Обяви и съобщения

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 17.11.2016 год. от 11.00 часа

Обяви и съобщения | 31.10.2016

Община Каварна обявява на 17.11.2016 год. от 11.00 часа в залата на Община Каварна  на втори етаж – стая №209 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  за отдаване под наем на едно помещение  с площ от 32 кв.м (тридесет и два квадратни метра), на таванския етаж, представляващо част от сграда с идентификатор № 35064.501.1201.1 по КККР на град Каварна, с предназначение: административна...

Съобщение за инвестиционно предложение на СНЦ „БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА”

Обяви и съобщения | 27.10.2016

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на  обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за изграждане на „Младежки  културен център”, в УПИ ХХІІІ-115,116, кв. 60 по плана на СО...

Обявление

Обяви и съобщения | 27.10.2016

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение...

Съобщение за предстоящо обучение на членовете на секционните избирателни комисии

Обяви и съобщения | 26.10.2016

Общинска администрация Каварна уведомява всички членове на секционни избирателни комисии за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и националния референдум на 06.11.2016 г., че на 01.11.2016 г. от 14:30 часа в салона на НЧ „Съгласие-1980“ ще се проведе обучение с Районната избирателна комисия.

Обявление на Заповед № 1099/20.10.2016 г.

Обяви и съобщения | 20.10.2016

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 1099/20.10.2016 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ III-579 в кв. 181 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич.  

Съобщение за инвестиционно предложение на „ПИЕРОН” ЕООД

Обяви и съобщения | 19.10.2016

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на  обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за напояване на земеделски култури” в ПИ № 12173.22.3, в...

Съобщение за инвестиционно предложение на „ПИЕРОН” ЕООД

Обяви и съобщения | 19.10.2016

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на  обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за напояване на земеделски култури” в ПИ № 04090.16.80, в...

ПП ГЕРБ КАВАРНА Ви кани на предизборна среща – концерт с кандидат – президентската двойка Цецка Цачева и Пламен Манушев

Обяви и съобщения | 18.10.2016

ПП ГЕРБ КАВАРНА Ви кани на предизборна среща – концерт с кандидат–президентската двойка Цецка Цачева и Пламен Манушев „Работим в интерес на гражданите !“ С участието на Трио Сопрано и Веселин Маринов. 21.10.2016г.(петък) площад „Защитата на Каварна“. Пред офиса на ПП ГЕРБ от 14:30 часа.  

Съобщение

Обяви и съобщения | 17.10.2016

За месец октомври 2016г. изнесена приемна за граждани с регионалния представител на Комисия за защита от дискриминация, ще се състои на 28.10.2016г. от 10 до 12 часа в заседателната зала на общинска администрация в град Каварна.

Общинска администрация Каварна съобщава, че е издадена Заповед № 1084/12.10.2016г. на Кмета на Община Каварна

Обяви и съобщения | 17.10.2016

Общинска администрация Каварна съобщава, че е издадена Заповед № 1084/12.10.2016г. на Кмета на Община Каварна относно създаване на организация за снегопочистване на пешеходната зона и тротоарите в град Каварна през зимния сезон на 2016г.-2017г.