Примерен образец на служебна бележка

Община Каварна предоставя за улеснение на гражданите, на които им предстои пътуване по неотложни причини, образец на служебна бележка.
Текстът е примерен и може да се променя според различните ситуации.

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

Изх. номер ....................

Издадена от ...............................................................................................................................

                                                (Наименование на дружество/работно място)

Във връзка с въведените извънредни мерки от Министъра на здравеопазването на 20.03.2020 г., заявяваме, че:

Лицето: ........................................................................................................................................

(Три имена на лицето)

с адрес по Л.К............................................................................................................................, с актуален адрес на пребиваване ........................................................................................................ осъществява своята работна дейност в .............................................................................................., с адрес ............................................................................................................................................

(адрес на работното място)

за диапазона от време от ............... ч. до ................. ч., за дните от работната седмица ...........................................................

Служебната бележка да послужи на работника/служителя пред надлежните органи за достъп от домашния адрес до работното място и обратно през декларирания период.

 

Подпис и печат на работодателя