Обяви и съобщения

Cъобщение за инвестиционно предложение на „АКВАТЕК” ЕООД

Обяви и съобщения | 25.09.2017

  Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на  обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за „Разширение на апартаментен комплекс с жилищна сграда със студия, приемна сграда и...

Съобщение за изработен ПУП-ПП в землище, с. Божурец

Обяви и съобщения | 25.09.2017

  Община Каварна на основание чл. 128, ал. (1) от Закона за устройството на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образования, представляващ подземен електропровод 20 kV от имот с идентификатор 05009.515.318 до съществуващ...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 11.10.2017 год. от 13.30 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 21.09.2017

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  за продажба на общински поземлен имот, представляващ празен терен в урбанизирана територия на гр. Каварна:  Поземлен имот с идентификатор 35064.501.4381 по КККР на гр. Каварна с площ от 4157 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, при съседи: 35064.501.9671, 35064.48.66, 35064.48.67 и 35064.501.4380; идентичен с УПИ № ІV в кв. 327 по...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 11.10.2017 год. от 14.30 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 20.09.2017

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ    за отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Челопечене, общ.Каварна за срок от три стопански години - 2017г./2018г., 2018г./2019г. и  2019г./ 2020г. до прибиране на реколтата. Обект на търга е Поземлен имот с идентификатор ПИ 80340.22.1  по КККР на с.Челопечене, общ.Каварна, с площ от 8,987дка, трайно предназначение на...

Публичен търг с явно наддаване на 11.10.2017 год. от 15.30 часа в залата на община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 20.09.2017

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Раковски, общ.Каварна за срок от три стопански години - 2017г./2018г., 2018г./2019г. и  2019г./ 2020г. до прибиране на реколтата.  Обект на търга е Поземлен имот с идентификатор ПИ 62092.21.4  по КККР на с.Раковски, общ.Каварна, с площ от 40,886дка, трайно предназначение на територията:...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 11.10.2017 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 20.09.2017

за отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Било, общ.Каварна за срок от три стопански години - 2017г./2018г., 2018г./2019г. и  2019г./ 2020г. до прибиране на реколтата. Обект на търга е Поземлен имот с идентификатор ПИ 04090.19.142  по КККР на с.Било, общ.Каварна, с площ от 38,141дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 11.10.2017 год. от 15.00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 20.09.2017

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Белгун, общ.Каварна за срок от три стопански години - 2017г./2018г., 2018г./2019г. и  2019г./ 2020г. до прибиране на реколтата. Обект на търга е Поземлен имот с идентификатор ПИ 03318.31.107 по КККР на с.Белгун, общ.Каварна, с площ от 61,298дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин...

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че с Решение № 351 по Протокол № 26 от заседание проведено на 29.08.2017 г., Общински съвет-Каварна

Обяви и съобщения | 20.09.2017

1. Дава съгласие в качеството си на собственик на УПИ XV-28 в кв. 6 по регулационния план на с. Свети Никола, общ. Каварна и имот с идентификатор 65543.501.92 (улица) за изработване на проект за изменение на плана на регулация на с. Свети Никола съгласно приложената скица-предложение. 2. Одобрява задание за проектиране на подробен устройствен план – план за изменение на регулацията на с. Свети...

Решение №348 по Протокол №26/29.08.2017г. на Общински съвет - Каварна

Обяви и съобщения | 19.09.2017

  На  основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от  ЗМСМА, чл. 8 , ал. 1 от ЗОС,  чл. 85, ал. 1, т. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от  Наредба № 2 на Общински съвет – Каварна  за реда на придобиване,  управление и разпореждане с общинско имущество  Общински съвет – Каварна  реши: І. Дава съгласие да се отдадат под наем земеделски земи от общинския...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ГЕТСБИ ДЕВЕЛЪПМЕНТС ЕООД

Обяви и съобщения | 14.09.2017

Изх. № 58/13.09.2017 г. ДО ГЕТСБИ ДЕВЕЛЪПМЕНТС   ЕООД Адрес за кореспонденция: гр. Варна район Приморски ул. „Братя Бъкстон“ № 1, ап. 14 Представляващ: Гери Клайв Сандърс   СЪОБЩЕНИЕ   На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „...