Акценти

Обявление на Министерството на околната среда и водите

Новини | 21.03.2018

Министерство на околната среда и водите (МОСВ) стартира процедура по реда на чл. 36, ал. 2 и чл. 41, т. 3 и т.2 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) за намаляване на площта на резерват „Калиакра“ посредством изключване на имоти с номера: 07257.45.506, 07257.45.507, 07257.45.508, 07257.45.510, 07257.45.518, 07257.45.519, 07257.33.580 съгласно Кадастрална карта за землището на село...

Проект Заповед на Министърът на околната среда и водите Нено Димов

Новини | 21.03.2018

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я   МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ                                                 ...

Обявление на Министерството на околната среда и водите

Новини | 06.11.2017

  Министерството на околната среда и водите съобщава, че: - съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие е изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000573 „Комплекс Калиакра”. Защитената зона е разположена в землищата на с. Тюленово, община Шабла, област Добрич,...

Информация относно точният брой имоти попадащи в местообитание 62C0* Понто-Сарматски степи

Новини | 17.08.2017

Община Каварна уведомява всички заинтересовани страни, че предоставения на сайта на общината файл, включващ таблици със засегнатите от природно местообитание 62C0* – „понто-сарматски степи“ имоти, е неправилно разчетен, вследствие на което в медиите се тиражира информация, че засегнатите имоти са 117. Реалният брой  на засегнатите имоти е 2501. Това са само имотите урбанизирана...

Кореспонденция между МОСВ и община Каварна относно работни подгрупи по казуса "Калиакра"

Новини | 15.08.2017

Покана от МОСВ за среща на работни подгрупи по казуса "Калиакра" Отговор на отправената от МОСВ покана

Граници на защитените зони и информация за кадастралните имоти попадащи в обхвата на Понто-Сарматските степи

Новини | 11.08.2017

Границата на защитена зона BG0000573 „Комплекс Калиакра“ и разпространението на природно местообитание 62C0* Понто-Сарматски степи в нейния обхват Граници на защитените зони "Калиакра", Комплекс "Калиакра", "Понто-Сарматски степи" и "Белите скали" Информация за вида на територията на кадастралните имоти попадащи в обхвата на местообитание...