Временната комисия за подбор към Общинският съвет – Каварна променя срока за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Каварна

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – К А В А Р Н А

 

О Б Я В А

Общинският съвет – Каварна на основание чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт и Решение № 620 по Протокол № 52 от 25.06.2019 г., във връзка с непопълнения брой кандидати, променя срока за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Каварна

  

         Изисквания към кандидатите

 Кандидатите за съдебни заседатели трябва да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:

- възраст от 21 до 68 години,

- имат настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатстват;

- имат завършено най-малко средно образование;

- не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията му;

- не страдат от психически заболявания;

- не са съдебни заседатели в друг съд;

- не са общински съветници от съдебния район, за който кандидатстват;

- не участват в ръководство на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

- не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата на национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който кандидатстват.

 

         Необходими документи

Кандидатите подават в срок до 31.10.2019 г. в деловодството на Общински съвет - Каварна, ул. „Добротица” № 26, етаж III, стая 301 следните документи:

1.заявление по образец (приложение № 1);

2. подробна автобиография, подписана от кандидата;

3. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

4. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

5. данни за контакт  на две лица, към които Общинският съвет - Каварна може да се обръща за препоръки;

6. мотивационно писмо;

7. писмено съгласие;

8. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт;

9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българска народна армия (ако кандидатът е роден преди 16 юли 1973 год.).

 

 

Прикачени файлове