Обяви и съобщения

Обявление за конкурс за избор на директор на Общинско предприятие "Чиракман", гр. Каварна

Обяви и съобщения | 26.02.2018

Обявление за конкурс за избор на директор на Общинско предприятие  "Чиракман", гр. Каварна    Публикувано на: 26.02. 2018г. Валидно до:  12.03 2018 г., 17:00 ч.   О Б Я В Л Е Н И Е          ОБЩИНА КАВАРНА Гр.Каварна, ул. "Добротица" № 26,  На основание Решение № 414 по Протокол №31 от 02.02.2018г....

Съобщение за инвестиционно предложение на ЗП ВИОЛЕТА МИХАЙЛОВА

Обяви и съобщения | 20.02.2018

Във връзка с чл. 6, ал. 10, т.1  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на  обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за „Изграждане  на водовземно съоръжение – тръбен кладенец, оранжеен комплекс...

Съобщение до собствениците на животновъдни обекти, регистрирани на територията на Община Каварна

Обяви и съобщения | 12.02.2018

  Община Каварна уведомява собствениците на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, желаещи да наемат имоти с начина на трайно ползване „пасище, мера“  от стопанската 2018/2019г., че от 01.03.2018г. до 10.03.2018г. могат да подадат заявление по образец, ведно с приложенията към него до кмета на община...

Обявление за конкурс за длъжността „Директор” на Исторически музей- Каварна

Обяви и съобщения | 09.02.2018

Публикувано на: 09.02. 2018г. Валидно до: 23.03. 2018г., 17:00 ч.    О Б Щ И Н А   КАВАРНА ул. "Добротица" № 26 НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.90 И ЧЛ. 91 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА И ЧЛ. 8, АЛ.5  ОТ ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА,ЧЛ.28 АЛ.6 ОТ ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И ЗАПОВЕД №60/09.02.2018 ГОД .НА КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА   ОБЯВЯВА КОНКУРС за...

Съобщение до Йорданка Петрова Иванова

Обяви и съобщения | 07.02.2018

    Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. (3) от Закона за устройството на територията, съобщава на Йорданка Петрова Иванова в качеството и на собственик на УПИ XII, УПИ XIII, УПИ XIV и УПИ XV в кв. 20 по регулационния план на с. Топола, община Каварна, област Добрич, че е изработен проект за подробен устройствен план...

Съобщение до Лиляна Йорданова Йорданова-Желева

Обяви и съобщения | 02.02.2018

Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. (3) от Закона за устройството на територията, съобщава на Лиляна Йорданова Йорданова-Желева в качеството и на собственик на УПИ XII в кв. 6 по регулационния план на с. Свети Никола, община Каварна, област Добрич, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация в частта за...

Съобщение до Тодор Георгиев Андонов

Обяви и съобщения | 02.02.2018

Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. (3) от Закона за устройството на територията, съобщава на Тодор Георгиев Андонов в качеството му на собственик на УПИ XII в кв. 6 по регулационния план на с. Свети Никола, община Каварна, област Добрич, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация в частта за УПИ XV и...

Съобщение до Огнян Тодоров Бонев

Обяви и съобщения | 31.01.2018

Община Каварна на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, съобщава на Огнян Тодоров Бонев в качеството му на собственик на имот с идентификатор 72693.501.316 по КККР  на с. Топола, че е изработен проект за промяна на регулацията (ППР) на УПИ XIV, УПИ XV, УПИ XIX, УПИ XX, УПИ XXI и УПИ XXII от квартал 20 и план за застрояване (ПЗ) на УПИ XXV- 119, с. Топола, община Каварна. Цялата преписка се намира в отдел...

Обявление на Заповед № 45/29.01.2018 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 29.01.2018

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 45/19.01.2018 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ XV в кв. 183 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич.   Публикувано на: 29.01.2018 г. Валидно до:...

Обявление за разгледани и оценени новопостъпили заявления по проект „Топъл обяд Каварна - 2016”

Обяви и съобщения | 26.01.2018

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ Операция тип 3 „Осигуряване  на топъл обяд 2016 - 2019”  BG05FMOP001-03.002- 0158-C03 ОБЩИНА КАВАРНА ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на дейностите по Проект „Топъл обяд  Каварна - 2016”...