Информация за включване в механизма лична помощ

 

Кой има право на лична помощ до 31.12.2020 г.:

 • лицата с право на чужда помощ и определени 90 и над 90 процента трайна намалена работоспособност или вид и степен на увреждане;
 • децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на
  увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
 • децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на
  увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

 

Как можете да заявите желанието си да ползвате Механизма лична помощ

 • Документите за изготвянето на индивидуалните оценки на потребностите от лична помощ се подават в специализираните отдели в дирекциите "Социално подпомагане" към Агенцията за социално подпомагане по настоящ адрес на човека с увреждане.
 • Документите за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите са:
 • заявление-декларация по образец;
 • формуляр за самооценка.

 

Кандидатстване за оценяване

Документите можете да получите в дирекциите "Социално подпомагане" по настоящ адрес или да изтеглите от електронната страница на Агенцията за социално подпомагане - меню "Социално подпомагане", подменю "Подкрепа на хората с увреждания", "Индивидуална оценка на потребностите", раздел "Документи".

 • Заявлението и формулярът за самооценка се попълват от Вас, от Ваш законен или
  упълномощен представител.
 • Документите се подават лично, чрез упълномощено лице или от законен
  представител.

Когато ползвател на лична помощ е малолетен или поставено под пълно запрещение
лице, той се представлява от законния му представител, а когато е непълнолетен или
поставено под ограничено запрещение лице, се иска съгласието на законния му
представител.

Броят на часовете за лична помощ се определя в издаденото
направление в зависимост от установената степен на зависимост, като за:

 1. първа степен са до 15 часа месечно;

 2. втора степен са до 42 часа месечно;

 3. трета степен са до 84 часа месечно;

 4. четвърта степен са до 168 часа месечно.

В 10-дневен срок от изготвяне на индивидуалната оценка на потребностите се издава направление за включването Ви в Механизма лична помощ.

 

ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ

Наредбата за включване в механизма лична помощ влезе в сила след обнародването й в Държавен вестник на 5 юли 2019 г. Нормативният акт е разработен в изпълнение на чл. 17 от Закона за личната помощ.

За да се включите в Механизма лична помощ трябва да подадете заявление в
общината по настоящ адрес.

Документи за включване съгласно чл.2, ал. 2, ал.3, ал.4 са:

 • заявление (Приложение 1), в което посочвате избраното от Вас лице за асистент;
 • направлението, издадено от дирекция "Социално подпомагане", с определения Ви брой часове за лична помощ.
 • Документ за самоличност за справка или документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка).

Когато в заявлението не сте посочили асистент, общината (доставчикът на лична помощ) може да Ви предложи при възможност асистент.

В случай, че не сте доволен от личния си асистент, може да поискате прекратяване
на трудовия му договор и назначаване на нов такъв, без да е необходимо да преминавате
през нова оценка .

 • В заявлението, Вие (Вашият законен представител) изрично давате съгласие:
 • добавката за чужда помощ да се превежда за заплащането на ползваната услуга;
 • до 380 лв. от месечната помощ по чл. 8д от ЗСПД (в зависимост от броя на
  определените в направлението часове), изплащана за деца с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане, да се превежда за заплащане на ползваната услуга.

Важно е да знаете!!!

Даването на съгласие за трансфериране на посочените суми е задължително условие за включване и ползване на Механизма лична помощ. Ако заявителят не даде такова съгласие заявлението не се разглежда. Трансферът ще бъде извършван само след сключване на трудов договор с асистент и при реално предоставяне на услугата.

 

ЛИЧЕН АСИСТЕНТ може да бъде само дееспособно лице, което:

 • не е поставено под запрещение;
 • не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие на ползвател на лична помощ;

Документи за включване съгласно чл.26 от Закона за личната помощ и чл.6, ал. 3 от Наредбата за включване в механизма лична помощ:

 • заявление до общината (Приложение 4) на хартиен или електронен носител за включване в списъка на кандидатите за оценка;
 • автобиография;
 • копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен трудов договор;
 • декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ.
 • документ за самоличност за справка.

 

Важно е да знаете!!!

Правата и задълженията на потребителя, личния асистент и общината/доставчика се уреждат чрез тристранно споразумение, а личният асистент се назначава с трудов договор, сключен между него и общината/доставчика.

Първите асистенти ще бъдат назначени от 01.09.2019 г., което значи че всеки, който желае да получава асистентска помощ, трябва да подаде заявление за изготвяне на индивидуална оценка сега!

Законът за личната помощ не допуска едновременното получаване на подкрепа от няколко източника за задоволяване на същите потребности!

Прикачени файлове