Обяви и съобщения

Съобщение за инвестиционно предложение на „НВГ ГРУП” ЕООД

Обяви и съобщения | 30.06.2017

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на  обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за „Комплексен логистичен център – складове за пакетирани строителни материали, заведение за...

Съобщение за изработен ПУП-ПП

Обяви и съобщения | 27.06.2017

  Община Каварна на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план- парцеларен план за „Подземен електропровод 20 kV от Ж.Р.С. в ПИ 66113.15.72 по КК на с. Селце, общ. Каварна до нов ГРУ в ПИ 35064.11.42 по КК на гр. Каварна”, със следните засегнати имоти- общинска собственост: имот с идентификатор 66113.15.72 в землището на с. Селце; имот...

Съобщение за изработен ПУП-ПР за УПИ V-38, кв. 11, КК Карвуна

Обяви и съобщения | 23.06.2017

    Община Каварна на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план- план за регулация (ПУП- ПР) на КК Карвуна, с. Топола, общ. Каварна, в обхват УПИ V- 38, кв. 11, част от улица между кв.11 и кв. 14 от осова точка 109а до осова точка 112а и паркинг.   Проектът се намира в отдел „Устройство на територията и инвестиции”...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ЕЛЕНА КРЪСТЕВА БЕЛЧЕВА

Обяви и съобщения | 23.06.2017

Изх. № 30/23.06.2017 г.     ДО ЕЛЕНА КРЪСТЕВА БЕЛЧЕВА Адрес за кореспонденция: гр. Каварна ул. „Александър Пушкин“ № 21     СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж...

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА КУЧЕТА

Обяви и съобщения | 20.06.2017

Община Каварна напомня на всички собственици на домашни кучета, че съгласно изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейности и Наредбата за притежаване, регистриране и отглеждане на кучета на територията на община Каварна са длъжни да извършат ветеринарномедицинска и административна регистрират на своите любимци.  Регистрацията се извършва при навършване на 4 - месечна възраст  или...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 06.07.2017 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 13.06.2017

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на петно № 92 (деветдесет и две) за разполагане на павилион по чл.56 от ЗУТ по схема одобрена от Главния архитект на община Каварна на 09.06.2017 г. по скица № 138/ 09.06.2017 г., в поземлен имот - публична общинска собственост, на улица ”Добротица” (на тротоара срещу сградата на общината), с площ от 3,00 (три) кв.м., за извършване на...

Решение № 313/ 30.05.2017г. от заседание на Общински съвет-Каварна

Обяви и съобщения | 12.06.2017

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че Общински съвет с Решение № 313 по Протокол № 23 от заседание проведено на 30.05.2017 г, : 1. Дава съгласие за провеждане на трасе на подземна кабелна мрежа, през следните общински имоти:  - имот с идентификатор 66113.14.165 в землище с. Селце, общ. Каварна (с начин на трайно ползване – полски път);  - имот с...

Решение № 311/ 30.05.2017 от заседание на Общински съвет-Каварна

Обяви и съобщения | 12.06.2017

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че Общински съвет с Решение № 311 по Протокол № 23 от заседание проведено на 30.05.2017 г. : 1. Дава съгласие в качеството си на съсобственик на улична отсечка от осова точка 109а до осова точка 112а и паркинг между кв. 11 и кв. 14 по регулационния план на КК Карвуна, общ. Каварна, обл. Добрич за изработване на проект за изменение на плана...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до СНЕЖАНА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Обяви и съобщения | 12.06.2017

Изх. № 29/12.06.2017 г.     ДО СНЕЖАНА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА Адрес за кореспонденция: гр. Каварна ул. „Добротица“ № 85Б     СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1,...

Съобщение за извършване на дезинсекционна обработка на дървета в гр. Каварна

Обяви и съобщения | 09.06.2017

Община Каварна информира жителите на гр. Каварна, че на 13.06.2017г. от 06:00 часа ще бъде извършена дезинсекционна обработка срещу листна въшка на дървета от вида липа, намиращи се в централната градска част. За обработката на дърветата ще бъде използван препарат децис 2,5%, чийто  карантинен срок е 7 (седем) дни.  В рамките на карантинния период се забранява брането на липов цвят от...