Обяви и съобщения

Изработен ПУП-ПП в землището на с. Селце, община Каварна

Обяви и съобщения | 05.12.2017

  Община Каварна на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план- парцеларен план (ПУП- ПП) на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „ НЕТУОРКС- БЪЛГАРИЯ” ЕООД, на територията на община Каварна, със следните засегнати имоти- общинска собственост: 66113.14.165, 66113.14.166, 66113.15.72 и 66113.19.117 в землището на...

Съобщение до Тодор Василев Тодоров

Обяви и съобщения | 05.12.2017

  Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. (3) от Закона за устройството на територията, съобщава на Тодор Василев Тодоров в качеството и на собственик на УПИ XII в кв. 6  по регулационния план на с. Свети Никола, община Каварна, област Добрич, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация в частта...

Обявление на Заповед № 1166/ 04.12.2017г.

Обяви и съобщения | 04.12.2017

  Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед № 1166 от 04.12.2017г. на кмета на община Каварна, с която е разрешено изработването на проект за изменение на подробен устройствен план- план за регулация и застрояване ( ПУП- ПРЗ) за част от XXI-2 в кв. 1 по регулационния план на с. Божурец, община Каварна.

Съобщение до Пенка Милчева Наумова

Обяви и съобщения | 04.12.2017

  Община Каварна на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, съобщава на Пенка Милчева Наумова в качеството и на собственик на имот с идентификатор 72693.152.61 по КККР  на с. Божурец, че е издадено Разрешение за строеж № 114/ 11.10.2017г. за обект: „ Напорна канализация от КПС в поземлен имот ПИ 77693.154.22 до канализация гр. Каварна”. Цялата преписка към Разрешение за строеж № 114/...

Съобщение до Сълзица Емилова Русо

Обяви и съобщения | 04.12.2017

  Община Каварна на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, съобщава на Сълзица Емилова Русо в качеството и на собственик на имот с идентификатор 72693.152.61 по КККР  на с. Топола, че е издадено Разрешение за строеж № 114/ 11.10.2017г. за обект: „ Напорна канализация от КПС в поземлен имот ПИ 77693.154.22 до канализация гр. Каварна”. Цялата преписка към Разрешение за строеж № 114/...

Съобщение до Десислава Емилова Донован

Обяви и съобщения | 04.12.2017

  Община Каварна на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, съобщава на Десислава Емилова Донован в качеството и на собственик на имот с идентификатор 72693.152.61 по КККР  на с. Топола, че е издадено Разрешение за строеж № 114/ 11.10.2017г. за обект: „ Напорна канализация от КПС в поземлен имот ПИ 77693.154.22 до канализация гр. Каварна”. Цялата преписка към Разрешение за строеж № 114/...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СПРЯНА ЗА КОНСУМАЦИЯ ВОДА В С. БИЛО, ОБЩ. КАВАРНА

Обяви и съобщения | 04.12.2017

  Община Каварна уведомява жителите на село Било, общ. Каварна, че е издадена заповед на директора на РЗИ – Добрич за спиране консумацията на водата, подавана от водопроводната мрежа на 08.Зона Било, с.Било за питейно-битови цели, за която е установено, че не отговаря по микробиологочни показатели на Наредба № 9/2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. До...

Oбщина Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 21.12.2017 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 04.12.2017

  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на движима вещ – общинска собственост, представляваща лек автомобил „Пежо 607” с регистрационен номер ТХ5150ХМ, цвят тъмносив металик, дизел, двигател № PSAUHZ10TRD10674324, идентификационен  номер VF39UUHZJ92236652, с първа регистрация на 13.03.2008 г. Автомобилът е уникален по своята същност, поради наличие във вътрешната...

Съобщение за инвестиционно предложение на Валентин Симеонов

Обяви и съобщения | 30.11.2017

    Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на  обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за „Изграждане на навеси, детски кът и малки помещения до навесите”  в ПИ...

Обявление на Заповед № 1152/ 27.11.2017г.

Обяви и съобщения | 28.11.2017

  Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед № 1152 от 27.11.2017г. на кмета на община Каварна, с която е разрешено изработването на проект за изменение на подробен устройствен план- план за регулация и застрояване ( ПУП- ПРЗ) за УПИ III в кв. 340 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна.