Обяви и съобщения

Обявление

Обяви и съобщения | 13.02.2017

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Община Каварна обявява Проект на Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие град Каварна в сайта на Община Каварна www.kavarna.bg, секция „Общински съвет“, раздел „Проекти на нормативни актове“. Заинтересованите лица могат да подават предложения и становища по проекта в 14 (четиринадесет)...

Стартира втори етап на прием на документи от кандидати за потребители и кандидати за лични асистенти и домашни помощници по проект "Независим живот за гражданите на Община Каварна"

Обяви и съобщения | 09.02.2017

От 13 февруари  до 24 февруари 2017 година в община Каварна, ет.2, стая 312 ще се приемат заявления от кандидати за потребители и кандидати за лични асистенти и домашни помощници по проект „Независим живот за гражданите на Община Каварна”. Кандидати за ползватели на социалната услуга „Личен асистент" и „Домашен помощник" са: - хора с увреждания с...

Обявление на Заповед № 76/06.02.2017 г.

Обяви и съобщения | 06.02.2017

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 76/06.02.2017 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ XIII в кв. 62 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич.  

Съобщение до Имрен Икмет Идриз

Обяви и съобщения | 03.02.2017

Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. (3) от Закона за устройството на територията, съобщава на Имрен Икмет Идриз в качеството му на собственик на имот с идентификатор 72693.501.114 по КККР на с. Топола, община Каварна, област Добрич, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация засягащ кв. 19 и кв....

Съобщение за инвестиционно предложение на “БИО БАДЕМИ” ООД

Обяви и съобщения | 27.01.2017

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на  обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за „Изграждане на система за капково напояване за бадемови насаждения в ПИ № № 35064.46.5,...

Обявление

Обяви и съобщения | 26.01.2017

На основание  чл.26, ал.2 от ЗНА,Община Каварна, Обявява - Наредба за изменение на Наредбата № 3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна в  сайта на Община Каварна - www.kavarna.bg , секция- Общински съвет, раздел- Проекти за нормативни актове. Заинтересованите лица могат да  подават предложения и становища по проекта...

Съобщение до жителите на община Каварна

Обяви и съобщения | 25.01.2017

Общинска администрация, съобщава на жителите на община Каварна, че е постъпило писмо с вх. № РД-01-409/ 23.01.2017г., от Областен управител на област Добрич, с което уведомява, че „ЕНЕРГО- ПРО” ЕАД предоставя възможност на своите клиенти да разсрочат сметките си за електроенергия за месец Декември, предвид повишеното енергопотребление, дължащо се на по- ниските температури през последния...

Община Каварна обявява на 17.02.2017 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 25.01.2017

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на петно № 10 (десет) за разполагане на павилион по чл.56 от ЗУТ в поземлен имот с идентификатор № 07257.501.1086 по КККР на с.Българево, общ.Каварна, с площ от 50 кв.м., за извършване на търговска дейност с.Българево, общ. Каварна.  Начална тръжна наемна месечна цена на обекта на търга е 50,00лв. без ДДС. Тръжните документи се закупуват от...

Съобщение относно подробен устройствен план–план за регулация за УПИ VIII-571 в кв. 123, гр. Каварна

Обяви и съобщения | 24.01.2017

Община Каварна на основание чл. 128, ал. (3) от Закона за устройството на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) засягащ VIII-571 в кв. 123 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич. На основание чл. 128, ал. (5) от Закона за устройството на територията в 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните...