Проект Заповед на Министърът на околната среда и водите Нено Димов

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

 

                                               Проект!

 

З А П О В Е Д

 

№ ...............................

 

София, ..................................

 

На основание на чл. 42, ал. 5, във връзка с чл. 42, ал. 1 и чл. 41, т. 3 и чл. 41, т.2 от Закона за защитените територии (ЗЗТ), във връзка с предложение на Община Каварна, с вх. 08-00-902 от 16.10.2017г. и от 13.02.2018г. и стартирана от Министерство на околната среда и водите (МОСВ) процедура с изх. № 08-00-902/23.02.2018г. за:

Намаляване на площта на резерват „Калиакра“, попадащ в землищата на село Българево и село Свети Никола, община Каварна, област Добрич, с граница, определена с Постановление за обявяване № 16298/26.09.1941г. на министъра на земеделието и държавните имоти, Заповед № 356/05.02.1966 г. на председателя на Комитета по горите и горската промишленост при Министерски съвет (МС) (обн. ДВ, бр. 30/1966г.) и Заповед № 231/04.04.1980 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда (КОПС) при МС (обн. ДВ, бр. 35 от 06.05.1980 г.) и с площ, актуализирана със Заповед № РД - 640/05.09.2006 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.85/20.10.2006 г.), Заповед № РД-767 от 6.10.2014 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 93/2014 г.) и Заповед № РД-659/13.10.2017 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.91/14.11.2017 г.)

Увеличаване на площта на защитена местност „Степите“, попадаща в землищата на село Българево и село Свети Никола, община Каварна, област Добрич, обявена като буферна зона на резерват „Калиакра“ със Заповед № 390/25.04.1983 г. на председателя на Комитета по опазване на природната среда КОПС при МС (обн. ДВ, бр.38/1983 г.) и прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № РД-514/12.07.2007 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр.72/2007 г.) и протокол от ……………. на комисия, назначена по реда на чл. 38, ал. 1 от ЗЗТ, със Заповед № ……. от …………. на министъра на околната среда и водите, която разгледа предложенията на община Каварна, вкл. и представената обосновка и взе решение, както следва:

 - в имоти с номера: 07257.45.506, 07257.45.507, 07257.45.508, 07257.45.510, 07257.45.518, 07257.45.519, 07257.33.580 съгласно кадастрална карта и регистри /ККР/ за землището на село Българево, община Каварна, област Добрич, представляващи: морски плаж „Болата“, път, територията между пътя и плаж „Болата“, брегоукрепителните съоръжения – диги и буни и асфалтов паркинг, липсват растителни и животински видове и природни местообитания - предмет на опазване в резерват „Калиакра“, в това число: местообитание на тюлен монах, крайбрежни морски екосистеми, характерна степна растителност и животински свят и гнездови ниши на редки и изчезващи видове птици, и същите следва да бъдат изключени от резервата.

- Имоти 07257.45.506, 07257.45.507, 07257.45.508, 07257.45.510, 07257.45.518, 07257.45.519 съгласно Кадастрална карта за землището на село Българево, община Каварна, област Добрич, изключени от резерват „Калиакра“, да бъдат включени в Защитена местност (ЗМ) „Степите“ с цел недопускане на незащитени по реда на ЗЗТ имоти, попадащи в  обхвата на резервата.

1. Намалявам с 21.987 дка площта на резерват „Калиакра“, посредством изключване на поземлени имоти с идентификатори: 07257.45.506, 07257.45.507, 07257.45.508, 07257.45.510, 07257.45.518, 07257.45.519, 07257.33.580 съгласно ККР на село Българево, община Каварна, област Добрич

Резерват „Калиакра“, в границата определена с настоящата заповед е с обща площ 7128,134 дка и включва имоти с номера и морска акватория, както следва:

1.1. поземлени имоти с идентификатори: 07257.33.291, 07257.33.292, 07257.33.295, 07257.33.296, 07257.33.310, 07257.33.318, 07257.33.396, 07257.33.398, 07257.33.413, 07257.33.498, 07257.33.531, 07257.33.579, 07257.43.252, 07257.43.254, 07257.43.304, 07257.43.402, 07257.45.281, 07257.45.283, 07257.45.293, 07257.45.294, 07257.45.302, 07257.45.307, 07257.45.517, 07257.45.520, 07257.45.314, 07257.45.315, 07257.45.316, 07257.45.509, 07257.46.253, 07257.46.256, 07257.46.285, 07257.46.400, 07257.46.405, 07257.46.406 съгласно кадастрална карта и регистри за землището на с. Българево, ЕКАТТЕ 07257, община Каварна, област Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-7 от 19.02.2008 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), с обща площ 2 436,192 дка;

1.2. поземлени имоти с идентификатори: 65543.31.87, 65543.31.141, 65543.31.155, 65543.31.174, 65543.31.176, 65543.31.185, 65543.31.188, съгласно кадастрална карта и регистри за землището на с. Свети Никола, ЕКАТТЕ 65543, община Каварна, област Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-19 от 27.02.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с обща площ 691,942 дка;

1.3. морска акватория, с обща площ 4000,000 дка съгласно Заповед № 231/04.04.1980 г. на председателя на КОПС при МС.

 

2. Увеличавам с 20,439 дка площта на защитена местност „Степите“, посредством включване на поземлени имоти с идентификатори: 07257.45.506, 07257.45.507, 07257.45.508, 07257.45.510, 07257.45.518, 07257.45.519 съгласно ККР на село Българево, община Каварна, област Добрич.

Защитената местност в границата определена с настоящата заповед е с обща площ 1110,439 дка.

 

3. Настоящата заповед не променя режимите на дейност, регламентирани със Заповед № 231 от 4 април 1980г. и Заповед № 390/25.04.1983 г. на председателя на КОПС при МС.

 

4. След влизане в сила на настоящата заповед, РИОСВ - Варна, да предприеме необходимите действия по отразяване на промените в границите на защитените територии в кадастрална карта и регистри /ККР/ за землището на село Българево, община Каварна, област Добрич.

 

5. Промяната да се отрази в Държавния регистър на защитените територии при МОСВ.

 

6. Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно административно-наказателните разпоредби на Закона за защитените територии.

 

7. На основание чл.43 от ЗЗТ, заповедта да се обнародва в „Държавен вестник”.

 

8. Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в едномесечен срок от обнародването и в „Държавен вестник”.

 

 

 

 

НЕНО ДИМОВ

Министър на околната среда и водите

 

 

 

 

 

Прикачени файлове