Информация за напредъка по Проект № BG05M9OP001-2.002-0170-C001„Независим живот за гражданите на община Каварна”

5b8c05945a68f4555b2f01a9f3b4b360.jpg


През месец април 2017 г. продължава изпълнението на проектните дейности по проект „Независим живот за гражданите на Каварна“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 
През месец март бе обявен прием на документи за потребители на интегрирани услуги. Постъпиха 23 заявления на нови кандидат-потребители. На всички е изготвена оценка на потребностите и определен индивидуален бюджет от външен експерт ангажиран по проекта. От тях на втори етап до попълване на свободните часове са включени като ползватели на услугите шест потребители. В момента потребителите на интегрирани услуги са 86. За тях грижи полагат 55 доставчика (31 лични асистенти и 24 домашни помощника).
През изминалия период нуждаещите се потребители  продължават да получават       медицинска грижа на ниво медицинска сестра, която извършва посещения по домовете на 45 потребителя. Медицинските грижи включват измерване на витални показатели (кръвно налягане, пулс и температура), както и други манипулации допустими в домашни условия. Медицинският специалист провежда и консултации за спазване на хигиенно-диетичен режим, дава напътствия за предпазване от развитие на декубитуси. При необходимост осъществява връзка с личния лекар на потребителя.
Всеки месец продължава предоставянето на групова и индивидуална супервизия на персонала от Звеното за услуги в домашна среда. Супервизиите дават възможност на преките доставчици да говорят, да бъдат изслушвани, да разсъждават в обстановка на конфединционалност. Оказва се и индивидуална психологическа подкрепа на шест нуждаeщи се потребители и на  техните семейства, съобразно индивидуалната им потребност.
Екипът на звеното за услуги в домашна среда, ежемесечно посещава домовете на  потребителите на интегрирани услуги с цел извършване на вътрешен контрол. През изминалия месец бяха посетени домовете на 43 потребители на интегрирани услуги. При посещението се извършва освен вътрешен контрол на предоставяните услуги, така и социално консултиране. При ежемесечното посещение пред екипа на проекта потребителите заявяват своята висока удовлетвореност от ползването на почасовите услуги.
От екипа на проекта.

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0170-C001, Проект „Независим живот за гражданите на Каварна“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощBG05M9OP001-2.002„Независим живот“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.