Обяви и съобщения

Публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи,общинска собственост на 10.11.2016г. от 10:00ч.в сградата на Община Каварна-втори етаж,стая№209

Обяви и съобщения | 11.10.2016

№ Наименование Тип Количество в брой Начална тръжна цена за един брой Депозит в размер на 30% от началната тръжна цена за един брой 1 2 3 4 5 6 1 Менгеме Голямо 2 97.16 29.15 2 Менгеме голямо Голямо 1 41.58 12.47 3 Маса...

Обявление

Обяви и съобщения | 10.10.2016

Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове, община Каварна обявява на интернет страницата на общината в секция „Общински съвет“, раздел „Проекти на нормативни актове“ Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна ведно с мотивите. В законоустановения...

Съобщение за инвестиционно предложение на „ДЪЛБОКА” ООД

Обяви и съобщения | 07.10.2016

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на  обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за „Основен ремонт и реконструкция на съществуващо предприятие за преработка на двучерупчести,...

Съобщение на отдел "Местни данъци и такси " до ТЪКЪРС ЕООД

Обяви и съобщения | 07.10.2016

Изх. № 20/07.10.2016 г. ДО ТЪКЪРС  ЕООД Адрес за кореспонденция: гр. Варна, район Одесос ул. „Цар Калоян” № 22, ап.2, ет. 2 Представлявано от:  Андрю Робърт Тъкър   СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,...

Уведомление на отдел "Екология и зелена система"

Обяви и съобщения | 05.10.2016

В изпълнение на чл.7,ал. 3 от Вътрешните правила на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“ предоставяме за запознаване на обществеността препис – извлечение  от Протокол № 5 от Общо събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“,провело се на 29.09.2016г. в Община град Добрич.

Съобщение на отдел "Екология и зелена система"

Обяви и съобщения | 05.10.2016

 Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на  обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за „Изграждане на две водовземни съоръжения за подземни води   и система за напояване на...

Съобщение на отдел "Екология и зелена система"

Обяви и съобщения | 05.10.2016

   Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на  обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение за подземни води  в ПИ № 65543.22.8 и...

Община Каварна съобщава,че ще се проведе информационен ден на 10.10.2016г .

Обяви и съобщения | 05.10.2016

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ     УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, Във връзка с реализирането на социалната услуга „Осигуряване на топъл обяд” – 2016г. Община Каварна с Дирекция „Социално подпомагане” - гр. Каварна, организират...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 27.10.2016г от 11:00 часа в залата на общината, на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 05.10.2016

ОБЩИНА КАВАРНА обявява на 27.10.2016 год. от 11.00 часа в залата на Община Каварна  на втори етаж – стая №209 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  За отдаване под наем на петно № 80 по схема за разполагане на павилион по чл.56 от ЗУТ в град Каварна, находящо се в град Каварна ул.”Г. Кирков”, с площ от 16 кв.м, за извършване на търговска дейност. Начална тръжна наемна...

Община Каварна обявява публичен търг на 20.10.2016 год. от 10.00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 30.09.2016

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  за отдаване под наем на празен терен с площ от 161 кв.м, част от ПИ № 35064.501.3649 по КККР на град Каварна, урегулиран в УПИ № ХІІ в кв.326 по ПУП на гр.Каварна, целия с площ от 1384 кв.м, за поставяне и ползване на телекомуникационни съоръжения. Начална тръжна наемна цена 322,00лв. /без ДДС/ на месец.  Тръжните документи се закупуват от касата на общината...