Обяви и съобщения

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 15.10.2019 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 19.09.2019

  за продажба на общински поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ 35064.501.9846 по КККР на гр. Каварна с площ от 442 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), представляващ УПИ I в кв. 214, по действащ ПУП на гр. Каварна, при съседи: 35064.501.9868, 35064.501.9867, 35064.501.9847, 35064.501.3470....

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 15.10.2019 год. от 14:15 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 19.09.2019

  за продажба на общински поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ 35064.501.9848 по КККР на гр. Каварна с площ от 456 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), представляващ УПИ I I I в кв. 214, по действащ ПУП на гр. Каварна, при съседи: 35064.501.9866, 35064.501.9865, 35064.501.9849, 35064.501.3470,...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 15.10.2019 год. от 14:45 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 19.09.2019

  ОБЩИНА КАВАРНА обявява на 15.10.2019 год. от 14:45 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на общински поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ 35064.501.757 по КККР на гр. Каварна с площ от 364 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско...

Обявление за издадена Заповед № 659/18.09.2019 г.

Обяви и съобщения | 19.09.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 659/18.09.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация (ПУП- ПР) в частта на ПИ 07257.501.268 в кв. 26 по регулационния план на с. Българево, общ. Каварна, обл. Добрич.  

Обявление за взето решение № 642/27.08.2019 г. на Общински съвет Каварна

Обяви и съобщения | 19.09.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е взето  Решение  № 642/27.08.2019 г. на Общински съвет Каварна, с което се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания, представляващ електропровод...

Уведомление за разработени дългосрочна и краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Каварна

Обяви и съобщения | 17.09.2019

Община Каварна на основание чл. 10, ал. 3 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) уведомява, че в изпълнение на чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от  ЗЕВИ са разработени: - Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Каварна 2019 – 2029 г.; - Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми...

Съобщение за разработена ,,Програма за енергийната ефективност на Община Каварна 2019 – 2024 г.“

Обяви и съобщения | 17.09.2019

Община Каварна съобщава, че в изпълнение на чл.12, ал. 1 - ал. 3 от Закона за енергийна ефективност е разработена ,,Програма за енергийната ефективност на Община Каварна 2019 – 2024 г.“.  Изготвянето на общински програми за енергийна ефективност (ПЕЕ) е задължителна част от държавната политика по енергийна ефективност и налага участието на съответните регионални и местни структури....

Обявление за издадена Заповед № 656/16.09.2019 г.

Обяви и съобщения | 17.09.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 656/16.09.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация за УПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII, УПИ IX, УПИ X, УПИ XI кв. 6 по регулационния план на с. Камен бряг, община Каварна,  обл. Добрич и...

Предварителни избирателни списъци за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

Обяви и съобщения | 13.09.2019

Общинска администрация съобщава на гражданите, че предварителните избирателни списъци за произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. са публикувани на интернет страницата на общината в секция „Избори“ и са обявени на следните места: - Подлеза на ул. „България“ – секции с номера 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 14 - Административна сграда в кв....

Обявление за издадена Заповед № 644/11.09.2019 г.

Обяви и съобщения | 12.09.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 644/11.09.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ IX, кв. 22 по регулационния план на  с.Топола, община Каварна, област Добрич.