Обяви и съобщения

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до НИКОЛА ДЕМИРОВ МИХАЙЛОВ

Обяви и съобщения | 22.05.2018

Изх. № 15/22.05.2018 г.   ДО НИКОЛА ДЕМИРОВ МИХАЙЛОВ   СЪОБЩЕНИЕ    На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  главен специалист – Теодора Стефанова за връчване на Акт за установяване на...

Информация за провеждане на растителнозащитни дейности

Обяви и съобщения | 21.05.2018

Уведомление  до собствениците на пчели и пчелни семейства гр. Каварна Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба №13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както...

Съобщение за инвестиционно предложение на „Дълбока” ООД

Обяви и съобщения | 17.05.2018

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на  обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за „Изграждане на укрепителни съоръжения”  в ПИ № 07257.28.618, в землището на с.Българево,...

ОБЩИНА КАВАРНА обявява публичен търг с явно наддаване на 08.06.2018г. от 14.00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая № 209

Обяви и съобщения | 15.05.2018

ОБЩИНА КАВАРНА   обявява на 08.06.2018г. от 14.00 часа в залата на Община Каварна  на втори етаж – стая № 209   ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ                за отдаване под наем на терен на петно № 4 по схема за разполагане на павилион по чл.56 от ЗУТ, находящ се на ул.“България“ в...

ОБЩИНА КАВАРНА обявява публичен търг с явно наддаване на 08.06.2018г. от 14.15 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая № 209

Обяви и съобщения | 15.05.2018

ОБЩИНА КАВАРНА   обявява на 08.06.2018г. от 14.15 часа в залата на Община Каварна  на втори етаж – стая № 209   ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ                за отдаване под наем на терен на петно № 14 по схема за разполагане на павилион по чл.56 от ЗУТ, находящ се в имот с идентификатор №...

ОБЩИНА КАВАРНА обявява публичен търг с явно наддаване на 08.06.2018г. от 14.30 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая № 209

Обяви и съобщения | 15.05.2018

ОБЩИНА КАВАРНА   обявява на 08.06.2018г. от 14.30 часа в залата на Община Каварна  на втори етаж – стая № 209   ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ                   за отдаване под наем на петно № 79 (седемдесет и девет) по схема за разполагане на павилион по чл.56 от ЗУТ, който да...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване обявява на 08.06.2018г. от 14.45 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая № 209

Обяви и съобщения | 15.05.2018

ОБЩИНА КАВАРНА   обявява на 08.06.2018г. от 14.45 часа в залата на Община Каварна  на втори етаж – стая № 209   ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ    за отдаване под наем на терен на петно № 18 в град Каварна, ул.”Г.С. Раковски” в поземлен имот - публична общинска собственост с идентификатор № 35064.501.9684 по КККР на гр. Каварна, начин на...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 14.06.2018 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 15.05.2018

ОБЩИНА КАВАРНА   обявява на 14.06.2018 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна  на втори етаж – стая №209   ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ    за продажба на общински поземлени имоти – частна общинска собственост, представляващи: ПИ 07257.49.6 по КККР на с.Българево, общ.Каварна с площ от 191 кв.м., трайно предназначение на територията:...

Обявление на Заповед № 284/ 10.05.2018г.

Обяви и съобщения | 11.05.2018

  Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява, че е издадена Заповед № 284 от 10.05.2018г. на кмета на община Каварна, с която е разрешено изработването на Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване (ПУП- ПРЗ) за ПИ 132 в кв. 2  по регулационния план на с. Поручик Чунчево, община Каварна, област Добрич.  

Обявление на Заповед № 290/ 11.05.2018г.

Обяви и съобщения | 11.05.2018

  Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява, че е издадена Заповед № 290 от 11.05.2018г. на кмета на община Каварна, с която е разрешено изработването на Подробен устройствен план- план за застрояване (ПУП- ПЗ) за УПИ XI- 38, 126 в кв. 11  по регулационния план на КК Карвуна, община Каварна, област Добрич.