Обяви и съобщения

Oбщина Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 16.04.2018 г. от 14.00 часа в залата на Община Каварна , на втори етаж – стая № 209

Обяви и съобщения | 21.03.2018

ОБЩИНА КАВАРНА обявява на 16.04.2018 г. от 14.00 часа в залата на Община Каварна  на втори етаж – стая № 209 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ   за отдаване под наем на терен на петно № 121 по схема за разполагане на павилион по чл.56 от ЗУТ, находящ се на ул.“Хаджи Димитър“ в поземлен имот с идентификатор № 35064.501.2165  по КККР на гр. Каварна (от северната...

Съобщение за Проект на Наредба за условията и реда за организиране на допълнителни услуги в ДГ на територията на община Каварна

Обяви и съобщения | 16.03.2018

На основание чл.26, ал. 4 и спазване на изискванията на чл.28 от Закона за нормативните актове, с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите, Община Каварна публикува Проект на Наредба за условията и реда за организиране и финансиране на почасови, съботно–неделни и сезонни дейности по отглеждане на децата в общинските детски градини на територията на община Каварна на...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 30.03.2018г. от 14.00 часа в залата на втори етаж – стая № 209

Обяви и съобщения | 15.03.2018

    ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ   за отдаване под наем на петно № 9 (девет) по схема за разполагане на павилион по чл. 56 от ЗУТ в поземлен имот  с идентификатор № 35064. 501. 976 граничещ с ул. „Димитър Дончев – Доктора” и паркинг - зоната на блок „Република”, с площ 16.50кв.м. (шестнадесет квадратни метра и пет десети квадратни...

Обявление на Заповед № 143/14.03.2018 г.

Обяви и съобщения | 14.03.2018

  Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 143/14.03.2018 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ VI в кв. 181 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич. Публикувано на:...

Обявление на Заповед № 142/14.03.2018 г.

Обяви и съобщения | 14.03.2018

  Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 142/14.03.2018 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ III-1105 в кв. 48 по регулационния план на с. Българево, община Каварна, област Добрич. Публикувано на: 14.03. 2018 г. Валидно...

Съобщение до Велико Великов Димитров

Обяви и съобщения | 28.02.2018

Община Каварна на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, във връзка с чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на Велико Великов Димитров в качеството му на наследник на Здравка Христова Димитрова, собственик на имот с идентификатор 72693.501.106 по КККР  на с. Топола, община Каварна, област Добрич, че е изработен проект за подробен устройствен план- план за регулация и застрояване за...

Съобщение до Ради Ангелов Балджийски

Обяви и съобщения | 28.02.2018

Община Каварна на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, във връзка с чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на Ради Ангелов Балджийски в качеството му на наследник на Ангел Ананиев Балджийски, собственик на имот с идентификатор 72693.501.260 по КККР  на с. Топола, община Каварна, област Добрич, че е изработен проект за подробен устройствен план- план за регулация и застрояване за...

Съобщение до Георги Ананиев Балджийски

Обяви и съобщения | 28.02.2018

Община Каварна на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, във връзка с чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на Георги Ананиев Балджийски в качеството му на наследник на Цветанка Ангелова Балджийска, собственик на имот с идентификатор 72693.501.260 по КККР  на с. Топола, община Каварна, област Добрич, че е изработен проект за подробен устройствен план- план за регулация и...

Съобщение до Цветомир Ангелов Балджийски

Обяви и съобщения | 28.02.2018

Община Каварна на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, във връзка с чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на Цветомир Ангелов Балджийски в качеството му на наследник на Ангел Ананиев Балджийски, собственик на имот с идентификатор 72693.501.260 по КККР  на с. Топола, община Каварна, област Добрич, че е изработен проект за подробен устройствен план- план за регулация и застрояване...