Информация за изпълнението на проект: „Експериментално възстановителни процеси на приоритетен хабитат 62 С0* понто-сарматски степи“

IMG_4756.JPG

 

На 15.05.2019г. стартираха дейностите по проект: „Експериментално възстановителни процеси на приоритетен хабитат 62 С0* понто-сарматски степи“.   Проекта се финансира от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и е със срок на реализация 36 месеца.

Общата цел на проекта е да се подобри природозащитното състояние според критерия "Площ" и критерия "Структура и функции" на приоритетния тип местообитание 62C0* "Понто-сарматски степи" върху обща площ от 23 ха чрез прилагане на мерки за опазване и възстановяване в рамките на защитена зона за местообитанията BG0000573 "Комплекс Калиакра".

В изпълнение на заложените в проекта дейности, Община Каварна ще си партнира  с Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“.  Съвместно със експертите и студентите от Университета и в присъствието на кмета на Община Каварна Нина Ставрева беше реализирана  Дейност 1 от Проекта – Определяне на моделни участъци върху които да стартират дейности за прилагане  на консервационни и възстановителни мерки за природно местообитание 62 С0*„Понто-сарматски степи“.