Обяви и съобщения

Обявление на Заповед № 1155/ 28.11.2017г.

Обяви и съобщения | 28.11.2017

  Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед № 1155 от 28.11.2017г. на кмета на община Каварна, с която е разрешено изработването на проект за изменение на подробен устройствен план- план за регулация и застрояване ( ПУП- ПРЗ) за УПИ I и УПИ IX в кв. 157 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна.  

Обявление на Заповед № 1156/ 28.11.2017г.

Обяви и съобщения | 28.11.2017

  Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед № 1156 от 28.11.2017г. на кмета на община Каварна, с която е разрешено изработването на проект за изменение на подробен устройствен план- план за регулация ( ПУП- ПР) за ПИ 87 в кв. 30 по регулационния план на с. Българево, община Каварна.  

Изработен ПУП-ПР за УПИ V-38, кв. 11, КК Карвуна

Обяви и съобщения | 24.11.2017

Община Каварна на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план- план за регулация (ПУП- ПР) на КК Карвуна, с. Топола, общ. Каварна, в обхват УПИ V- 38, кв. 11, част от улица между кв.11 и кв. 14 от осова точка 109а до осова точка 112а и паркинг. Проектът се намира в отдел „Устройство на територията и инвестиции” при община Каварна...

Обявление на Заповед № 1143/ 20.11.2017 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 21.11.2017

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед № 1143 от 20.11.2017г. на кмета на община Каварна, с която е разрешено изработването на проект за изменение на подробен устройствен план- план за регулация и застрояване ( ПУП- ПРЗ) за УПИ I- 9517 и УПИ II- 9518 в кв. 15 по регулационния план на с. Било, община Каварна.

Уведомяване за предстоящо издаване на общ административен акт

Обяви и съобщения | 17.11.2017

Във връзка с определяне размера на такса за битови отпадъци по Проекта на план –сметка на Община Каварна за 2018 г. съгласно чл.66 и чл.69, ал.1, т.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Община Каварна уведомява всички заинтересовани органи и организации, икономически и социални партньори, както и физически лица и представители на юридически лица,че е изготвен Проекта на план – сметка за...

Обявление на Заповед № 1141 от 17.11.2017 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 17.11.2017

Заповед № 1141 от 17.11.2017 г. на кмета на община Каварна

Публичен търг с явно наддаване на 08.12.2017 год. от 14.00 часа

Обяви и съобщения | 17.11.2017

ОБЩИНА КАВАРНА обявява на 08.12.2017 год. от 14.00 часа в залата на община Каварна на втори етаж – стая №209 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Вранино, общ. Каварна за срок от три стопански години - 2017г./2018г., 2018г./2019г. и 2019г./ 2020г. до прибиране на реколтата. Обект на търга е Поземлен имот с идентификатор 12173.17.223...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ЮРА-П- ЙОРДАН ПАСКАЛЕВ ЕТ

Обяви и съобщения | 16.11.2017

Изх. № 63/16.11.2017 г. ДО ЮРА-П- ЙОРДАН ПАСКАЛЕВ ЕТ Адрес за кореспонденция: гр. Каварна ул. „Черноморска “  № 9А Представляващ: Йордан Паскалев   СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” №...

Съобщение до Гергана Иванова Гичева

Обяви и съобщения | 15.11.2017

  Община Каварна на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, съобщава на Гергана Иванова Гичева в качеството и на собственик на имот с идентификатор 72693.152.423 по КККР  на с. Топола, че е издадено Разрешение за строеж № 114/ 11.10.2017г. за обект: „ Напорна канализация от КПС в поземлен имот ПИ 77693.154.22 до канализация гр. Каварна”. Цялата преписка към Разрешение за строеж № 114/...

Обявление на Министерството на околната среда и водите

Обяви и съобщения | 06.11.2017

                                                     О Б Я В Л Е Н И Е   Министерството на околната среда и водите съобщава, че: -...