Обяви и съобщения

Съобщение до Тюркян Мустафова Ахмедова

Обяви и съобщения | 23.01.2017

Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. (3) от Закона за устройството на територията, съобщава на Тюркян Мустафова Ахмедова в качеството и на собственик на имоти с идентификатори 72693.501.97 и 72693.501.111 по КККР на с. Топола, община Каварна, област Добрич, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за...

Мерки на Общинската епизоотична комисия

Обяви и съобщения | 20.01.2017

   Във връзка с обявен първичен случай на Инфлуенца А (грип) при диви птици на територията на гр. Каварна, общ. Каварна, област Добрич  и  с цел недопускане проникването на болестта сред домашните птици, отглеждани на територията на община Каварна, общинската епизоотична комисия, на заседанието си провело се на 20.01.2017 г.  определи следните задължителни за изпълнение...

Съобщение

Обяви и съобщения | 19.01.2017

Община Каварна, съобщава на гражданите на гр. Каварна, че в общинска администрация е постъпило писмо с вх. № РД-01-345/ 18.01.2017г., с което „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД- гр. Добрич, на основание чл.48, ал.2, т.3 от Закона за водите, уведомява, че питейната вода от 08. Зона Каварна, включваща част от гр. Каварна, е с наднормено съдържание на нитрати. Зоната се водоснабдява от ПС...

Съобщение до „Тилиа Аргентеа” ЕООД

Обяви и съобщения | 17.01.2017

Община Каварна във връзка с чл.69, ал.1 и съгласно чл.66, ал. 2 от Закона за културното наследство и на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, съобщава на „Тилиа Аргентеа” ЕООД в качеството му на собственик на имоти с идентификатор 35064.200.92 и 35064.200.94 по КККР  на гр.Каварна, че е издадена Заповед  № РД9Р/ 21.11.2016 г. на министъра на културата за промяна на статута в частта...

Обявление на Заповед № 12/11.01.2017 г.

Обяви и съобщения | 17.01.2017

  Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 12/11.01.2017 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ VIII-571 в кв. 123 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич.

Съобщение до Йорданка Василева Холевич

Обяви и съобщения | 17.01.2017

  Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. (3) от Закона за устройството на територията, съобщава на Йорданка Василева Холевич в качеството и на собственик на имот с идентификатор 35064.13.86 по КККР на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване...

Съобщение за инвестиционно предложение на “ЛАГУНА 2007” ЕООД и „ДЪЛБОКА БГ” ЕООД

Обяви и съобщения | 17.01.2017

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на  обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за изграждане на „Сграда за комплексно обществено обслужване, предвиждаща заведение за обществено...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 10.02.2017 год. от 15.00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 16.01.2017

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ   за продажба на общински поземлен имот, представляващ празен терен в урбанизирана територия в село Българево, община Каварна: Поземлен имот с идентификатор 07257.501.855 по КККР на с. Българево, община Каварна, с площ 790 кв.м, идентичен с УПИ № XXII в кв. 40 по регулационния план на село Българево, община Каварна. Имотът е актуван с АЧОС № 5597/27.09.2016...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 10.02.2017 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 16.01.2017

  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ         за отдаване под наем на земеделска земя – лозя от ОПФ с обща площ от 23,769дка в землището на гр.Каварна: Поземлен имот с идентификатор ПИ 35064.122.3  по КККР на гр.Каварна, местност „Шабленски лозя” с площ от 10,000дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе, при...

Мерки на Общинската епизоотична комисия за превенция на болестта Инфлуенца по птиците

Обяви и съобщения | 12.01.2017

Във връзка с констатирани огнища на болестта Инфлуенца по птиците на територията на Република България и с цел недопускане проникването на болестта на територията на община Каварна от мигриращи птици, общинската епизоотична комисия на заседанието си провело се на 05.01.2017 г. определи следните, задължителни за изпълнение, профилактични мерки: 1. Собствениците и управителите на птицевъдни обекти и...