Съобщения от отдел МДТ

Във връзка с настъпилите изменения в Закона за местните данъци и такси след постановяване на Решение № 4 от 09.04.2019 г. на Конституционния съд на Република България (обн. в ДВ, бр.32 от 2019г., в сила от 20.04.2019г.), за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 22 от ЗМДТ Община Каварна уведомява всички засегнати данъчно задължени лица:

С влизане в сила на решението на Конституционния съд разпоредбата на чл.22 от ЗМДТ се отменя като отпадат въведените с предходното изменение на закона по-високи диапазони на данъка върху недвижимите имоти, които не са основно жилище, не са отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване и попадат в т.нар. курортни населени места гр. Каварна и с. Българево. След преизчисляване на дължимия данък върху недвижимите имоти надвнесените от ЗЛ суми подлежат на прихващане или възстановяване по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Ще бъдат изготвени и разпространени по Български пощи АД Актове за прихващане или възстановяване, и съгласно констатираните обстоятелства при наличие на надвнесен ДНИ, същият ще бъде възстановяван на касите на община Каварна, отдел „Местни данъци и такси“

При изрично изразено желание от заинтересовани физически лица да бъде  възстановен надвнесен данък върху недвижимите имоти по банков път, същите следва да попадат информация за банкова сметка в 14 /четиринадесет/ дневен срок считано до 11.07.2019 г. , както следва:

  1. по пощенски оператор до адрес: гр. Каварна, ул. „Добротица“ № 26, отдел „Местни данъци и такси“ - изпратен оригинал на извлечение от обслужваща банка с посочена банкова сметка на хартиен носител.
  2. по Email: mdt@kavarna.bg - писмо с прикачено сканирано копие на извлечение от обслужваща банка с посочена банкова сметка подписано с електронен подпис на титуляря.

Допълнителна информация на телефони: 0570 83193, 0570 81809, 0570 81808, 057081807

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до Орхан Ахмед Исмайл

Обяви и съобщения | 21.08.2019

До Орхан Ахмед Исмайл гр. Каварна ул. „Ген. Скобелев“  № 11 СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при главен специалист – Теодора Стефанова за връчване на Акт за установяване на задължения №...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до Бейхан Ахмедов Ходжов

Обяви и съобщения | 21.08.2019

До Бейхан Ахмедов Ходжов гр. Каварна ул. „Ген. Скобелев“  № 11 СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при главен специалист – Теодора Стефанова за връчване на Акт за установяване на задължения №...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до Юрий Исаакович Александров

Обяви и съобщения | 21.08.2019

  До Юрий Исаакович Александров гр. Каварна к-с. „Джулай морнинг“ бл. 2, вх. А, ет. 4, ап. А34 СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при главен специалист – Теодора Стефанова за връчване на Акт за...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ТУРАНА СКАЙ ООД

Обяви и съобщения | 17.07.2019

ДО ТУРАНА СКАЙ ООД общ. Каварна с. Топола к-с Топола Скай, корпус № 2, ап. 96 СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при главен специалист – Теодора Стефанова за връчване на Акт за установяване на задължения  №...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до Лариса Владимировна Севалнева

Обяви и съобщения | 27.05.2019

  Изх. № 2/27.05.2019 г. ДО ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА СЕВАЛНЕВА гр. Каварна ул. „Простор“ № 7, бл. 1, ет. 4, ап. 11 СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при инспектор- Димитричка Колева за връчване на...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до Андрей Валентинович Севалнев

Обяви и съобщения | 27.05.2019

Изх. № 1/27.05.2019 г. ДО АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ СЕВАЛНЕВ гр. Каварна ул. „Мистрал“ № 6, ет. 3, ап. 11 СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при инспектор- Димитричка Колева за връчване на Акт за прихващане или...

Уведомление относно предстоящо издаване на общ административен акт – Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна

Обяви и съобщения | 10.01.2019

В § 30 от Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, публикуван в Държавен вестник бр. 1 от 03.01.2019 г. в сила от 01.01.2019 г., съгласно който в Закона за местните данъци и такси текста на чл. 4, ал 1 изречение второ се изменя. Във връзка с изготвянето на законосъобразен нормативен акт по прилагането на ЗМДТ на основание чл. 26, ал. 2, ал. 4 от ЗНА Община Каварна...

Уведомяване за предстоящо издаване на общ административен акт

Обяви и съобщения | 02.01.2019

       § 39 от ЗИД на ЗКПО публикувана в ДВ бр. 98 от 27.11.2018 г. в сила от 01.01.2019 г., се променя и допълва в ЗМДТ. Във връзка с изготвянето на нормативната уредба на нормативната уредба на ЗМДТ, вписана в несъответстваща на Община Каварна уведомяване на всички заинтересовани органи и организации, икономически и социални партньори, както и физически лица и...

Работно време на отдел „Местни данъци и такси“ при община Каварна

Обяви и съобщения | 31.12.2018

Община Каварна, град Каварна уведомява, че във връзка с изпълнение на Указание ДДС № 07/07.12.2018г., относно годишното приключване на банковите сметки на бюджетните организации, работното време на отдел „Местни данъци и такси“  на 31 декември  2018 г. ще бъде  от 08.00 часа до 10.00 часа. На 2 и 3 януари 2019 г. отдел „МДТ“ няма да извършва касови плащания и...