Обяви и съобщения

Обявление на Заповед № 33/ 22.01.2018г.

Обяви и съобщения | 24.01.2018

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява, че е издадена Заповед № 33 от 22.01.2018г. на кмета на община Каварна, с която е разрешено изработването на Подробен устройствен план- план за застрояване (ПУП- ПЗ) за имот с идентификатор 35064.501.1723 по КККР на град Каварна, община Каварна, област Добрич, представляващ УПИ IX в кв. 18 по регулационния...

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА КУЧЕТА

Обяви и съобщения | 22.01.2018

Община Каварна напомня на всички собственици на домашни кучета, че съгласно изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейности и Наредбата за притежаване, регистриране и отглеждане на кучета на територията на община Каварна, са длъжни да извършат ветеринарномедицинска и административна регистрация на своите любимци.   Регистрацията се извършва при навършване на 4 - месечна...

Община Каварна обявява - Проект на Правилник за устройството и дейността на художествена галерия „Христо Градечлиев”

Обяви и съобщения | 19.01.2018

    На основание чл. 26, ал. 2 от ЗНА, Община Каварна обявява - Проект на Правилник за устройството и дейността на художествена галерия „Христо Градечлиев” в сайта на Община Каварна - www.kavarna.bg, секция Общински съвет, раздел Проекти за нормативни актове. Заинтересованите лица могат да подават предложения и становища по проекта в 30 дневен срок, на електронен адрес:...

Обявление

Обяви и съобщения | 18.01.2018

На основание  чл. 26, ал. 2 от ЗНА, Община Каварна  обявява - Проект за Наредба №3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна,заедно с мотивите в  сайта на Община Каварна- www.kavarna.bg , секция - Общински съвет, раздел - Проекти за нормативни актове. Заинтересованите лица могат да  подават предложения и становища...

Проект за санитарно – охранителни зони /СОЗ/

Обяви и съобщения | 16.01.2018

                      В изпълнение на изискванията на чл.39, ал.2 Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и...

Във връзка годишно облагане по реда на ЗМДТ отдел „Местни данъци и такси“ няма да работи с граждани на 16.01.2018 г. от 08.00 ч. до 17.00 ч

Обяви и съобщения | 15.01.2018

Уважаеми клиенти,   Във връзка годишно облагане по реда на ЗМДТ отдел „Местни данъци и такси“ няма да работи с граждани на 16.01.2017 г. от 08.00 ч. до 17.00 ч. На 17.01.2018 г. стартира новото данъчно облагане за 2018 г. Данъкът върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2018 се заплащат на две равни вноски в следните срокове:...

Обявление на Заповед № 13/ 12.01.2018г.

Обяви и съобщения | 15.01.2018

  Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява, че е издадена Заповед № 13 от 12.01.2018г. на кмета на община Каварна, с която е разрешено изработването на Подробен устройствен план- план за регулация (ПУП- ПР) за имот с идентификатор 35064.203.78 по КККР на град Каварна, община Каварна, област Добрич.

Съобщение до Анастасия Томова Петрова

Обяви и съобщения | 10.01.2018

  Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. (3) от Закона за устройството на територията, съобщава на Анастасия Томова Петрова в качеството и на наследник на УПИ I в кв. 30 по регулационния план на с. Българево, община Каварна, област Добрич, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация засягащ ПИ 87 в...

Обявление на Заповед № 1232/28.12.2017 г.

Обяви и съобщения | 29.12.2017

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 1232/28.12.2017 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ IX и УПИ X в кв. 4 по регулационния план на с. Българево, община Каварна, област Добрич.