Обяви и съобщения

Обявление на Заповед № 904/08.09.2016 г.

Обяви и съобщения | 19.09.2016

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 904/08.09.2016 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ IV и УПИ V в кв. 156 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич.  

СЪОБЩЕНИЕ ДО ГЕРГАНА БОЯНОВА ПАШОВА на основание чл.61, ал.3 от АПК

Обяви и съобщения | 17.09.2016

СЪОБЩЕНИЕ ДО ГЕРГАНА БОЯНОВА ПАШОВА на основание чл.61, ал.3 от АПК Община Каварна съобщава на Гергана Боянова Пашова, че е издадена заповед № 943 от 14.09.2016 година на кмета на община Каварна за прекратяване на наемното й правоотношение за общинско жилище с адрес: град Каварна, ул. „Стефан Караджа” № 32, ап. № 117.  Заповед № 943/14.09.2016г. подлежи на обжалване по реда на АПК...

СРЕЩА НА КАНДИДАТА ЗА ПРЕЗИДЕНТ ГЕНЕРАЛ РУМЕН РАДЕВ С КАВАРНЕНЦИ

Обяви и съобщения | 17.09.2016

 На 25.09.2016г. от 17:30ч. в НЧ“Съгласие - 1890“ кандидатът за президент на Република България,генерал Румен Радев ще се представи пред гражданите на Каварна. ЗАПОВЯДАЙТЕ НА СРЕЩА И ОТКРОВЕН РАЗГОВОР ЗА БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ !   

Съобщение на Общински съвет - Каварна относно обявление за конкурс за възлагане на управлението на „Каварна” ЕООД, гр.Каварна, публикувано на 25.08.2016г.

Обяви и съобщения | 16.09.2016

Относно: обявление за конкурс за възлагане на управлението на „Каварна” ЕООД, гр.Каварна, публикувано на 25.08.2016г. Комисия, назначена с решение № 141 по Протокол № 11 от 02.08.2016 година на Общински съвет – Каварна реши: не провежда присъствен конкурс за възлагане на управлението на „Каварна” ЕООД град Каварна, тъй като заявленията са подадени в деловодството на...

Обява за инвестиционно предложение за НЧ "Народен Будител-1940",с.Българево

Обяви и съобщения | 13.09.2016

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, НЧ „Народен будител– 1940”, с. Българево, общ. Каварна уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за „Ремонт, реконструкция и модернизация на НЧ „Народен будител – 1940”, с. Българево, общ. Каварна Дейностите по проекта...

Обява за инвестиционно предложение за НЧ „СЪГЛАСИЕ – 1890”, гр.Каварна

Обяви и съобщения | 12.09.2016

 На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, НЧ „Съгласие – 1890”, гр. Каварна уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за „Ремонт, реконструкция и модернизация на НЧ „Съгласие – 1890”, гр. Каварна, общ. Каварна Дейностите по проекта  включват: • ремонт...

Информация за напредъка по ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.002-0170-С001,с наименование „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА КАВАРНА” ОП ”РЧР” 2014-2020 Г.

Обяви и съобщения | 10.09.2016

Община Каварна продължава изпълнението на проектните дейности по проект „Независим живот за гражданите на Каварна“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси - 2014-2020”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, с цел надграждане постигнатите добри резултати по схемите „Алтернативи“,...

Съобщение

Обяви и съобщения | 08.09.2016

На 09.09.2016г. Община Каварна стартира дейностите по реализацията на Проект „Обичам природата – И аз участвам” от Националната кампания „Чиста Околна Среда 2016г”. Проектът е финансиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и предвижда почистване, облагородяване и изграждане на детска площадка за игра и зона за отдих в Градски парк на...

Обявление за конкурс за възлагане на управлението на „МБАЛ-Каварна”ЕООД гр. Каварна.

Обяви и съобщения | 07.09.2016

О Б Я В Л Е Н И Е  за конкурс за възлагане на управлението на „МБАЛ-Каварна”ЕООД гр. Каварна. Публикувано на: 07.09. 2016г. Валидно до: 17. 10. 2016г., 17:00 ч.  О Б Я В Л Е Н И Е         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАВАРНА ул. "Добротица" № 26, ет.3  На основание Решение № 140 по Протокол №11 от 02.08.2016г. ОБЯВЯВА КОНКУРС  за...

Обявление за конкурс за възлагане на управлението на „Медицински Център І - Каварна"

Обяви и съобщения | 07.09.2016

О Б Я В Л Е Н И Е  за конкурс за възлагане на управлението на „Медицински Център І - Каварна" ЕООД гр.Каварна Публикувано на: 07.09. 2016г. Валидно до: 14. 10. 2016г., 17:00 ч.     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАВАРНА ул. "Добротица" № 26, ет.3 На основание Решение № 139 по Протокол №11 от 02.08.2016г. ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане на управлението на „Медицински...