Уведомление за растителнозащитни дейности

Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва:
В периода от 30.03.2020 г. до 01.04.2020 г. от 09:00 до 17:00 часа фирма „ГРИЙН ПЛАНЕТ“ ЕООД ще проведе третиране на ПШЕНИЦА с продукт за растителна защита/препарат, КАПАЛО при доза 100 мл/дка с карантинен срок 35 дни, срещу брашнеста мана и кафява ръжда и СЕКАТОР при доза 10 мл/дка, няма посочен карантинен срок, срещу широколистни плевели.
Третирането ще се извършва в землището на гр. Каварна в масив 111 на площ от 20,00 дка., отстоящи от населеното място на 0,2 км. и масив 41 на площ от 175 дка., отстоящи от населеното място на 1 км.
За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря лицето: Марьо Георгиев Атанасов.