Обяви и съобщения

Обявление за издадена Заповед № 863/18.11.2019 г.

Обяви и съобщения | 21.11.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 863/18.11.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация (ПУП- П3) за ПИ 35746.29.2 по КККР на с. Камен бряг, общ. Каварна, обл. Добрич.

Обявление за издадена Заповед № 850/14.11.2019 г.

Обяви и съобщения | 19.11.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 850/14.11.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация (ПУП- ПР) за УПИ I-1990 и УПИ IV-1189  в кв. 150 по регулационния план на гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич.

Обявление за издадена Заповед № 849/14.11.2019 г.

Обяви и съобщения | 19.11.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 849/14.11.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП- ПЗ) за УПИ XX  в кв. 213 по регулационния план на гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич.  

Съобщение от Община Каварна

Обяви и съобщения | 14.11.2019

Община Каварна уведомява членовете на СИК в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.- II тур, че средствата са наредени по банковите им сметки. За тези, които не са представили такива, изплащането на възнагражденията ще започне на 15.11.2019 г. на касата на общината.