Обяви и съобщения

Съобщение на отдел "Местни данъци и такси " до КАМ ЛОГИСТИКС АД

Обяви и съобщения | 06.12.2016

Изх. № 26/06.12.2016 г. ДО КАМ ЛОГИСТИКС  АД Адрес за кореспонденция: гр. Варна бул. „Осми приморски полк” № 43   СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  инспектор Димитричка Колева за...

Съобщение на отдел "Местни данъци и такси " до НИКОЛАЙ ЕВГЕНИЕВ БОЕВ

Обяви и съобщения | 01.12.2016

Изх. № 25/01.12.2016 г. ДО НИКОЛАЙ ЕВГЕНИЕВ БОЕВ Адрес за кореспонденция: с. Сребърна, обл. Силистра ул. „Добруджа” № 7      На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  главен специалист...

Съобщение на отдел "Местни данъци и такси " до ВИКТОРИЯ ИЛИЕВА КЪРСТЕВА

Обяви и съобщения | 01.12.2016

Изх. № 24/28.11.2016 г. ДО ВИКТОРИЯ ИЛИЕВА КЪРСТЕВА Адрес за кореспонденция: гр. Варна ул. „Братя Шкорпил” № 27, ет. 2     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  главен специалист Теодора...

Съобщение за инвестиционно предложение на “БОЖЕНЕР” ЕООД

Обяви и съобщения | 24.11.2016

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на  обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за изграждане на „Изграждане на водовземно съоръжение за добив на подземни води с цел отглеждане на...

Обявление на Заповед № 1082/12.10.2016 г.

Обяви и съобщения | 23.11.2016

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 1082/12.10.2016 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатва въз основа на чл. 150, ал. (1) от Закона за устройството на територията.  1.подробен устройствен план-план за застрояване...

Съобщение относно Подробен устройствен план – план за регулация за кв. 10, с. Топола

Обяви и съобщения | 22.11.2016

Община Каварна на основание чл. 128, ал. (3) от Закона за устройството на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) засягащ имот с идентификатор 72693.501.28 по КККР на с. Топола – част от УПИ XIV-28 в кв. 10 по регулационния план на с. Топола, община Каварна, област Добрич. На основание чл. 128, ал. (5) от Закона за...

Обявление на Заповед №1185 /22.11.2016г.,гр.Каварна

Обяви и съобщения | 22.11.2016

ЗАПОВЕД №1185 гр.Каварна, 22.11.2016г. На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Решение № 181 от протокол № 14 от 12.09.2016г. на Общински съвет - Каварна, чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Заповеди по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл.75а...

Oбявление за конкурс за възлагане на управлението на "Каварна" ЕООД, гр. Каварна

Обяви и съобщения | 21.11.2016

Публикувано на: 21.11. 2016г. Валидно до:  09.12 2016г., 17:00 ч.         О Б Я В Л Е Н И Е          ОБЩИНА КАВАРНА Гр.Каварна, ул. "Добротица" № 26,  На основание Решение № 188 по Протокол №15 от 25.10.2016г. на  Общински съвет Каварна ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане на управлението на "Каварна" ЕООД, гр....

Обява

Обяви и съобщения | 21.11.2016

Неправителствена Организация „Сдружение национален алианс за интеграция и политика за здраве и активен живот след ампутация и протезиране“ Организират на 23 ноември 2016г. за жителите на град Каварна и района, безплатни прегледи и социално - правни консултации на лица с увреждания и претърпели ампулации, протезирани и лица нуждаещи се от специални ортопедични обувки или...

Мерки на Общинската епизоотична комисия за превеция на болестта африканска чума по свинете

Обяви и съобщения | 18.11.2016

Във връзка с констатирани огнища на болестта африканска чума по свинете в Европа и с цел недопускане проникването на болестта на територията на Република България и по конкретно на територията на община Каварна общинската епизоотична комисия на заседанието си  провело се на 17.11.2016 г. определи следните, задължителни за изпълнение, профилактични мерки: 1. Свинете да не се изхранват с кухненски...