,80 лв. да се плати по сметка на община Каварна в ”ЦКБ” АД гр.Добрич BIC код СЕСВВGSF с/ка BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВGSF до 17.00 часа на 10.10.2019 год.  
Срокът за подаване на заявленията с приложените документи е до 17.00 часа на 11.10.2019г. в деловодството на община Каварна, ул.”Добротица” №26


Оглед – всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.   

              
Необходими документи за участие приложени към заявлението:


1.Квитанция за закупени тръжни книжа;
2.Вносна бележка за внесен депозит;
3.Декларация от участника, че е запознат с условията на търга;
4.Декларация от участника, за липса на задължения към отдел „МДТ” при Община Каварна;
5.Актуално удостоверение от НАП за липса на задължение към държавата;
6.Нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се представлява от пълномощник.


Справки на тел.: 0570/8-18-19.