Обяви и съобщения

Съобщение до Бойко Димитров Шпрьол

Обяви и съобщения | 16.07.2019

Община Каварна на основание чл.61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията, съобщава на Бойко Димитров Шпрьол, в качеството  на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от (ЗУТ), като наследник  на имот с   идентификатор   35746.501.668   по   КККР   на с. Камен...

Община Каварна уведомява собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 12.07.2019

Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както...

Обявление за издадена Заповед № 511/09.07.2019 г.

Обяви и съобщения | 11.07.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 511/09.07.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в частта за УПИ II -28 кв. 10 по регулационния план на с. Камен бряг, община Каварна,  област Добрич.  

Обявление за издадена Заповед № 510/09.07.2019 г.

Обяви и съобщения | 11.07.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 510/09.07.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в частта за УПИ IX -116, 117 кв. 9 по регулационния план на КК „Карвуна“, община Каварна, ...

Обявление за издадена Заповед № 503/05.07.2019 г.

Обяви и съобщения | 09.07.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 503/05.07.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) в частта за УПИ IV, УПИ V, УПИ VI , УПИ VII, УПИ VIII, УПИ IX , УПИ X и УПИ XI, кв. 6 по регулационния план на с. Камен бряг,...

Обявление за издадена Заповед № 506/08.07.2019 г.

Обяви и съобщения | 09.07.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 506/08.07.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) в частта за УПИ XII, УПИ XIII, УПИ XIV и УПИ XXIII, кв. 6 по регулационния план на с. Божурец, община Каварна,  област...

Обявление за издадена Заповед № 504/05.07.2019 г.

Обяви и съобщения | 08.07.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 504/05.07.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ VI, кв. 4 по регулационния план  на с. Свети Никола, община Каварна,  област Добрич.

Обявление за издадена Заповед № 505/05.07.2019 г.

Обяви и съобщения | 08.07.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 505/05.07.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с идентификатор 35064.17.62 по КККР  на гр. Каварна, община Каварна,  област Добрич.

Уведомление – информация за провеждане на растителнозащитни дейности

Обяви и съобщения | 02.07.2019

  ОБЩИНА КАВАРНА УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на...

Уведомление – информация за провеждане на растителнозащитни дейности

Обяви и съобщения | 01.07.2019

      ОБЩИНА  КАВАРНА УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА   Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни ...