Обяви и съобщения

Съобщение за провеждане на обществено обсъждане на проект за ПУП-ПР за УПИ I, кв. 303, гр. Каварна

Обяви и съобщения | 24.06.2019

Община Каварна на основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава, че се организира обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна, в частта за УПИ I ,,за озеленяване и обслужващи обекти“ в квартал 303 и изработване на план за застрояване на новообразувания УПИ отреден за ,,КПС“. Проектът предвижда...

Уведомление – информация за провеждане на растителнозащитни дейности

Обяви и съобщения | 20.06.2019

  ОБЩИНА  КАВАРНА УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА   Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности    Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни ...

Съобщение за провеждане на обществено обсъждане на ПУП

Обяви и съобщения | 14.06.2019

СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на обществено обсъждане на проект за проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна, в частта за УПИ І-1190, УПИ ІІ ,,за озеленяване“ и пешеходна зона в кв. 150 На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията община Каварна съобщава, че се организира обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план...

Обявление за издадена Заповед № 372/05.06.2019 г.

Обяви и съобщения | 12.06.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 372/05.06.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ I , кв.179, по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, явяващ се имот с идентификатор 35064.501.4241, по...

Обявление за издадена Заповед № 357/31.05.2019 г.

Обяви и съобщения | 12.06.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 357/31.05.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ II-840 и УПИ III-841 в кв.22, по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, представляващи имоти с...

Обявление за издадена Заповед № 358/31.05.2019 г.

Обяви и съобщения | 12.06.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 358/31.05.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ II -116, УПИ III-116, УПИ XVIII-116, УПИ XIX в кв.8 и част от улица кв. 1 и улица , по регулационния план на...

Съобщение до Василка Георгиева Стоянова

Обяви и съобщения | 12.06.2019

  Община Каварна на основание чл.61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията, съобщава на Василка Георгиева Стоянова, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от (ЗУТ), като наследник на Николай Генов Стоянов - собственик на имот с идентификатор 35746.232.17 по КККР на с. Камен бряг, община...

Съобщение за инвестиционно предложение на Община Каварна

Обяви и съобщения | 10.06.2019

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за „Изменение на проект за рекултивация на депо за отпадъци“ в ПИ № 35064.50.175, в землището на гр....

Община Каварна уведомява собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 07.06.2019

Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва: На 11.06.2019г.  от 06.00ч.  до 10.00ч. и след 20.00ч., фирма...