Обяви и съобщения

Съобщение на Държавен вестник бр. 52 от 08.07.2016 г.

Обяви и съобщения | 19.07.2016

Община Каварна на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план-парцеларен план за линейни обекти на техническата инфраструктура, представляваща изместване трасетата на въздушни елпроводи – СрН 20 кV и НН 220 V в имоти с идентификатори 07257.52.112 и 07257.501.714, по КККР на с. Българево, община Каварна, област Добрич. Проектът се намира в отдел...

Обявление на Заповед № 693/13.07.2016 г

Обяви и съобщения | 13.07.2016

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № 693/13.07.2016 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с идентификатор 35064.202.5 по КККР на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич.

Съобщение за Проекта за санитарно-охранителни зони около минерален водоизточник Р-33а „Тузлата-Бялата лагуна”

Обяви и съобщения | 12.07.2016

 Съгласно чл.39, ал.2 от Наредба № 3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, съобщаваме на заинтересованите лица, че е изработен Проект за...

Съобщение

Обяви и съобщения | 08.07.2016

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, община Каварна съобщава на  обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води в ПИ № 66281.22.37 в землището на...

Съобщение

Обяви и съобщения | 08.07.2016

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, община Каварна съобщава на  обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по приложение № 2 към чл. 6 от наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за “изграждане на хидромелиотативно съоръжение -система за капково напояване„ в землището на с....

Обява за процедура за подбор за длъжност медицинска сестра по Договор № BG05M9OP001-2.002-0170-С001 за реализиране на проект „Независим живот за гражданите на Каварна”

Обяви и съобщения | 08.07.2016

Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.002-0170-С001 между Министерство на труда и социалната политика и Община Каварна за реализиране на проект по процедура № BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., ОБЩИНА КАВАРНА 1. ОБЯВЯВА, процедура за подбор за длъжност медицинска сестра 1 бр. за 15 месеца до...

Обявление за конкурс за длъжността "Директор на дирекция „Гражданска регистрация духовни и социални дейности“"

Обяви и съобщения | 01.07.2016

ОБЩИНА КАВАРНА ул. "Добротица" № 26 НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 10А, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ И ЧЛ. 14 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ, И ЗАПОВЕД №653/29.06.2016 год.   ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността:   Директор на дирекция „Гражданска регистрация, духовни и социални дейности” при Общинска администрация на Община...

Обявление за конкурс за длъжността "Началник отдел „Канцелария на кмета“ при Дирекция „Финансови дейности, правно, административно и информационно обслужване”"

Обяви и съобщения | 01.07.2016

ОБЩИНА КАВАРНА ул. "Добротица" № 26 НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 10А, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ И ЧЛ. 14 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ, И ЗАПОВЕД №654/29.06.2016 год.   ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността:   Началник отдел ”Канцелария на кмета” при Дирекция „Финансови дейности, правно, административно и информационно...

Обявление за конкурс за длъжността „Началник отдел ”Обществен ред и контрол” при Дирекция „Финансови дейности, правно, административно и информационно обслужване”“

Обяви и съобщения | 01.07.2016

ОБЩИНА КАВАРНА ул. "Добротица" № 26 НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 10А, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ И ЧЛ. 14 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ, И ЗАПОВЕД №655/29.06.2016 год.   ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността:  Началник отдел ”Обществен ред и контрол” при Дирекция „Финансови дейности, правно,  административно и информационно...

Обявление за конкурс за длъжността „Началник отдел „Устройство на територията и инвестиции” при Дирекция „Устройство на територията, екология, инвестиционни и икономически дейности”“

Обяви и съобщения | 01.07.2016

ОБЩИНА КАВАРНА ул. "Добротица" № 26 НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 10А, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ И ЧЛ. 14 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ, И ЗАПОВЕД №656/29.06.2016 год.   ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността:   Началник отдел ”Устройство на територията и инвестиции”, при Дирекция „Устройство на територията, екология, инвестиционни и...