Обяви и съобщения

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 14.09.2017 год. от 14.30 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 18.08.2017

ОБЩИНА КАВАРНА обявява на 14.09.2017 год. от 14.30 часа в залата на Община Каварна  на втори етаж – стая №209 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор ПИ 35064.501.3122 (три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, три, едно, две, две) по КККР на гр.Каварна, ул.”Янтра” №4, с площ от 407 кв.м., трайно...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 14.09.2017 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 18.08.2017

 Община Каварна обявява на 14.09.2017 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна  на втори етаж – стая №209 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на общински поземлени имоти, представляващи празни терени в урбанизирана територия на село Било, община Каварна: ПИ с идентификатор 04090.501.1 по КККР на с. Било, общ. Каварна с площ от 3 952 кв.м, трайно предназначение на...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ПИРИН ГОЛФ ПРОПЪРТИЗ ООД

Обяви и съобщения | 18.08.2017

Изх. № 54/17.08.2017 г.     ДО ПИРИН ГОЛФ ПРОПЪРТИЗ ООД Адрес за кореспонденция: гр. София ул. „Хубча“ № 8, ет. 3 Представлявано от: Иван Стойков Кадийски     СЪОБЩЕНИЕ      На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна,...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ДИМИТЪР ДИМОВ ДИМОВ

Обяви и съобщения | 18.08.2017

Изх. № 55/17.08.2017 г.     ДО ДИМИТЪР ДИМОВ ДИМОВ Адрес за кореспонденция: гр. Каварна ул. „Христо Ботев“ № 42     СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая...

Обявление на Заповед № 875/16.08.2017г.

Обяви и съобщения | 17.08.2017

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед № 875 от 16.08.2017г. на кмета на община Каварна, с която е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива на основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ за изграждане на обект „ Разширение на апартаментен комплекс „Топола Скайс” с жилищна сграда със студия, приемна сграда и басейни” в...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ЕВЕЛИН МОУЛТЪН

Обяви и съобщения | 17.08.2017

Изх. № 53/17.08.2017 г.     ДО ЕВЕЛИН МОУЛТЪН Адрес за кореспонденция: гр. Каварна ул. „Простор“ №17     СЪОБЩЕНИЕ      На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до АКВАЗОН ООД

Обяви и съобщения | 16.08.2017

Изх. № 52/16.08.2017 г.     ДО АКВАЗОН  ООД Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив ул. „Цанко Дюстабанов“ №12 Представлявано от:  Николай Янев     СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ТРАНССИГНАЛ В.Г. ЕООД

Обяви и съобщения | 16.08.2017

Изх. № 51/16.08.2017 г.     ДО ТРАНССИГНАЛ В.Г. ЕООД Адрес за кореспонденция: гр. София ж.к. Дружба, бл. 68, вх. 1, ап.2, ет. 1 Представлявано от: Веселин Господинов     СЪОБЩЕНИЕ      На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул....

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до СТАНИСЛАВА ПЕТРОВА АРМСТРОНГ

Обяви и съобщения | 10.08.2017

Изх. № 50/10.08.2017 г.     ДО СТАНИСЛАВА ПЕТРОВА АРМСТРОНГ Адрес за кореспонденция: гр. Русе ул. „Филип Станиславов“ № 1, вх. 3, ет. 5     СЪОБЩЕНИЕ      На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до БЪЛГАРИЯ ПРОПЪРТИ ООД

Обяви и съобщения | 10.08.2017

Изх. № 49/10.08.2017 г.     ДО БЪЛГАРИЯ ПРОПЪРТИ ООД Адрес за кореспонденция: гр. София ул. „202“ № 6, ап. офис 8 Представляващ: Димитър Вринчев     СЪОБЩЕНИЕ      На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „...