Обяви и съобщения

Отдаване под наем на пасища и мери

Обяви и съобщения | 21.02.2017

Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда по реда на чл. 24а, ал. 2, т. 6 ЗСПЗЗ, съответно - по реда на чл. 24а, ал. 6, т. 4 ЗСПЗЗ, на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен...

Публичен търг с явно наддаване на 10.03.2017 г. от 14:30 часа

Обяви и съобщения | 17.02.2017

  ОБЩИНА КАВАРНА обявява на 10.03.2017 год. от 14.30 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от сграда „Здравна служба”, състояща се от шест помещения и санитарен възел, с полезна площ от 75,70 кв.м (седемдесет и пет цяло и седемдесет стотни квадратни метра), представляваща самостоятелен обект...

Публичен търг с явно наддаване на 10.03.2017 г. от 14:00 часа

Обяви и съобщения | 17.02.2017

ОБЩИНА КАВАРНА обявява на 10.03.2017 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от недвижим имот (състоящ се от две помещения), представляващ част от първи етаж на сграда (източната) с идентификатор 12173.501.115.1 по КККР на село Вранино, община Каварна, ул.”Втора № 19”, с площ от 20...

Обявление за конкурс за възлагане на управлението на "Каварна" ЕООД, гр. Каварна

Обяви и съобщения | 15.02.2017

Публикувано на: 15.02.2017г. Валидно до: 01.03.2017г., 17:00 ч. ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА КАВАРНА Гр.Каварна, ул. "Добротица" № 26,  На основание Решение № 245 по Протокол №18 от 31.01.2017г. на  Общински съвет Каварна ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане на управлението на "Каварна" ЕООД, гр. Каварна 2.1. Основни изисквания към кандидатите: •    висше...

Мерки на Общинската епизоотична комисия

Обяви и съобщения | 15.02.2017

Във връзка с обявено първично огнище на Инфлуенца А (Н5) при домашни птици в с. Смин, община Шабла, област Добрич и с цел ликвидиране и предотвратяване на разпространението на болестта сред домашните птици, отглеждани на територията на община Каварна, Общинската епизоотична комисия, на заседанието си провело се на 14.02.2017 г. определи следните задължителни за изпълнение  конкретни мерки: 1....

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ДЕРМОТ МАККАН

Обяви и съобщения | 15.02.2017

Изх. № 1/15.02.2017 г. ДО ДЕРМОТ МАККАН Адрес за кореспонденция: общ. Каварна с. Топола КК „Калиакрия” бл. 1, ап. 45, ет. 3 СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  инспектор Димитричка Колева за...

Обявление

Обяви и съобщения | 13.02.2017

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Община Каварна обявява Проект на Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие град Каварна в сайта на Община Каварна www.kavarna.bg, секция „Общински съвет“, раздел „Проекти на нормативни актове“. Заинтересованите лица могат да подават предложения и становища по проекта в 14 (четиринадесет)...

Стартира втори етап на прием на документи от кандидати за потребители и кандидати за лични асистенти и домашни помощници по проект "Независим живот за гражданите на Община Каварна"

Обяви и съобщения | 09.02.2017

От 13 февруари  до 24 февруари 2017 година в община Каварна, ет.2, стая 312 ще се приемат заявления от кандидати за потребители и кандидати за лични асистенти и домашни помощници по проект „Независим живот за гражданите на Община Каварна”. Кандидати за ползватели на социалната услуга „Личен асистент" и „Домашен помощник" са: - хора с увреждания с...

Обявление на Заповед № 76/06.02.2017 г.

Обяви и съобщения | 06.02.2017

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 76/06.02.2017 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ XIII в кв. 62 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич.