График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец юли 2017 година

КОМИСИЯ ДЕН И ДАТА ЧАС
Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми  Вторник, 18 юли 2017 г.   13:00
Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации Вторник, 18 юли 2017 г.   13:30
Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика Вторник, 18 юли 2017 г.   14:00
Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси Вторник, 18 юли 2017 г.   15:00

 

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:
Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми
1. Докладна записка вх. № 182 относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и собствеността на територията на община Каварна.
2. Докладна записка вх. № 251 относно одобряване на задание за проектиране на подробен устройствен план и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация (ПУП - ПР), изменение на плана за регулация на гр. Каварна, общ. Каварна, в частта за УПИ XXI-9981, кв. 329.

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации
1. Докладна записка вх. № 251 относно одобряване на задание за проектиране на подробен устройствен план и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация (ПУП - ПР), изменение на плана за регулация на гр. Каварна, общ. Каварна, в частта за УПИ XXI-9981, кв. 329.
2. Докладна записка вх. № 271 относно провеждане на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „В и К Добрич”АД гр. Добрич.

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика
1. Докладна записка вх. № 251 относно одобряване на задание за проектиране на подробен устройствен план и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация (ПУП - ПР), изменение на плана за регулация на гр. Каварна, общ. Каварна, в частта за УПИ XXI-9981, кв. 329.
2. Докладна записка вх. № 271 относно провеждане на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „В и К Добрич”АД гр. Добрич.

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси
1. Докладна записка вх. № 182 относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и собствеността на територията на община Каварна.
2. Докладна записка вх. № 251 относно одобряване на задание за проектиране на подробен устройствен план и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация (ПУП - ПР), изменение на плана за регулация на гр. Каварна, общ. Каварна, в частта за УПИ XXI-9981, кв. 329.
3. Докладна записка вх. № 271 относно провеждане на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „В и К Добрич”АД гр. Добрич.