Обяви и съобщения

Съобщение до Имрен Икмет Идриз

Обяви и съобщения | 03.02.2017

Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. (3) от Закона за устройството на територията, съобщава на Имрен Икмет Идриз в качеството му на собственик на имот с идентификатор 72693.501.114 по КККР на с. Топола, община Каварна, област Добрич, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация засягащ кв. 19 и кв....

Съобщение за инвестиционно предложение на “БИО БАДЕМИ” ООД

Обяви и съобщения | 27.01.2017

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на  обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за „Изграждане на система за капково напояване за бадемови насаждения в ПИ № № 35064.46.5,...

Обявление

Обяви и съобщения | 26.01.2017

На основание  чл.26, ал.2 от ЗНА,Община Каварна, Обявява - Наредба за изменение на Наредбата № 3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна в  сайта на Община Каварна - www.kavarna.bg , секция- Общински съвет, раздел- Проекти за нормативни актове. Заинтересованите лица могат да  подават предложения и становища по проекта...

Съобщение до жителите на община Каварна

Обяви и съобщения | 25.01.2017

Общинска администрация, съобщава на жителите на община Каварна, че е постъпило писмо с вх. № РД-01-409/ 23.01.2017г., от Областен управител на област Добрич, с което уведомява, че „ЕНЕРГО- ПРО” ЕАД предоставя възможност на своите клиенти да разсрочат сметките си за електроенергия за месец Декември, предвид повишеното енергопотребление, дължащо се на по- ниските температури през последния...

Община Каварна обявява на 17.02.2017 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 25.01.2017

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на петно № 10 (десет) за разполагане на павилион по чл.56 от ЗУТ в поземлен имот с идентификатор № 07257.501.1086 по КККР на с.Българево, общ.Каварна, с площ от 50 кв.м., за извършване на търговска дейност с.Българево, общ. Каварна.  Начална тръжна наемна месечна цена на обекта на търга е 50,00лв. без ДДС. Тръжните документи се закупуват от...

Съобщение относно подробен устройствен план–план за регулация за УПИ VIII-571 в кв. 123, гр. Каварна

Обяви и съобщения | 24.01.2017

Община Каварна на основание чл. 128, ал. (3) от Закона за устройството на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) засягащ VIII-571 в кв. 123 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич. На основание чл. 128, ал. (5) от Закона за устройството на територията в 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните...

Съобщение до Алдин Георгиев Ефтимов

Обяви и съобщения | 23.01.2017

Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. (3) от Закона за устройството на територията, съобщава на Алдин Георгиев Ефтимов в качеството му на собственик на имот с идентификатор 72693.501.98 по КККР на с. Топола, община Каварна, област Добрич, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация засягащ кв. 19 и...

Съобщение до Имрен Икмет Идриз

Обяви и съобщения | 23.01.2017

Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. (3) от Закона за устройството на територията, съобщава на Имрен Икмет Идриз в качеството му на собственик на имот с идентификатор 72693.501.96 по КККР на с. Топола, община Каварна, област Добрич, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация засягащ кв. 19 и кв. 24...

Съобщение до Либабие Кязимова Аптулова

Обяви и съобщения | 23.01.2017

Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. (3) от Закона за устройството на територията, съобщава на Либабие Кязимова Аптулова в качеството и на собственик на имот с идентификатор 72693.501.96 по КККР на с. Топола, община Каварна, област Добрич, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация засягащ кв. 19 и...

Съобщение до Тюркян Мустафова Ахмедова

Обяви и съобщения | 23.01.2017

Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. (3) от Закона за устройството на територията, съобщава на Тюркян Мустафова Ахмедова в качеството и на собственик на имоти с идентификатори 72693.501.97 и 72693.501.111 по КККР на с. Топола, община Каварна, област Добрич, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за...