Обяви и съобщения

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че с Решение № 295 по Протокол № 21 от заседание проведено на 25.04.2017 г., Общински съвет-Каварна

Обяви и съобщения | 09.05.2017

1. Дава съгласие за провеждане на трасе на подземен електропровод 20 kV от Ж.Р. стълб в имот с идентификатор 66113.15.72, с. Селце до ГРУ в имот с идентификатор 35064.11.42, гр. Каварна, общ. Каварна през следните общински имоти: - имот с идентификатор 66113.15.72 по кадастралната карта на с. Селце ( с начин на трайно ползване- път IV- ти клас); - имот с идентификатор 35064.11.101 по кадастралната...

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че с Решение № 294 по Протокол № 21 от заседание проведено на 25.04.2017 г., Общински съвет-Каварна

Обяви и съобщения | 09.05.2017

1. Дава съгласие в качеството си на съсобственик в имот с идентификатор 35064.501.2503 по кадастралната карта на гр. Каварна, общ. Каварна съгласно Акт № 5457 за частна общинска собственост от 20.05.2015г. за изработване на проект за изменение на плана за регулация на гр. Каварна, общ. Каварна, в частта за УПИ V- 2503, кв. 324. 2. Одобрява представеното задание за изработването на проект за подробен...

Обявление на Заповед № 330/05.05.2017 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 09.05.2017

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед № 330 от 05.05.2017г. на кмета на община Каварна, с която е разрешено изработването на проект за подробен устройствен план- план за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с идентификатор 35064.500.201 по КККР на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич, намиращ се в СО „Старите лозя”.

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до САНКАР ПРОПЪРТИС ООД

Обяви и съобщения | 09.05.2017

Изх. № 16/09.05.2017 г. ДО САНКАР ПРОПЪРТИС  ООД Адрес за кореспонденция: общ. Каварна с. Божурец ул. „Пета“ № 7 СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  главен специалист Теодора Стефанова за...

Уведомление – информация за провеждане на растителнозащитни дейности от 12.05.2017 г. до 17.05.2017 г. от залез слънце до 10:00 часа на следващия ден – третиране на пшеница

Обяви и съобщения | 05.05.2017

ОБЩИНА  КАВАРНА УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА ГР.КАВАРНА Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме, за провеждане...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ИСМАИЛ ИБРЯМОВ ПЮСКЮЛИЕВ

Обяви и съобщения | 05.05.2017

Изх. № 15/05.05.2017 г. ДО ИСМАИЛ ИБРЯМОВ ПЮСКЮЛИЕВ Адрес за кореспонденция: общ. Каварна гр. Каварна ул. „Калиакра“ № 34 СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  инспектор Димитричка Колева...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до КАТРИК-61 АД

Обяви и съобщения | 05.05.2017

Изх. № 14/05.05.2017 г. ДО КАТРИК-61 АД Адрес за кореспонденция: общ. Каварна гр. Каварна ул. „България“ № 47 СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  инспектор Димитричка Колева  за връчване...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до КЛИЙФ НОРМАН ГРОУВС

Обяви и съобщения | 05.05.2017

Изх. № 13/05.05.2017 г. ДО КЛИЙФ НОРМАН ГРОУВС Адрес за кореспонденция: общ. Каварна гр. Каварна ул. „Рай“ , бл. „Виктория“, ап. Г23, ет. 2 СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ДРАГАН НЕДЕЛЧЕВ ДЯНКОВ

Обяви и съобщения | 04.05.2017

Изх. № 12/04.05.2017 г. ДО ДРАГАН НЕДЕЛЧЕВ ДЯНКОВ Адрес за кореспонденция: общ. Каварна гр. Каварна ул. „България“ № 36, вх. Б, ет. 8, ап. 22 СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  главен специалист...

Община Каварна обявява

Обяви и съобщения | 03.05.2017

ОБЩИНА КАВАРНА ОБЯВЯВА, че на 02.05.2017 година е изгубен  един брой използван кочан с приходни квитанции със серия и номера както следва:  АА2015 от  0117951 до 01117975. Посочените по горе квитанции се считат за невалидни. В случай, че някой ги намери, молим да бъдат предадени в общинска администрация.