Обяви и съобщения

Обява за инвестиционно предложение

Обяви и съобщения | 07.09.2016

 На основание чл. 4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Каварна уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища в община Каварна”. Дейностите по проекта  включват рехабилитация на пътната настилка, обновяване на вертикалната и хоризонталната маркировка, ремонт и изграждане на отводнителни...

Обява за инвестиционно предложение за „Pеконструкция на улица „Сава Ганчев”, град Каварна”

Обяви и съобщения | 07.09.2016

 На основание чл. 4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Каварна уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за „Pеконструкция на улица „Сава Ганчев”, град Каварна”. Дейностите по проекта  включват ремонтни дейности на уличната настилка, реконструкция на тротоарните площи и подмяна на уличното осветление. Инвестиционното...

Обява за инвестиционно предложение за „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места от община Каварна”

Обяви и съобщения | 07.09.2016

 На основание чл. 4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Каварна уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места от община Каварна”. Дейностите по проекта  включват реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа и съоръжения в селата Българево и Видно, общ. Каварна. Инвестиционното...

Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" до ДЕНИС КОРПОРЕЙШЪН ЕООД

Обяви и съобщения | 02.09.2016

Изх. № 18/02.09.2016 г. ДО ДЕНИС КОРПОРЕЙШЪН  ЕООД Адрес за кореспонденция: Общ. Каварна С. Божурец ул. „Пета” № 7 Представлявано от: Людмила Швабауер СЪОБЩЕНИЕ  На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103...

Съобщение до Емил Цаков Ташев

Обяви и съобщения | 30.08.2016

Община Каварна на основание 61, ал. 3 от АПК, във връзка с § 4 от ПР на ЗУТ и чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на Емил Цаков Ташев в качеството си на собственик на имот с идентификатор 35745.501.633 по КККР на с. Камен бряг, че е издадена заповед на кмета на община Каварна № 860/18.08.2016 г., с която се одобрява проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ)...

Съобщение до Петя Веселинова Ташева

Обяви и съобщения | 30.08.2016

Община Каварна на основание 61, ал. 3 от АПК, във връзка с § 4 от ПР на ЗУТ и чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на Петя Веселинова Ташева в качеството си на собственик на имот с идентификатор 35745.501.633 по КККР на с. Камен бряг, че е издадена заповед на кмета на община Каварна № 860/18.08.2016 г., с която се одобрява проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване...

Съобщение на отдел „Устройство на територията и инвестиции” до "ПРЕСА“ ЕООД с ЕИК 148092358, гр. Добрич

Обяви и съобщения | 29.08.2016

Община Каварна на основание чл. 61, ал. 3 от АПК съобщава на Николай Янакиев Колев – управител на "ПРЕСА“ ЕООД и Димитър Димитров Димитров - собственик на капитала на ,,ПРЕСА“ ЕООД с ЕИК 148092358, гр. Добрич, че е съставен Констативен акт по чл. 57а от Закона за устройство на територия № 4 / 27.07.2016г. от служители на отдел ,,Устройство на територията и инвестиции“ при...

Съобщение на отдел „Устройство на територията и инвестиции” до Юлияна Илиева Борисова – представител на ЕТ „Анелия-Юлияна Борисова”

Обяви и съобщения | 29.08.2016

Община Каварна на основание чл. 61, ал. 3 от АПК съобщава на Юлияна Илиева Борисова – представител на ЕТ „Анелия-Юлияна Борисова”, че е издадена Заповед № 747/ 27.07.2016 г. на кмета на община Каварна. Препис на заповедта е в прикачения файл.

Съобщение на отдел „Устройство на територията и инвестиции” до Юлияна Илиева Борисова – представител на ЕТ „Анелия-Юлияна Борисова”

Обяви и съобщения | 29.08.2016

Община Каварна на основание чл. 61, ал. 3 от АПК съобщава на Юлияна Илиева Борисова – представител на ЕТ „Анелия-Юлияна Борисова”, че е издадена Заповед № 561/ 02.06.2016 г. на кмета на община Каварна Препис на заповедта е в прикачения файл.

Съобщение до Тонка Стойчева Димова

Обяви и съобщения | 29.08.2016

Община Каварна на основание 61, ал. 3 от АПК, във връзка с § 4 от ПР на ЗУТ и чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на Тонка Стойчева Димова в качеството си на собственик на имот с идентификатор 35745.501.157 по КККР на с. Камен бряг, че е издадена заповед на кмета на община Каварна № 860/18.08.2016 г., с която се одобрява проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване...