Обяви и съобщения

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до СИМЕОН ИВАНОВ СИМЕОНОВ

Обяви и съобщения | 03.04.2018

Изх. № 2/03.04.2018 г.     ДО СИМЕОН ИВАНОВ СИМЕОНОВ Адрес за кореспонденция: общ. Каварна гр. Каварна ул. „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“  № 3, ап. 6, ет. 3 Представляващ:   СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул....

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СПРЯНА ЗА КОНСУМАЦИЯ ВОДА В С. БЕЛГУН, ОБЩ. КАВАРНА

Обяви и съобщения | 02.04.2018

  Община Каварна уведомява жителите на село Белгун, общ. Каварна, че е издадена заповед на директора на РЗИ – Добрич за спиране консумацията на водата, подавана от водопроводната мрежа на 08.Зона Белгун, с.Белгун за питейно-битови цели, за която е установено, че не отговаря по микробиологочни показатели на Наредба № 9/2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови...

Съобщение до Йорданка Петрова Иванова

Обяви и съобщения | 30.03.2018

  Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 129, ал. (2) от Закона за устройството на територията, съобщава на Йорданка Петрова Иванова в качеството си на собственик на част от имот с идентификатор 72693.501.316 по КККР на с. Топола, че със заповед на кмета на община Каварна № 160/22.03.2018 г. се одобрява проект за подробен устройствен план...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 20.04.2018 год. от 14.30 часа в залата на Община Каварна, на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 30.03.2018

ОБЩИНА КАВАРНА обявява на 20.04.2018 год. от 14.30 часа в залата на Община Каварна  на втори етаж – стая №209 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на терен с площ 75 кв.м. (посочен в схема), представляващ част от ПИ с идентификатор 35064.501.1504 по КККР на град Каварна, находящ се на ул. „Стефан Караджа”, актуван с АПОС № 147/10.04.2014 г., за ползване...

Oбщина Kаварна обявява публичен търг с явно наддаване на 20.04.2018 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна, на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 29.03.2018

ОБЩИНА КАВАРНА обявява на 20.04.2018 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна  на втори етаж – стая №209 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на движими вещи – общинска собственост, находящи се в с.Българево, община Каварна, на първи етаж в сграда – „Цех за билки“, служещи за преработка на билки,...

Обявление на Заповед № 173/28.03.2018 г.

Обяви и съобщения | 29.03.2018

  Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 173/28.03.2018 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ VI-1267 и УПИ VII-1266 в кв. 88 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, област...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси " до КАДРИЕ САЛИЕВА ФЕРАДОВА

Обяви и съобщения | 29.03.2018

Изх. № 1/28.03.2018 г. ДО КАДРИЕ САЛИЕВА ФЕРАДОВА Адрес за кореспонденция: общ. Каварна гр. Каварна ул. „Хаджи Димитър“  № 55А Представляващ:   СЪОБЩЕНИЕ   На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1,...

Съобщение до Огнян Тодоров Бонев

Обяви и съобщения | 28.03.2018

Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 129, ал. (2) от Закона за устройството на територията, съобщава на Огнян Тодоров Бонев в качеството си на собственик на част от имот с идентификатор 72693.501.316 по КККР на с. Топола, че със заповед на кмета на община Каварна № 160/22.03.2018 г. се одобрява проект за подробен устройствен план – план за...

Oбщина Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 03.05.2018 г. от 14.00 часа в залата на Община Каварна , на втори етаж – стая № 209

Обяви и съобщения | 23.03.2018

ОБЩИНА КАВАРНА обявява на 03.05.2018 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна  на втори етаж – стая №209   ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ   за отдаване под наем на петна № 1 (едно) с идентификатор №35064.501.9978 за разполагане на павилион по чл.56 от ЗУТ по схема одобрена от Главния архитект на Община Каварна, в поземлен имот - частна общинска собственост по...

Oбщина Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 03.05.2018 год. от 14.15 часа в залата на Община Каварна, на втори етаж – стая № 209

Обяви и съобщения | 23.03.2018

ОБЩИНА КАВАРНА   обявява на 03.05.2018 год. от 14.15 часа в залата на Община Каварна  на втори етаж – стая №209   ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ       за отдаване под наем на петно №2 (две) с идентификатор №35064.501.9977, за разполагане на павилион по чл.56 от ЗУТ по схема одобрена от Главния архитект на община Каварна, в поземлен имот -...