Обяви и съобщения

Проект на Наредба № 4 за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия

Обяви и съобщения | 19.12.2016

На основание  чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община Каварна обявява на интернет страницата си проект на Наредба № 4 за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия заедно с мотивите. Проектът на наредбата е публикуван в секция "Общински съвет", раздел "Проекти за нормативни актове". Заинтересованите лица могат да подават предложения...

Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" до КАДАНС ДЖ И ДЖ ООД

Обяви и съобщения | 15.12.2016

Изх. № 27/15.12.2016 г. ДО КАДАНС ДЖ И ДЖ  ООД Адрес за кореспонденция: с. Камен бряг общ. Каварна ул. „Осемнадесета” № 68 Представлявано от: Юлия Ивановна Визгина СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1,...

Съобщение до Антон Василев Гамалов

Обяви и съобщения | 08.12.2016

Община Каварна на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, съобщава на Антон Василев Гамалов в качеството му на собственик на имот с идентификатор 35064.501.1124.2.12 по КККР  на гр.Каварна, че е издадена Заповед № 1149/08.11.2016 г. на кмета на община Каварна, с която е одобрен подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР), засягащ УПИ VI-1124 и УПИ XI-1047 в кв. 34 по регулационния план на...

Уведомление от Община Каварна

Обяви и съобщения | 06.12.2016

Във връзка с определяне размера на такса за битови отпадъци по Проекта на план –сметка на Община Каварна за 2017 г. съгласно чл.66 и чл.69, ал.1, т.1 от Административно процесуалния кодекс, Община Каварна уведомява всички заинтересовани органи и организации, икономически и социални партньори, както и физически лица и представители на юридически лица,че е изготвен Проекта на план – сметка за...

Съобщение на отдел "Местни данъци и такси " до КАМ ЛОГИСТИКС АД

Обяви и съобщения | 06.12.2016

Изх. № 26/06.12.2016 г. ДО КАМ ЛОГИСТИКС  АД Адрес за кореспонденция: гр. Варна бул. „Осми приморски полк” № 43   СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  инспектор Димитричка Колева за...

Съобщение на отдел "Местни данъци и такси " до НИКОЛАЙ ЕВГЕНИЕВ БОЕВ

Обяви и съобщения | 01.12.2016

Изх. № 25/01.12.2016 г. ДО НИКОЛАЙ ЕВГЕНИЕВ БОЕВ Адрес за кореспонденция: с. Сребърна, обл. Силистра ул. „Добруджа” № 7      На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  главен специалист...

Съобщение на отдел "Местни данъци и такси " до ВИКТОРИЯ ИЛИЕВА КЪРСТЕВА

Обяви и съобщения | 01.12.2016

Изх. № 24/28.11.2016 г. ДО ВИКТОРИЯ ИЛИЕВА КЪРСТЕВА Адрес за кореспонденция: гр. Варна ул. „Братя Шкорпил” № 27, ет. 2     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  главен специалист Теодора...

Съобщение за инвестиционно предложение на “БОЖЕНЕР” ЕООД

Обяви и съобщения | 24.11.2016

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на  обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за изграждане на „Изграждане на водовземно съоръжение за добив на подземни води с цел отглеждане на...

Обявление на Заповед № 1082/12.10.2016 г.

Обяви и съобщения | 23.11.2016

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 1082/12.10.2016 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатва въз основа на чл. 150, ал. (1) от Закона за устройството на територията.  1.подробен устройствен план-план за застрояване...

Съобщение относно Подробен устройствен план – план за регулация за кв. 10, с. Топола

Обяви и съобщения | 22.11.2016

Община Каварна на основание чл. 128, ал. (3) от Закона за устройството на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) засягащ имот с идентификатор 72693.501.28 по КККР на с. Топола – част от УПИ XIV-28 в кв. 10 по регулационния план на с. Топола, община Каварна, област Добрич. На основание чл. 128, ал. (5) от Закона за...