Обяви и съобщения

Уведомление за разработени дългосрочна и краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Каварна

Обяви и съобщения | 17.09.2019

Община Каварна на основание чл. 10, ал. 3 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) уведомява, че в изпълнение на чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от  ЗЕВИ са разработени: - Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Каварна 2019 – 2029 г.; - Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми...

Съобщение за разработена ,,Програма за енергийната ефективност на Община Каварна 2019 – 2024 г.“

Обяви и съобщения | 17.09.2019

Община Каварна съобщава, че в изпълнение на чл.12, ал. 1 - ал. 3 от Закона за енергийна ефективност е разработена ,,Програма за енергийната ефективност на Община Каварна 2019 – 2024 г.“.  Изготвянето на общински програми за енергийна ефективност (ПЕЕ) е задължителна част от държавната политика по енергийна ефективност и налага участието на съответните регионални и местни структури....

Обявление за издадена Заповед № 656/16.09.2019 г.

Обяви и съобщения | 17.09.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 656/16.09.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация за УПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII, УПИ IX, УПИ X, УПИ XI кв. 6 по регулационния план на с. Камен бряг, община Каварна,  обл. Добрич и...

Предварителни избирателни списъци за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

Обяви и съобщения | 13.09.2019

Общинска администрация съобщава на гражданите, че предварителните избирателни списъци за произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. са публикувани на интернет страницата на общината в секция „Избори“ и са обявени на следните места: - Подлеза на ул. „България“ – секции с номера 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 14 - Административна сграда в кв....

Обявление за издадена Заповед № 644/11.09.2019 г.

Обяви и съобщения | 12.09.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 644/11.09.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ IX, кв. 22 по регулационния план на  с.Топола, община Каварна, област Добрич.

Обявление за издадена Заповед № 633/09.09.2019 г.

Обяви и съобщения | 10.09.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 633/09.09.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ XXI, кв. 25 по регулационния план на  СО Топола, община Каварна,  област Добрич.

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до БАЛКАН ГРЕЙН ЕООД

Обяви и съобщения | 10.09.2019

Изх. № 7/10.09.2019 г. ДО БАЛКАН ГРЕЙН ЕООД гр. Перник ул. „Стоян Заимов“  № 6   СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при инспектор – Димитричка Колева за връчване на Акт за установяване на...

Обявление за издадена Заповед № 602/29.08.2019 г.

Обяви и съобщения | 30.08.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 602/29.08.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) в частта за УПИ VI - 9744, кв. 28 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич.

Обявление за издадена Заповед № 601/29.08.2019 г.

Обяви и съобщения | 30.08.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 601/29.08.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в частта за УПИ IV - 223, кв. 23 по регулационния план на с. Българево, община Каварна, област Добрич.  

Обявление за издадена Заповед № 599/29.08.2019 г.

Обяви и съобщения | 30.08.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 599/29.08.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) в частта за ПИ 07257.501.1071, кв. 46 по регулационния план на с. Българево, община Каварна,  област Добрич.