Обяви и съобщения

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 11.10.2017 год. от 14.30 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 20.09.2017

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ    за отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Челопечене, общ.Каварна за срок от три стопански години - 2017г./2018г., 2018г./2019г. и  2019г./ 2020г. до прибиране на реколтата. Обект на търга е Поземлен имот с идентификатор ПИ 80340.22.1  по КККР на с.Челопечене, общ.Каварна, с площ от 8,987дка, трайно предназначение на...

Публичен търг с явно наддаване на 11.10.2017 год. от 15.30 часа в залата на община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 20.09.2017

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Раковски, общ.Каварна за срок от три стопански години - 2017г./2018г., 2018г./2019г. и  2019г./ 2020г. до прибиране на реколтата.  Обект на търга е Поземлен имот с идентификатор ПИ 62092.21.4  по КККР на с.Раковски, общ.Каварна, с площ от 40,886дка, трайно предназначение на територията:...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 11.10.2017 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 20.09.2017

за отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Било, общ.Каварна за срок от три стопански години - 2017г./2018г., 2018г./2019г. и  2019г./ 2020г. до прибиране на реколтата. Обект на търга е Поземлен имот с идентификатор ПИ 04090.19.142  по КККР на с.Било, общ.Каварна, с площ от 38,141дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 11.10.2017 год. от 15.00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 20.09.2017

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Белгун, общ.Каварна за срок от три стопански години - 2017г./2018г., 2018г./2019г. и  2019г./ 2020г. до прибиране на реколтата. Обект на търга е Поземлен имот с идентификатор ПИ 03318.31.107 по КККР на с.Белгун, общ.Каварна, с площ от 61,298дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин...

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че с Решение № 351 по Протокол № 26 от заседание проведено на 29.08.2017 г., Общински съвет-Каварна

Обяви и съобщения | 20.09.2017

1. Дава съгласие в качеството си на собственик на УПИ XV-28 в кв. 6 по регулационния план на с. Свети Никола, общ. Каварна и имот с идентификатор 65543.501.92 (улица) за изработване на проект за изменение на плана на регулация на с. Свети Никола съгласно приложената скица-предложение. 2. Одобрява задание за проектиране на подробен устройствен план – план за изменение на регулацията на с. Свети...

Решение №348 по Протокол №26/29.08.2017г. на Общински съвет - Каварна

Обяви и съобщения | 19.09.2017

  На  основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от  ЗМСМА, чл. 8 , ал. 1 от ЗОС,  чл. 85, ал. 1, т. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от  Наредба № 2 на Общински съвет – Каварна  за реда на придобиване,  управление и разпореждане с общинско имущество  Общински съвет – Каварна  реши: І. Дава съгласие да се отдадат под наем земеделски земи от общинския...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ГЕТСБИ ДЕВЕЛЪПМЕНТС ЕООД

Обяви и съобщения | 14.09.2017

Изх. № 58/13.09.2017 г. ДО ГЕТСБИ ДЕВЕЛЪПМЕНТС   ЕООД Адрес за кореспонденция: гр. Варна район Приморски ул. „Братя Бъкстон“ № 1, ап. 14 Представляващ: Гери Клайв Сандърс   СЪОБЩЕНИЕ   На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „...

Съобщение до собственика на гараж, разположен в общински имот с адрес гр. Каварна, ул. „Сан Стефано“ № 12

Обяви и съобщения | 12.09.2017

Община Каварна на основание § 4, ал. 2 от ЗУТ и във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК съобщава на собственика на преместваем обект по смисъла на чл. 56 от ЗУТ представляващ „гараж“, разположен в югоизточния край на общински имот с идентификатор 35064.501.1729 по КККР на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич, с адрес гр. Каварна, ул. „Сан Стефано“ № 12 – 14, че е...

Съобщение до Николина Иванова Пожарлиева и Мирослава Мирославова Дачева

Обяви и съобщения | 12.09.2017

Община Каварна на основание § 4, ал. 2 от ЗУТ и във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК съобщава на собствениците на имот с имот с идентификатор 07257.29.111 в землището на село Българево, общ. Каварна, обл. Добрич, Николина Иванова Пожарлиева и Мирослава Мирославова Дачева, двете с адрес гр. София, ул. ,,Иван Вазов“ № 27, че са съставени Констативен акт № 3 / 04.09.2017 г. за спиране изпълнението...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НЕГОДНА ЗА КОНСУМАЦИЯ ВОДА

Обяви и съобщения | 12.09.2017

  Община Каварна уведомява жителите на гр. Каварна и на селата Могилище, Крупен и Било, общ. Каварна, че след извършено от РЗИ – Добрич пробонабиране на проби вода за пиене и изследване по показателите на периодичния и постоянния мониторинг от пунктовете при крана на консуматора в 08.Зона Каварна, 08.Зона Могилище, 08. Зона Крупен и 08.Зона Било е установено, че същите не отговарят по...