Обяви и съобщения

Съобщение до Димитричка Георгиева Овчарова

Обяви и съобщения | 17.01.2019

Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 150, ал. 3 и ал. 8, чл. 149, ал. 1 и чл. 129, ал. 2 от Закона за устройството на територията, съобщава на Димитричка Георгиева Овчарова, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от (ЗУТ), като наследник на наследник на Георги Калчев Димитров, наследник на Калчо Йорданов Димитров,...

Съобщение до Нели Найденова Ангелова

Обяви и съобщения | 16.01.2019

  Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 150, ал. 3 и ал. 8, чл. 149, ал. 1 и чл. 129, ал. 2 от Закона за устройството на територията, съобщава на Нели Найденова Ангелова, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от (ЗУТ), като наследник на Магбуле Юсуфова Булатова, наследник на Юсуф Небиев Булатов - собственик на...

Съобщение до Татяна Василева Чакърова - Янкова

Обяви и съобщения | 14.01.2019

Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 150, ал. 3 и ал. 8, чл. 149, ал. 1 и чл. 129, ал. 2 от Закона за устройството на територията, съобщава на Татяна Василева Чакърова - Янкова, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от (ЗУТ), като наследник на Васил Желязков Чакъров, наследник на Йордан Димитров Димов - собственик на...

Уведомление относно предстоящо издаване на общ административен акт – Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна

Обяви и съобщения | 10.01.2019

В § 30 от Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, публикуван в Държавен вестник бр. 1 от 03.01.2019 г. в сила от 01.01.2019 г., съгласно който в Закона за местните данъци и такси текста на чл. 4, ал 1 изречение второ се изменя. Във връзка с изготвянето на законосъобразен нормативен акт по прилагането на ЗМДТ на основание чл. 26, ал. 2, ал. 4 от ЗНА Община Каварна...

Съобщение за провеждане на обществени обсъждания на проект Областен план за развитие на горските територии за област Добрич

Обяви и съобщения | 08.01.2019

  Във връзка с разработването на Областен план за развитие на горските територии (ОПPГТ) за област Добрич, в периода 28-30 януари 2019 г. във всяка община от областта ще се проведат обществени обсъждания на проекта. Обществените обсъждания се организират от Регионална дирекция по горите – Варна, със съдействието на общинските администрации и изпълнителя на плана –...

Съобщение за инвестиционно предложение на „ХРИС 27 “ ООД

Обяви и съобщения | 04.01.2019

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за „Изграждане на сондаж за напояване на тревни площи, дървета и храсти“ в ПИ № 72693.600.39, в...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 28.01.2019 год. от 14.00 часа в залата на община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 03.01.2019

    за отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Селце, общ.Каварна за срок от три стопански години - 2018г./2019г., 2019г./2020г. и  2020г./ 2021г. до прибиране на реколтата. Обект на търга е поземлен имот с идентификатор 66113.28.10 (шест, шест, едно, едно, три, точка, две, осем, точка, едно, нула) по КККР на с. Селце, общ.Каварна, с площ от 7,806 дка (седем...

Уведомяване за предстоящо издаване на общ административен акт

Обяви и съобщения | 02.01.2019

       § 39 от ЗИД на ЗКПО публикувана в ДВ бр. 98 от 27.11.2018 г. в сила от 01.01.2019 г., се променя и допълва в ЗМДТ. Във връзка с изготвянето на нормативната уредба на нормативната уредба на ЗМДТ, вписана в несъответстваща на Община Каварна уведомяване на всички заинтересовани органи и организации, икономически и социални партньори, както и физически лица и...