Обяви и съобщения

Община Каварна уведомява собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 16.08.2019

Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва: В периода от 19.08.2019г. до 22.08.2019г. от 06.00 ч.  до 10.00ч. и след...

Община Каварна уведомява собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 16.08.2019

Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва: В периода от 19.08.2019г. до 22.08.2019г. от 06.00 ч.  до 10.00ч. и след...

Уведомление – информация за провеждане на растителнозащитни дейности

Обяви и съобщения | 12.08.2019

Уведомление – информация за провеждане на растителнозащитни дейности    Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности   Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме...

Обявление за издадена Заповед № 566/09.08.2019 г.

Обяви и съобщения | 12.08.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 566/09.08.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ IX и УПИ XII , кв. 68 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна,  област Добрич.

Обявление за издадена Заповед № 565/09.08.2019 г.

Обяви и съобщения | 12.08.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 565/09.08.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в частта за УПИ I , кв. 210 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна,  област Добрич.

Уведомление – информация за провеждане на растителнозащитни дейности

Обяви и съобщения | 08.08.2019

Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва:  В периода от...

Община Каварна уведомява собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 06.08.2019

Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва: В периода от...

Община Каварна уведомява собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 06.08.2019

Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва: В периода от...

Съобщение до Константин Василев, управител на „Делова седмица –Медиа“ ООД

Обяви и съобщения | 05.08.2019

Община Каварна на основание чл.61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията, съобщава на Константин Василев, управител на „ Делова седмица –Медиа“ ООД в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от (ЗУТ), като собственик  на имот с   идентификатор ...

Уведомление – информация за провеждане на растителнозащитни дейности

Обяви и съобщения | 02.08.2019

    Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности   Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна,...