Обяви и съобщения

Съобщение за инвестиционно предложение на Младен Златанов

Обяви и съобщения | 18.11.2016

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на  обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за изграждане на „Ресторант и жилищна сграда”, което  ще се реализира в ПИ № 05009.200.149...

Съобщение за инвестиционно предложение на „ДИМАГРО” ЕООД

Обяви и съобщения | 16.11.2016

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на  обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение за подземни води и система за капково напояване на зеленчукови...

Обява на Решение № 199 по Протокол № 15 от заседание проведено на 25.10.2016 г

Обяви и съобщения | 16.11.2016

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че с Решение № 199 по Протокол № 15 от заседание, проведено на 25.10.2016 г, Общински съвет - Каварна 1. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ І-169, 253, 254, 303, кв. 1; УПИ І-256, кв. 2; УПИ І-163, ІІ-181, ІІІ-206, ІV-175, кв. 3, по...

Обява на Решение № 197 по Протокол № 15 от заседание проведено на 25.10.2016 г.

Обяви и съобщения | 16.11.2016

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че с Решение № 197 по Протокол № 15 от заседание, проведено на 25.10.2016 г. Общински съвет - Каварна 1. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработването на проект за ПУП - парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, представляващ външно електрозахранване на имот с идентификатор 35064.43.11 по кадастралната...

Обява на Решение № 196 по Протокол № 15 от заседание проведено на 25.10.2016 г.,

Обяви и съобщения | 16.11.2016

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че с Решение № 196 по Протокол № 15 от заседание проведено на 25.10.2016 г., Общински съвет-Каварна 1. Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен плап (ПУП) - изменение на плана за регулация на село Топола, община Каварна, в частта за кв. 19, кв. 24 от улица и част от О.Т 115 до О.Т. 113. 2. Разрешава изработването на проект за...

Обявява на Решение № 195 по Протокол № 15 от заседание проведено на 25.10.2016 г.

Обяви и съобщения | 16.11.2016

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че с Решение № 195 по Протокол № 15 от заседание, проведено на 25.10.2016г.  Общински съвет - Каварна 1. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имот с идентификатор 35064.50.118 по кадастралната карта на гр. Каварна, общ. Каварна,...

Съобщение до Тина Мари Пиетрус

Обяви и съобщения | 16.11.2016

Община Каварна на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, съобщава на Тина Мари Пиетрус в качеството и на собственик на имот с идентификатор 35064.501.1124.2.12 по КККР  на гр.Каварна, че е издадена Заповед № 1149/08.11.2016 г. на кмета на община Каварна, с която е одобрен подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР), засягащ УПИ VI-1124 и УПИ XI-1047 в кв. 34 по регулационния план на...

Съобщение на отдел "Екология и зелена система" за инвестиционно предложение на „ДЪЛБОКА” ООД

Обяви и съобщения | 11.11.2016

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на  обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за „Основен ремонт и реконструкция на съществуваща сграда за предприятие за преработка на...

Съобщение на отдел "Екология и зелена система" за инвестиционно предложение на ET „ВАСИЛ ГРИГОРОВ”

Обяви и съобщения | 11.11.2016

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на  обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за „Изграждане на открит склад, котелно помещение и инсталация за първична преработка на...

Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" до БЛАКСИЙДРИЙМС ООД

Обяви и съобщения | 11.11.2016

Изх. № 23/11.11.2016 г. ДО БЛАКСИЙДРИЙМС  ООД Адрес за кореспонденция: гр.София, р-н Триадица ул. „Мила родина” № 17, ет. 3 Представлявано от:  Кристин Бойд   СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1,...