СЪОБЩЕНИЕ ЗА НЕГОДНА ЗА КОНСУМАЦИЯ ВОДА

 

 Община Каварна уведомяваме всички жители на селата Селце, Топола и Челопечене, общ. Каварна, че след извършено от РЗИ – Добрич пробонабиране на проби вода за пиене и изследване по показателите на периодичния и постоянния мониторинг от пунктовете при крана за консумиране в с.Селце, с.Топола и с.Челопечене, общ. Каварна е установено, че същите не отговарят по микробиологични показатели Коли форми и Ешерихия коли  на Наредба № 9/2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно - битови цели.

 Директорът на РЗИ – Добрич е издал на „ВиК Добрич” АД предписание за предприемане на мерки за отстраняване на съществуващите несъответствия.

До тогава се препоръчва използването на бутилирана вода от търговската мрежа, а при невъзможност за закупуване на такава или ползване на вода от резервни съдове, същата преди консумация да се преварява.

След отстраняване на несъответствията в качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели във водопроводната мрежа на с.Селце, с.Топола и с.Челопечене, Община Каварна своевременно ще  уведоми  обществеността.