Обяви и съобщения

Съобщение за инвестиционно предложение на “ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД

Обяви и съобщения | 12.05.2017

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на  обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за „Изграждане на въздушен електропровод (ВЕ) 110 кV п/с „Варна север” – п/ст...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 09.06.2017 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 12.05.2017

  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ На 09.06.2017 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна   на втори етаж – стая №209 за отдаване под наем на петна № 1 (едно) с идентификатор №35064.501.9978, № 2 (две) с идентификатор №35064.501.9977, №11 (единадест) с идентификатор №35064.501.9968, №12 (дванадесет) с  идентификатор № 35064.501.9967, за разполагане на павилиони по чл.56...

Обявление на Заповед № 257/07.04.2017г.

Обяви и съобщения | 12.05.2017

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед № 257 от 07.04.2017г. на кмета на община Каварна, с която е разрешено изработването на проект за подробен устройствен план- план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ LXXXII в кв. 1 по регулационния план  на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич.  

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до УОТКИС ПРОПЪРТИС ЕООД

Обяви и съобщения | 10.05.2017

Изх. № 17/10.05.2017 г.     ДО УОТКИС ПРОПЪРТИС  ЕООД Адрес за кореспонденция: общ. Балчик гр. Балчик ул. „Приморска“ № 8     СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” №...

Уведомление – информация за провеждане на растителнозащитни дейности от 12.05.2017г. до 14.05.2017г. от 9:00 до 17:00 часа– третиране на царевица

Обяви и съобщения | 10.05.2017

ОБЩИНА  КАВАРНА УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА ГР.КАВАРНА Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме, за...

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че с Решение № 295 по Протокол № 21 от заседание проведено на 25.04.2017 г., Общински съвет-Каварна

Обяви и съобщения | 09.05.2017

1. Дава съгласие за провеждане на трасе на подземен електропровод 20 kV от Ж.Р. стълб в имот с идентификатор 66113.15.72, с. Селце до ГРУ в имот с идентификатор 35064.11.42, гр. Каварна, общ. Каварна през следните общински имоти: - имот с идентификатор 66113.15.72 по кадастралната карта на с. Селце ( с начин на трайно ползване- път IV- ти клас); - имот с идентификатор 35064.11.101 по кадастралната...

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че с Решение № 294 по Протокол № 21 от заседание проведено на 25.04.2017 г., Общински съвет-Каварна

Обяви и съобщения | 09.05.2017

1. Дава съгласие в качеството си на съсобственик в имот с идентификатор 35064.501.2503 по кадастралната карта на гр. Каварна, общ. Каварна съгласно Акт № 5457 за частна общинска собственост от 20.05.2015г. за изработване на проект за изменение на плана за регулация на гр. Каварна, общ. Каварна, в частта за УПИ V- 2503, кв. 324. 2. Одобрява представеното задание за изработването на проект за подробен...

Обявление на Заповед № 330/05.05.2017 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 09.05.2017

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед № 330 от 05.05.2017г. на кмета на община Каварна, с която е разрешено изработването на проект за подробен устройствен план- план за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с идентификатор 35064.500.201 по КККР на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич, намиращ се в СО „Старите лозя”.

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до САНКАР ПРОПЪРТИС ООД

Обяви и съобщения | 09.05.2017

Изх. № 16/09.05.2017 г. ДО САНКАР ПРОПЪРТИС  ООД Адрес за кореспонденция: общ. Каварна с. Божурец ул. „Пета“ № 7 СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  главен специалист Теодора Стефанова за...