Обяви и съобщения

Изменения в разпоредбите за отглеждане на селскостопански животни за лични нужди

Обяви и съобщения | 02.03.2020

Община Каварна уведомяваме заинтересованите лица, че в Наредба № 44 от 20.04.2006г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, касаещи отглеждането на животни в лични стопанства са направени изменения, според които в личните стопанства на физически лица могат да се отглеждат до: • 2 (два) броя едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до 12 – месечна възраст; • 10...

Съобщение до собствениците на преместваеми обекти

Обяви и съобщения | 21.02.2020

Общинска администрация - Каварна уведомява собствениците на преместваеми обекти (за търговски, административни, увеселителни и други обслужващи дейности), разположени на територията на община Каварна, че предстои извършване на проверка на място и по документи на всички преместваеми обекти, слънцезащитни съоръжения и търговските площи към тях, относно валидността на договорите за наем и на издадените...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 20.03.2020 год. от 14:30 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая № 209

Обяви и съобщения | 21.02.2020

за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 35064.501.4358 (три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, четири, три, пет, осем) по КККР на гр. Каварна, с площ от 349 кв.м. (триста четиридесет и девет квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м)., представляващ УПИ III в кв. 210 по действащ ПУП на гр....

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 20.03.2020 год. от 14:15 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 21.02.2020

за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 35064.501.4365 (три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, четири, три, шест, пет) по КККР на гр. Каварна, с площ от 472 кв.м. (четиристотин седемдесет и два квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м)., представляващ УПИ XIV в кв. 171 по действащ ПУП на...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 20.03.2020 год. от 14:00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 21.02.2020

за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 35064.501.9847 (три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, девет, осем, четири, седем) по КККР на гр. Каварна, с площ от 456 кв.м. (четиристотин петдесет и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м)., представляващ УПИ II в кв. 214 по действащ ПУП...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 20.03.2020г. от 14:45 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая № 209

Обяви и съобщения | 21.02.2020

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на на част от ПИ 35746.501.541 по КККР на с. Камен бряг, общ. Каварна и намиращ се в него кладенец за срок от 10 години, за лични поливни нужди.  Начална тръжна годишна наемна цена 83,68 лв. (без ДДС). Тръжните документи се закупуват от касата на община Каварна, ул.”Добротица” № 26, до 17.00 часа на 16.03.2020 г., като цената на един...

Община Kаварна обявява публичен търг с явно наддаване на 12.03.2020 г. от 14.15 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая № 209

Обяви и съобщения | 20.02.2020

За отдаване под наем на терен на петно № 89 по схема за разполагане на павилион по чл. 56 от ЗУТ, в поземлен имот - публична общинска собственост с идентификатор№ 35064.501.9689 по КККР на гр. Каварна на пешеходна зона  по ул.“Добротица“, в съседство със северната страна на  ЖБ „Чайка“, с площ от 12,50 кв.м. за поставяне на преместваем обект, за търговска дейност...

Обявление за издадена Заповед № 85/14.02.2020 г.

Обяви и съобщения | 19.02.2020

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 85/14.02.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава  изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП- П3) за ПИ 35746.232.21 и ПИ 35746.232.22 по КККР на с. Камен бряг, общ. Каварна, обл. Добрич.