Обяви и съобщения

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до Никола Савов Николов

Обяви и съобщения | 23.10.2019

Изх. № 49/23.10.2019 г. ДО НИКОЛА САВОВ НИКОЛОВ ж. кп. СУХАТА РЕКА № 214 ет. 6 ап. 88,  гр. СОФИЯ 1000, общ. СТОЛИЧНА,  обл. СОФИЯ-град   СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при инспектор – Севджан Касабова...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до Роза Иванова Тодорова

Обяви и съобщения | 23.10.2019

Изх. № 48/23.10.2019 г. ДО РОЗА ИВАНОВА ТОДОРОВА ул. ПОДПОЛКОВНИК КАЛИТИН № 40 вх. В ет. 8 ап. 91,  гр. ВАРНА 9000   СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при инспектор – Севджан Касабова за връчване на Акт за...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до Мариана Иванова Желева-Пенева

Обяви и съобщения | 23.10.2019

Изх. № 47/23.10.2019 г. ДО МАРИАНА ИВАНОВА ЖЕЛЕВА-ПЕНЕВА ул. ДОКТОР ПИСКЮЛИЕВ № 30 вх. А ет. 1 ап. 28,  гр. ВАРНА 9000    СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при инспектор – Севджан Касабова за връчване на...

Съобщение от отдел "Устройство на територията и инвестиции"

Обяви и съобщения | 22.10.2019

Община Каварна, в изпълнение на чл. 150, ал. 3 и ал. 8, чл. 149, ал. 1 и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че на 27.08.2019 г. е одобрен инвестиционен проект, издадено е Разрешение за строеж № 53/27.08.2019 г. от главния архитект на община Каварна за обект: ,,Улична мрежа на част от ул. ,,Васил Левски“ от о.т. 688 до о.т. 392- 60 м.“ в гр. Каварна, и е...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до МИЛЕН КИРИЛОВ АТАНАСОВ

Обяви и съобщения | 22.10.2019

Изх. № 46/22.10.2019 г.     ДО МИЛЕН КИРИЛОВ АТАНАСОВ ул. ТРЕТА № 57, с. Божурец общ. КАВАРНА     СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при инспектор – Севджан...

Обявление за взето решение № 678/08.10.2019 г. на Общински съвет Каварна

Обяви и съобщения | 22.10.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е взето  Решение  № 678/08.10.2019 г. на Общински съвет Каварна, с което се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване  (ПУП-ПЗ) за имоти с идентификатори 72693.19.133 и 72693.152.429 по КККР на с. Топола, община Каварна, обл. Добрич.

Съобщение до „Бългериън пропърти инвестмънт тръст“ АД

Обяви и съобщения | 22.10.2019

Община Каварна на основание чл.61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията, съобщава на „Бългериън пропърти инвестмънт тръст“ АД, с представител Пол Райли, в качеството  на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от (ЗУТ), като собственик на имоти с   идентификатори   35064.48.11,...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА БОЖИЛОВА

Обяви и съобщения | 15.10.2019

Изх. № 45/15.10.2019 г.     ДО ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА БОЖИЛОВА ул. ВИТОША № 53А, гр. КАВАРНА 9650     СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при инспектор – Севджан...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до КОСТА АТАНАСОВ ТОДОРОВ

Обяви и съобщения | 15.10.2019

Изх. № 44/15.10.2019 г.     ДО КОСТА АТАНАСОВ ТОДОРОВ МЕСТН. РАКИТНИКА-УЛ. 21-ВА № 7, гр. ВАРНА 9000           СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до АЛБЕНА СТОЯНОВА БОРАКОВА

Обяви и съобщения | 15.10.2019

Изх. № 43/15.10.2019 г.     ДО АЛБЕНА СТОЯНОВА БОРАКОВА ул. ХРИСТО САМСАРОВ № 43 ет. 3 ап. 6, гр. ВАРНА 9000            СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26, ...