Съобщения от отдел МДТ

Уведомление относно предстоящо издаване на общ административен акт – Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна

Обяви и съобщения | 10.01.2019

В § 30 от Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, публикуван в Държавен вестник бр. 1 от 03.01.2019 г. в сила от 01.01.2019 г., съгласно който в Закона за местните данъци и такси текста на чл. 4, ал 1 изречение второ се изменя. Във връзка с изготвянето на законосъобразен нормативен акт по прилагането на ЗМДТ на основание чл. 26, ал. 2, ал. 4 от ЗНА Община Каварна...

Уведомяване за предстоящо издаване на общ административен акт

Обяви и съобщения | 02.01.2019

       § 39 от ЗИД на ЗКПО публикувана в ДВ бр. 98 от 27.11.2018 г. в сила от 01.01.2019 г., се променя и допълва в ЗМДТ. Във връзка с изготвянето на нормативната уредба на нормативната уредба на ЗМДТ, вписана в несъответстваща на Община Каварна уведомяване на всички заинтересовани органи и организации, икономически и социални партньори, както и физически лица и...

Работно време на отдел „Местни данъци и такси“ при община Каварна

Обяви и съобщения | 31.12.2018

Община Каварна, град Каварна уведомява, че във връзка с изпълнение на Указание ДДС № 07/07.12.2018г., относно годишното приключване на банковите сметки на бюджетните организации, работното време на отдел „Местни данъци и такси“  на 31 декември  2018 г. ще бъде  от 08.00 часа до 10.00 часа. На 2 и 3 януари 2019 г. отдел „МДТ“ няма да извършва касови плащания и...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ДАКС КОНСУЛТИНК ЕООД

Обяви и съобщения | 10.12.2018

  Изх. № 61/10.12.2018 г. ДО ДАКС КОНСУЛТИНК ЕООД представляващ: Петър Тодоров Петров СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26, етаж 1, стая 103 при инспектор- Димитричка Колева за връчване на Акт за установяване на задължения №...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ТОФЪР ЛТД ЕООД

Обяви и съобщения | 10.12.2018

Изх. № 60/10.12.2018 г. ДО ТОФЪР ЛТД ЕООД представляващ: Кристофър Рой Съдърланд СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26, етаж 1, стая 103 при главен специалист – Теодора Стефанова за връчване на Акт за установяване на задължения №...

Уведомяване за предстоящо издаване на общ административен акт

Обяви и съобщения | 30.11.2018

  В § 39 от ЗИД на ЗКПО публикуван в ДВ бр. 98 от 27.11.2018 г. в сила от 01.01.2019 г., се правят изменения и допълнения в ЗМДТ.  Във връзка с изготвянето на законосъобразен нормативен акт по прилагането на ЗМДТ, приведен в негово съответствие Община Каварна уведомява всички заинтересовани органи и организации, икономически и социални партньори, както и физически лица и представители...

Уведомяване за предстоящо издаване на общ административен акт

Обяви и съобщения | 22.11.2018

       Във връзка с определяне размера на такса за битови отпадъци по Проекта на план –сметка на Община Каварна за 2019 г. съгласно чл. 66 и чл. 69, ал.1, т.1 от Административно процесуалния кодекс, Община Каварна уведомява всички заинтересовани органи и организации, икономически и социални партньори, както и физически лица и представители на юридически лица,че е изготвен...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ИНА СТЕФАНОВА ЕНЕВА

Обяви и съобщения | 11.10.2018

Изх. № 59/11.10.2018 г.     ДО ИНА СТЕФАНОВА ЕНЕВА   СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  главен специалист Теодора Стефанова   за връчване на Акт за...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до МАПИ ОУШЪН ЕСТЕЙТС ООД

Обяви и съобщения | 28.09.2018

Изх. № 58/28.09.2018 г. До МАПИ ОУШЪН ЕСТЕЙТС ООД Представляващ: Майкъл Джерълд Милия СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26, етаж 1, стая 103 при инспектор –Димитричка Колева за връчване на Акт за установяване на задължения № 4306-1/18.07.2018...