Обяви и съобщения

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до МАРИ МАКРЕЙ БРАНТОН

Обяви и съобщения | 17.03.2017

Изх. № 4/17.03.2017 г.     ДО МАРИ МАКРЕЙ БРАНТОН Адрес за кореспонденция: общ. Каварна гр. Каварна ул. „Андрей Василев – Амира” № 42, ап. 8     СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до НОЕЛ ЕСТЕЙТС ООД

Обяви и съобщения | 17.03.2017

  Изх. № 6/17.03.2017 г.     ДО НОЕЛ ЕСТЕЙТС ООД Адрес за кореспонденция: гр. София ул. „Костенски водопад” № 55, ап. 17, ет. 7     СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” №...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до КЕВИН СТЮАРД ЛИН

Обяви и съобщения | 17.03.2017

  Изх. № 5/17.03.2017 г. ДО КЕВИН СТЮАРД ЛИН Адрес за кореспонденция: общ. Каварна гр. Каварна ул. „Делфин” № 1, бл. 5, ет. 4, ап. 7     СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” №...

Обявление на основание чл.15, ал. 2 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие

Обяви и съобщения | 17.03.2017

Община Каварна на основание чл. 15, ал. 2 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие обявява, че с Решение № 256 по Протокол № 19 от заседание проведено на 28.02.2017 г. Общински съвет Каварна определя периодът от 30.06.2017г. до 15.09.2017г., в който се забранява извършването на строителни и монтажни работи в курортните територии, курортите, курортните комплекси и ваканционните селища на...

Съобщение до Петър Красимиров Петров

Обяви и съобщения | 14.03.2017

Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. (3) от Закона за устройството на територията, съобщава на Петър Красимиров Петров в качеството му на наследник на имот с идентификатор 66113.14.58 по КККР на с. Селце, община Каварна, област Добрич, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване засягащ имот с...

Съобщение относно подробен устройствен план–план за регулация и застрояване за УПИ XIX-9981 в кв. 329, гр. Каварна

Обяви и съобщения | 13.03.2017

Община Каварна на основание чл. 128, ал. (3) от Закона за устройството на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) засягащ УПИ XIX-9981 в кв. 329 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич. На основание чл. 128, ал. (5) от Закона за устройството на територията в 14-дневен срок от съобщението...

Съобщение относно подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 66113.14.109 с. Селце

Обяви и съобщения | 13.03.2017

Община Каварна на основание чл. 128, ал. (3) от Закона за устройството на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) засягащ имот с идентификатор 66113.14.109 по КККР на с. Селце, община Каварна, област Добрич. На основание чл. 128, ал. (5) от Закона за устройството на територията в 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните...

Обявление на Заповед № 183/09.03.2017 г.

Обяви и съобщения | 09.03.2017

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 183/09.03.2017 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 66113.14.109 по КККР на с. Селце, община Каварна, област Добрич.  

Обявление на Заповед № 182/09.03.2017 г.

Обяви и съобщения | 09.03.2017

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 182/09.03.2017 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ XIX-9981 в кв. 329 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич.