Обяви и съобщения

Съобщение в Държавен вестник бр. 55 от 19.07.2016 г.

Обяви и съобщения | 09.08.2016

Община Каварна на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за пуп-парцеларен план за линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образования, представляващ захранващ водопровод за водоснабдяване на имот с идентификатор 72693.154.28 (стар идентификатор 000175) и имот с идентификатор 72693.154.24, по КККР на с. Топола, община Каварна,...

Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" до АФИУЙ - ДЕВЕЛОПМЕНТ ООД, представлявано от Пол Атълс Грант

Обяви и съобщения | 08.08.2016

Изх. № 15/08.08.2016 г. ДО АФИУЙ - ДЕВЕЛОПМЕНТ  ООД Адрес за кореспонденция: гр. Балчик ул. „Петър Берон” № 1 Представлявано от: Пол Атълс Грант СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при ...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 25.08.2016 год. от 10.00 часа

Обяви и съобщения | 04.08.2016

ОБЩИНА  КАВАРНА обявява на 25.08.2016 год. от 10.00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на пасища и мери от общинския поземлен фонд, на лица собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Обектите на търга са идентифицирани по КККР на съответното...

Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" до Найтингейл Ко ЕООД,представлявано от : Мариан Валлели

Обяви и съобщения | 03.08.2016

Изх. № 14/03.08.2016 г. ДО НАЙТИНГЕЙЛ КО  ЕООД Адрес за кореспонденция: гр. Балчик в.з. „Изгрев”, ул. „Десета” № 7 Представлявано от: Мариан Валлели СЪОБЩЕНИЕ  На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103...