График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец април 2017 година

ГРАФИК

за провеждане на заседания  на постоянните комисии към

Общински съвет – Каварна през месец април 2017 година

 

 

 

КОМИСИЯ

 

ДЕН И ДАТА

 

ЧАС

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

Вторник, 18 април 2017 г. 

12:00

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

Вторник, 18 април 2017 г. 

13:00

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

Вторник, 18 април 2017 г. 

14:00

Постоянна комисия по спорт, здравеопазване, социална политика и работа с малцинствата

Вторник, 18 април 2017 г. 

14:00

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

Вторник, 18 април 2017 г. 

14:30

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси

Вторник, 18 април 2017 г. 

15:30

 

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

1. Докладна записка вх. № 134 относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за промяна на регулационния план на с. Топола, общ. Каварна, в частта за кв. 19 и кв. 24.

2. Докладна записка вх. № 137 относно одобряване на задание за проектиране на подробен устройствен план и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация (ПУП - ПР), изменение на плана за регулация на гр. Каварна, общ. Каварна, в частта за УПИ  V – 2503, кв. 324.

3. Докладна записка вх. № 138 относно одобряване на проект за подробен устройствен план и план за изменение на регулационния план на гр. Каварна в частта за кв. 7, предвиждащ премахване на УПИ VΙΙ–1541 (общинска собственост) и отреждане на площта за пешеходна зона.

4. Докладна записка вх. № 143 относно прекратяване на съсобственост в град Каварна.

5. Докладна записка вх. № 144 относно продажба на поземлен имот – общинска частна собственост, находящ се в град Каварна.

 

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

1. Докладна записка вх. № 135 относно отдаване под наем на обработваеми земеделски земи – общинска собственост на територията на община Каварна по реда на чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

2. Докладна записка вх. № 140 относно одобряване на задание за изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на неселените места и селищните образувания, представляващ подземен електропровод 20 кV от Ж. Р. стълб в имот с идентификатор 66113.15.72 с. Селце до главна разпределителна уредба (ГРУ) в имот с идентификатор 35064.11.42 гр. Каварна, общ. Каварна.

3. Докладна записка вх. № 143 относно прекратяване на съсобственост в град Каварна.

4. Докладна записка вх. № 144 относно продажба на поземлен имот – общинска частна собственост, находящ се в град Каварна.

5. Докладна записка вх. № 148 относно предоставяне на безлихвен заем на „Каварна” ЕООД от бюджета на Община Каварна.

 

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

1. Докладна записка вх. № 136 относно приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2017 г.

2. Докладна записка вх. № 139 относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017 г.

 

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата

2. Докладна записка вх. № 139 относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017 г.

 

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

1. Докладна записка вх. № 132 относно одобряване на разходите за командировки на председателя на Общински съвет – Каварна за периода 01.01.2017 – 31.03.2017 г.

2. Докладна записка вх. № 142 относно одобряване на разходите за командировки на кмета на Община Каварна за периода 01.07.2016 – 31.12.2016г.

3. Докладна записка вх. № 145 относно актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост

4. Докладна записка вх. № 143 относно прекратяване на съсобственост в град Каварна.

5. Докладна записка вх. № 144 относно продажба на поземлен имот – общинска частна собственост, находящ се в град Каварна.

6. Докладна записка вх. № 146 относно отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост.

7. Докладна записка вх. № 147 относно промяна на Тарифа за размера на месечни наемни базисни цени на общински стопански обекти и терени.

8. Докладна записка вх. № 148 относно предоставяне на безлихвен заем на „Каварна” ЕООД от бюджета на Община Каварна.

 

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси

1. Докладна записка вх. № 134 относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за промяна на регулационния план на с. Топола, общ. Каварна, в частта за кв. 19 и кв. 24.

2. Докладна записка вх. № 135 относно отдаване под наем на обработваеми земеделски земи – общинска собственост на територията на община Каварна по реда на чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

3. Докладна записка вх. № 137 относно одобряване на задание за проектиране на подробен устройствен план и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация (ПУП - ПР), изменение на плана за регулация на гр. Каварна, общ. Каварна, в частта за УПИ  V – 2503, кв. 324.

4. Докладна записка вх. № 138 относно одобряване на проект за подробен устройствен план и план за изменение на регулационния план на гр. Каварна в частта за кв. 7, предвиждащ премахване на УПИ  VΙΙ–1541 (общинска собственост) и отреждане на площта за пешеходна зона.

5. Докладна записка вх. № 140 относно одобряване на задание за изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на неселените места и селищните образувания, представляващ подземен електропровод 20 кV от Ж. Р. стълб в имот с идентификатор 66113.15.72 с. Селце до главна разпределителна уредба (ГРУ) в имот с идентификатор 35064.11.42 гр. Каварна, общ. Каварна.

6. Докладна записка вх. № 143 относно прекратяване на съсобственост в град Каварна.

7. Докладна записка вх. № 145 относно актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост

8. Докладна записка вх. № 144 относно продажба на поземлен имот – общинска частна собственост, находящ се в град Каварна.

9. Докладна записка вх. № 146 относно отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост.

10. Докладна записка вх. № 147 относно промяна на Тарифа за размера на месечни наемни базисни цени на общински стопански обекти и терени.

11. Докладна записка вх. № 148 относно предоставяне на безлихвен заем на „Каварна” ЕООД от бюджета на Община Каварна.

12. Докладна записка вх. № 149 относно преразглеждане на Решение № 270 по Протокол № 20 от заседанието на Общинския съвет – Каварна, проведено на 28.03.2017 г.