Обяви и съобщения

Уведомление до земеделските стопани

Обяви и съобщения | 15.04.2020

Във връзка с провеждането на растителнозащитни мероприятия за борба срещу вредителите по земеделските култури и с цел опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне, информираме заинтересованите лица за следното: 1. Съгласно Закона за пчеларството се забранява употребата на продукти за растителна защита и препарати за дезинфекция и дезинсекция върху земеделски и горски култури, трайни и...

Съобщение до всички собственици на пчелини и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 15.04.2020

Община Каварна съобщава, че на основание чл. 8, ал. 1 от Закона за пчеларството всички собственици на пчели и пчелни семейства в 15-дневен срок от придобиването им са длъжни да ги регистрират в кметството на населенoто място, където се води регистър на пчелините, включително пчелните семейства. Необходими условия за регистрация: Компетентен орган да извърши настоящата услуга е общинската...

Проект на Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Каварна (2020-2022 г.)

Обяви и съобщения | 14.04.2020

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона на нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни предвид извънредното положение в страната \COVID 19\ община Каварна, чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за приемане на Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Каварна (2020-2022г.)...

Обявление за издадена Заповед № 240/13.04.2020 г. на кмета на общината

Обяви и съобщения | 14.04.2020

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 240/13.04.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава  изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП- ПР3) за УПИ I, кв. 18 по регулационния план на с. Камен бряг, общ. Каварна, обл. Добрич, изразяващо се в...

Съобщение до Желязко Ат. Карастоев, Иванка Д. Йорданова и Йордан Д. Йорданов

Обяви и съобщения | 10.04.2020

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Желязко Ат. Карастоев, Иванка Д. Йорданова и Йордан Д. Йорданов, в качеството си на заинтересовани лица по чл. 131, ал. 2, т. 3 от ЗУТ (Собственици в имот с идентификатор 35064.501.1100 по КККР на с. Каварна, община Каварна,...

Уведомление за провеждане на растителнозащитни дейности

Обяви и съобщения | 10.04.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва: В периода от 13.04.2020 г. до 14.04.2020 г. от залез слънце до изгрев слънце ...

Уведомление за провеждане на растителнозащитни дейности

Обяви и съобщения | 10.04.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба №13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва: В периода от 13.04.2020 г. до 14.04.2020 г. от 07:00 до 22:00 часа  фирма...

Уведомление за провеждане на растителнозащитни дейности

Обяви и съобщения | 09.04.2020

Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва: В периода от 09.04.2020г. от 17:00 до 20:00 часа фирма ЗП МИХАИЛ МАТЕЕВ ще проведе...

Уведомление за провеждане на растителнозащитни дейности

Обяви и съобщения | 07.04.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва: В периода от 24.04.2020 г. до 30.04.2020 г. от залез слънце до 10:00 часа на...

Обявление за издадена Заповед № 223/03.04.2020 г. на кмета на общината

Обяви и съобщения | 07.04.2020

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 223/03.04.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП- ПР3) за ПИ 07257.501.1149 и ПИ 07257.501.1150 по КККР на с. Българево, общ. Каварна, обл. Добрич.