Обяви и съобщения

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 14.02.2020 г.

Обяви и съобщения | 24.01.2020

ОБЩИНА КАВАРНА обявява на 14.02.2020 год. от 14:00 часа в залата на Община Каварна  на втори етаж – стая №209 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 35064.501.9864 (три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, девет, осем, шест, четири) по КККР на гр. Каварна, с площ от 383 кв.м. (триста осемдесет и три квадратни метра),...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси"

Обяви и съобщения | 20.01.2020

Във връзка годишно облагане по реда на ЗМДТ отдел „Местни данъци и такси“ няма да работи с граждани на 23.01.2020 г. от 08.00 ч. до 17.00 ч. На 24.01.2020 г. стартира новото данъчно облагане за 2020 г. Данъкът върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2020 се заплащат на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на...

Списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Каварна

Обяви и съобщения | 14.01.2020

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – К А В А Р Н А   СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – КАВАРНА   Общинският съвет – Каварна на основание чл. 68 от Закона за съдебната власт публикува списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Каварна заедно с техните автобиографии и мотивационни...

Съобщение до Яна Костадинова Тодорова

Обяви и съобщения | 10.01.2020

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията, съобщава на Яна Костадинова Тодорова, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 2 от (ЗУТ), като наследник на имот с идентификатор 35064.500.869 по КККР на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич, че е изработен проект за...

Съобщение до Светлана Илиева Николова

Обяви и съобщения | 08.01.2020

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията, съобщава на Светлана Илиева Николова, в качеството си на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от (ЗУТ), собственик на част от УПИ VI-22, кв. 6 по регулационния план  на с. Камен бряг, община Каварна, област Добрич, че е издадена...

Съобщение до Радостина Стаматова Димитрова

Обяви и съобщения | 08.01.2020

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията, съобщава на Радостина Стаматова Димитрова, в качеството си на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от (ЗУТ), собственик на част от УПИ VII-18, кв. 6 по регулационния план  на с. Камен бряг, община Каварна, област Добрич, че е издадена...

Съобщение до Павлинка Петрова Върбанова

Обяви и съобщения | 08.01.2020

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията, съобщава на Павлинка Петрова Върбанова, в качеството си на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от (ЗУТ), собственик на част от УПИ VIII-184 и УПИ XI-17, кв. 6 по регулационния план  на с. Камен бряг, община Каварна, област Добрич, че е...

Уведомяване за предстоящо издаване на общ административен акт

Обяви и съобщения | 07.01.2020

В § 10 от ЗИД на ДОПК публикуван в ДВ бр. 102 от 31.12.2019 г. в сила от 01.01.2020 г., се правят изменения и допълнения в ЗМДТ в Раздел ІII „Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин“  както и в Приложение № 4 към Глава II, Раздел VI „Патентен данък“. Във връзка с изготвянето на законосъобразен нормативен акт по прилагането на ЗМДТ, приведен в...