Обяви и съобщения

Обявление за издадена Заповед № 945/18.12.2019 г.

Обяви и съобщения | 20.12.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 945/18.12.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава  изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП- П3) за ПИ 35064.32.49 по КККР на гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич.  

Обявление за издадена Заповед № 944/18.12.2019 г.

Обяви и съобщения | 20.12.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 944/18.12.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава  изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация (ПУП- ПР) за УПИ I – 111, УПИ XV -111, УПИ XIII-111 и УПИ XIV -111, кв.17 по регулационния план на с. Могилище, общ....

Съобщение за инвестиционно предложение на “ДЪЛБОКА“ ООД

Обяви и съобщения | 18.12.2019

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за „Изграждане на три буни и три малки мостчета в Крайбрежните води на Черно море“ в района на с....

Съобщение от отдел „Устройство на територията и инвестиции“

Обяви и съобщения | 16.12.2019

Община Каварна на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образования, представляващ електропровод от ВЕЛ 20 кV ,,Селце“ – П/ст ,,Каварна“ (от нов стоманорешетъчен стълб в имот с идентификатор 35064.17.61) до нов...

Обявление на проект на Наредба за изменение на Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Обяви и съобщения | 12.12.2019

На основание  чл.26, ал.2 от ЗНА,Община Каварна oбявява - Проект на Наредба за изменение на Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в сайта на Община Каварна - www.kavarna.bg, секция "Общински съвет", раздел - Проекти на нормативни актове. Заинтересованите лица могат да  подават предложения и становища по проекта в  30- дневен срок, на...

Препис-извлечение от Протокол № 9 от Общо събрание на Сдружение" Регионално управление на отпадъците -Добрич"

Обяви и съобщения | 10.12.2019

Сдружение „Регионално управление на отпадъците –  Добрич”     Препис-извлечение!       ПРОТОКОЛ  № 9   от проведено Общо събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците - Добрич” на 26 ноември 2019 година.       ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:   Избор на...

Продължава набирането на желаещи по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в общините Балчик, Каварна и Шабла”

Обяви и съобщения | 09.12.2019

                                                                                                                   ...