Обяви и съобщения

Обявление на Решение № 364 по Протокол № 27 от заседание на Общински съвет, проведено на 26.09.2017 г.

Обяви и съобщения | 19.10.2017

  Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че с Решение № 364 по Протокол № 27 от заседание проведено на 26.09.2017 г., Общински съвет-Каварна   Дава съгласие в качеството си на собственик на имот с идентификатор 07257.501.143 по кадастралната карта на с. Българево (УПИ XVI-143 в кв. 9 по регулационния план на с. Българево), имот с идентификатор 07257.501.712 (улица...

Обявление на Заповед № 1027/19.10.2017 г.

Обяви и съобщения | 19.10.2017

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 1027/19.10.2017 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за част от ПИ 83 в кв. 30 по регулационния план на с. Българево, община Каварна, област Добрич.

Съобщение за одобрен Подробно-устройствен план-план за регулация

Обяви и съобщения | 16.10.2017

Община Каварна на основание чл. 129, ал. (2) от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № 1019 от 12.10.2017 г. на кмета на община Каварна е одобрен проект за ПУП-ПР за УПИ I-169, 253, 254, 303 в кв. 1 по плана на КК „Бялата лагуна”, с. Топола, община Каварна, област Добрич. Заинтересованите могат да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на...

Обявление на Заповед № 976/02.10.2017 г.

Обяви и съобщения | 16.10.2017

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 976/02.10.2017 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ IX-3002 и УПИ XV-9949,9950 в кв. 161 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич.

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси до "Инспирация" ЕООД

Обяви и съобщения | 16.10.2017

Изх. № 61/16.10.2017 г. ДО ИНСПИРАЦИЯ  ЕООД Адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново ул. „България“  № 1 Представляващ: Димитър Русев  СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  главен...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до АЙ СИ БИЛД ООД

Обяви и съобщения | 13.10.2017

Изх. № 60/13.10.2017 г.     ДО АЙ СИ БИЛД ООД Адрес за кореспонденция: гр. Варна район Одесос ул. „Иван Вазов“  № 37, партер Представляващ: Александър Ангелов Ангелов   СЪОБЩЕНИЕ    На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна,...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ПРО ВОЙС СЪРВИСЕС ЕООД

Обяви и съобщения | 13.10.2017

Изх. № 59/13.10.2017 г.     ДО ПРО ВОЙС СЪРВИСЕС ЕООД Адрес за кореспонденция: гр. Варна район Младост ул. „Вяра“  бл. 6, вх. А, ап. 35 Представляващ: Франсез Олдридж   СЪОБЩЕНИЕ      На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр....

Съобщение до Стефан Пламенов Папалезов – управител на ,,ПАУЪР ИНВЕСТ КО“ ЕООД

Обяви и съобщения | 12.10.2017

  Община Каварна във връзка с чл. 150, ал. 8 от ЗУТ и на основание чл. 61, ал. 3 от АПК съобщава на Стефан Пламенов Папалезов – управител  на ,,ПАУЪР ИНВЕСТ КО“ ЕООД, собственик на имот с идентификатор 72693.149.137 по КККР на с. Топола, общ. Каварна, обл. Добрич, че е издадена  Заповед № 925/15.09.2017 г. на Кмета на община Каварна, с която е одобрен подробен устройствен...

Съобщение за инвестиционно предложение на „АГРОВИТ” ООД

Обяви и съобщения | 28.09.2017

  Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на  обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за „Изграждане на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци” в ПИ №...

Съобщение на отдел „Устройство на територията и инвестиции“ при Община Каварна

Обяви и съобщения | 26.09.2017

  Община Каварна на основание 57а, ал. 5 от ЗУТ съобщава на собственика на преместваем обект по смисъла на чл. 56 от ЗУТ представляващ „гараж“, разположен в югоизточния край на общински имот с идентификатор 35064.501.1729 по КККР на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич, с адрес гр. Каварна, ул. „Сан Стефано“ № 12 – 14, че е издадена Заповед № 941 / 20.09.2017...