Обяви и съобщения

Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства в град Каварна

Обяви и съобщения | 22.03.2019

Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме, за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва: В периода от...

Община Каварна обявява на 11.04.2019г. от 14.00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая № 209 публичен търг с явно наддаване

Обяви и съобщения | 22.03.2019

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ   за отдаване под наем на терен на петно №25 (двадесет и пет) по схема за разполагане на павилион по чл. 56 от ЗУТ, в поземлен имот - публична общинска собственост с идентификатор № 35064.501.9689 по КККР на гр. Каварна (пешеходна зона – ул. „Добротица” , до паркинга срещу бар „Класик“ ) с площ 11,00кв.м. (единадесет квадратни метра)...

Община Каварна обявява на 15.04.2019 год. от 14.30 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209 публичен търг с явно наддаване

Обяви и съобщения | 22.03.2019

Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ 35064.501.9841 по КККР на гр. Каварна с площ от 441 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), представляващ УПИ VI в кв. 68, по действащ ПУП на гр. Каварна, при съседи: 35064.501.9840, 35064.501.3470,...

Община Каварна обявява на 15.04.2019 год. от 14.00 часа в сградата на Община Каварна – втори етаж, стая № 209 публичен търг с явно наддаване

Обяви и съобщения | 22.03.2019

Публичен търг с явно наддаване За отдаване под наем на част от недвижим имот-публична общинска собственост, представляващ част от складово помещение с площ от 15 кв.м. в сградата на Обреден дом с идентификатор 35064.501.1399.1 по КККР на гр. Каварна, актуван с АПОС № 145/08.10.2013г., находящ се Гробищен парк гр. Каварна.  Срок на договора за наем- 5 (пет) години от датата на сключване на...

Обявление за взето решение № 582/26.02.2019 г. на Общински съвет Каварна

Обяви и съобщения | 21.03.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е взето Решение  № 582/26.02.2019 г. на Общински съвет Каварна, с което се разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация  (ПУП-ПР) за част от квартал 148, в обхват УПИ VIII и тупик за достъп до УПИ VIII и УПИ IX по плана на гр. Каварна, община...

Съобщение за инвестиционно предложение на “КОНСОРЦИУМ ХЕРБАЛ ОЙЛ КАЛИАКРА“ ООД

Обяви и съобщения | 21.03.2019

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец“ в ПИ № 35064.202.5, в землището на...

Съобщение от Община Каварна до собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 18.03.2019

Във връзка с изпълнение на изискванията на чл.8 ал.2 и ал.6 от Закона за пчеларството, Общинска администрация – Каварна, напомня на собствениците на пчели и пчелни семейства, разположени на територията на община Каварна, че за да бъдат уведомявани за предстоящи пръскания и други мероприятия, които биха причинили вреди на техните пчели и евентуална продукция, е нужно да се регистрират  в ...

Уведомление до земеделските стопани, относно вменените им задължения по Наредба №13

Обяви и съобщения | 18.03.2019

Община Каварна уведомява и моли всички земеделски стопани да спазват стриктно Наредба  №13/26.08.2016г. за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Община Каварна обявява публичен търг на 04.04.2019г. от 14.00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая № 209

Обяви и съобщения | 18.03.2019

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен на петно № 94 по схема за разполагане на павилион по чл.56 от ЗУТ, находящ се на ул.“България“ в  началото на градския парк, в поземлен имот  с идентификатор № 35064.501.3082 по КККР на гр. Каварна (югозападната част на градски парк, срещу входа на подлеза), с площ от 15,00кв.м., за поставяне на преместваем обект -...

Обявление за издадена заповед № 153/05.03.2019 г.

Обяви и съобщения | 06.03.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 17/21.01.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за  застрояване (ПУП-ПЗ)за имоти с идентификатор 35746.232.9  по КККР на с. Камен бряг, община Каварна.