Обяви и съобщения

Работно време на отдел „Местни данъци и такси“ при община Каварна

Обяви и съобщения | 31.12.2018

Община Каварна, град Каварна уведомява, че във връзка с изпълнение на Указание ДДС № 07/07.12.2018г., относно годишното приключване на банковите сметки на бюджетните организации, работното време на отдел „Местни данъци и такси“  на 31 декември  2018 г. ще бъде  от 08.00 часа до 10.00 часа. На 2 и 3 януари 2019 г. отдел „МДТ“ няма да извършва касови плащания и...

Съобщение от отдел "Устройство на територията и инвестиции"

Обяви и съобщения | 19.12.2018

Община Каварна на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образования, представляващ външен водопровод от тръбен кладенец Р104 до НР 6000 куб.м, община Каварна, област Добрич, със следните засегнати имоти в землището на гр....

Съобщение от отдел "Устройство на територията и инвестиции"

Обяви и съобщения | 19.12.2018

Община Каварна на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образования, представляващ външен водопровод от тръбен кладенец Р110 до НР 6000 куб.м, община Каварна, област Добрич, със следните засегнати имоти:  - в землище град...

Съобщение до Чагръ Аръкан

Обяви и съобщения | 19.12.2018

  Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 150, ал. 3 и ал. 8, чл. 149, ал. 1 и чл. 129, ал. 2 от Закона за устройството на територията, съобщава на Чагръ Аръкан, в качеството му на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от (ЗУТ), като наследник на Недрет Аръкан, наследник на Осман Юсуфов Булатов, наследник на Юсуф Небиев Булатов -...

Съобщение до Юмет Ерол Йозтюрк

Обяви и съобщения | 19.12.2018

  Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 150, ал. 3 и ал. 8, чл. 149, ал. 1 и чл. 129, ал. 2 от Закона за устройството на територията, съобщава на Юмет Ерол Йозтюрк, в качеството му на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от (ЗУТ), като наследник на Удае Яшарова Османова, наследник на Айше Юсуфова Булатова, наследник на Юсуф...

Съобщение до Магатай Аръкан

Обяви и съобщения | 19.12.2018

  Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 150, ал. 3 и ал. 8, чл. 149, ал. 1 и чл. 129, ал. 2 от Закона за устройството на територията, съобщава на Магатай Аръкан, в качеството му на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от (ЗУТ), като наследник на Недрет Аръкан, наследник на Осман Юсуфов Булатов, наследник на Юсуф Небиев Булатов...

Съобщение до Хюля Йозтюрк

Обяви и съобщения | 19.12.2018

  Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 150, ал. 3 и ал. 8, чл. 149, ал. 1 и чл. 129, ал. 2 от Закона за устройството на територията, съобщава на Хюля Йозтюрк, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от (ЗУТ), като наследник на Удае Яшарова Османова, наследник на Айше Юсуфова Булатова, наследник на Юсуф Небиев...

Обявление за издадена Заповед № 840/13.12.2018 г.

Обяви и съобщения | 18.12.2018

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 840/13.12.2018 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР), в частта за УПИ II, УПИ III и УПИ Х в кв. 13 по регулационния план на гр. Могилище, община Каварна.

Обявление за издадена Заповед № 831/10.12.2018 г.

Обяви и съобщения | 18.12.2018

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 831/10.12.2018 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имот с идентификатор 07257.501.1127 по КККР на с. /c.Българево, община Каварна, област...