Обяви и съобщения

Община Каварна стартира прием на заявления по проект „Топъл обяд Каварна-2016“

Обяви и съобщения | 09.10.2019

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА Операция „ Осигуряване на топъл обяд 2016-2020 “  BG05FMOP001-03.002 ОБЩИНА КАВАРНА СТАРТИРА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО  ПРОЕКТ „TОПЪЛ ОБЯД КАВАРНА - 2016” Община Каварна уведомява всички заинтересовани граждани, че стартира нов прием на...

Съобщение до Ирина Стефанова Лазарова

Обяви и съобщения | 08.10.2019

Община Каварна на основание чл.61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията, съобщава на Ирина Стефанова Лазарова, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от (ЗУТ), като собственик  на имот с идентификатор 35746.501.83 по КККР на с. Камен бряг, община Каварна, област Добрич, че е издадена Заповед на...

Съобщение до Бойко Димитров Шпрьол

Обяви и съобщения | 08.10.2019

Община Каварна на основание чл.61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията, съобщава на Бойко Димитров Шпрьол, в качеството  на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от (ЗУТ), като наследник на имот с идентификатор 35746.501.668   по   КККР   на с. Камен бряг, община...

Обявление за издадена Заповед № 713/01.10.2019 г.

Обяви и съобщения | 03.10.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 713/01.10.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация за УПИ VI-9744, кв. 28 по регулационния план на гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, предвиждащ разделянето на две нови УПИ и...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ПАНОЛИС ЕООД

Обяви и съобщения | 02.10.2019

Изх. № 8/02.10.2019 г. ДО ПАНОЛИС ЕООД с. Бистрица р-н Панчарево Вилна зона Бункера № 999 Представляващ: Панайотис Олимбиос  СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при главен специалист- Теодора Стефанова за...

Уведомление – информация за провеждане на растителнозащитни дейности

Обяви и съобщения | 30.09.2019

  ОБЩИНА  КАВАРНА УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА   Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви...

Обявление за издадена Заповед № 695/20.09.2019 г.

Обяви и съобщения | 26.09.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 695/20.09.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП- ПЗ) за УПИ XV, кв. 321 по регулационния план на гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич.

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на обявява на 07.10.2019г. от 14.00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая № 209

Обяви и съобщения | 20.09.2019

  за отдаване под наем на терен на петно № 122 (сто двадесет и две) по схема за разполагане на павилион по чл. 56 от ЗУТ, в поземлен имот - публична общинска собственост с идентификатор 35064.501.9513 по КККР на гр. Каварна (граничещ с югозападната част на двора на бившата автогара) с площ до 30,00кв.м. (тридесет квадратни метра) за поставяне на преместваем обект - за търговска дейност, който да...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 15.10.2019 год. от 14:30 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 19.09.2019

  за продажба на общински поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ имот с идентификатор 35064.501.4272 (три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, четири, две, седем, две) по КККР на гр. Каварна, с площ от 376 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), представляващ УПИ  I I в кв....

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 15.10.2019 год. от 15:00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 19.09.2019

  за продажба на общински поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ 35064.501.9837 по КККР на гр. Каварна с площ от 461 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), представляващ УПИ I I в кв. 68, по действащ ПУП на гр. Каварна, при съседи: 35064.501.9871, 35064.501.9838, 35064.501.3470, 35064.501.3349,...