Община Каварна обявява на 25.03.2019 год. от 14.00 часа в сградата на Община Каварна – втори етаж, стая № 209

Публичен търг с явно наддаване за продажба на :

НАИМЕНОВАНИЕ ТИП Мярка Количество Начална тръжна цена за един брой Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена за един брой Цена на един комплект тръжни книжа
            лева лева
1 2 3 4 5 6

7

5,00
1 Струг С8М бр. 1 974,42 97,44 5,00
2 Струг СП403  02 бр. 1 923,49 92,35 5,00
3 Шмиргелов апарат ЗД 001 бр. 1 111,06 11,11 5,00
4 Електрожен ИЗ - Е - 03 бр. 1 220,68 22,10 5,00
5 Ножица за ламарина гилотина бр. 1 34,16 3,42 5,00
6 Апарат за точкова заварка   бр. 1 139,64 13,96 5,00
7 Ацетиленов апарат   бр. 1 66,68 6,67 5,00
8 Струг-дърводелски Hobby 8 бр. 1 267,46 26,75 5,00
9 Струг-дърводелски Hobby 8 бр. 1 318,14 31,81 5,00
10 Фреза FR 101 бр. 1 922,04 92,20 5,00
11 Апарат за точене на банцигови ленти ATBT бр. 1 120,74 12,07 5,00
12 Лентолепачка ЛЛ 900 бр. 1 30,18 3,02 5,00

     

Тръжните документи се закупуват, за всяка една вещ по отделно, с цена на един комплект от 5.00 лв. /пет лева/ които се заплащат на касата на общината до 17.00 часа на 19.03.2019год. Пакета с документи се получава от стая № 206 на Община Каварна.
Депозитна вноска за имот в размер на 10% от тръжната цена, за всяка вещ по отделно, да  постъпи в срок до 20.03.2019год. на касата на Община Каварна.
Срок за подаване на заявления за участие до 17.00 часа на 21.03.2019 год. в деловодството на Община Каварна на ул.”Добротица” №26. 
Време и място за оглед на обекта- всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа след представена квитанция за закупени тръжни книжа в присъствие на домакина на община Каварна в сградата на бившия МУЦ.
Условия за участие и провеждане на търга:
1. Квитанция за закупени тръжни книжа;
2. Вносна бележка за внесен депозит;
3. Декларация от участника, че е запознат с условията на търга;
4. Декларация от участника, за запознаване с Проекто-договора и условията в не
5. Декларация от участника, за липса на задължения към отдел „МДТ” при Община Каварна;
6. Актуално удостоверение от НАП за липса на задължение към държавата;
7. Нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се представлява от пълномощник.
   Справки на тел. 0570/8-18-19