Контакти

Телефонен указател на общинска администрация град Каварна

 

 

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

e-mail

Нина Ставрева

Кмет

0570 81818

obshtina@kavarna.bg 

Йордан Йорданов

Заместник-кмет "Европейски фондове и инвестиционна дейност"

0570 81813

0570 82134

yordan.yordanov@kavarna.bg

Митко Недев

Заместник-кмет "Финанси и икономическо развитие"

0570 81814

mitko.nedev@kavarna.bg

Дарина Колишева

Секретар

0570 81815

0570 82064

088 7853019

sekretar@kavarna.bg

 

Звено за вътрешен одит

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Станимир Станчев

Ръководител на звено за вътрешен одит

0570 81837

088 9100015

v.odit@kavarna.bg

Мариян Енчев

Вътрешен одитор

0570 81837

 

 

 

Главен архитект

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Камен Жейнов

Главен архитект

0570 81820

088 9311303

arch@kavarna.bg

 

Обща администрация

Дирекция "Финансови дейности, правно, административно и информационно обслужване"

Отдел "Бюджет, финанси, счетоводство"

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Станка Янева

Началник отдел

тел./факс

0570 82550

088 8289306

st@kavarna.bg

Неда Чобанова

Ст. счетоводител

0570 81836

 

 

Светлана Мирчева

Ст. счетоводител

0570 81833

 

 

Елена Василева

Счетоводител 

0570 81836

 

 

Донка Григорова 

Старши специалист "Човешки Ресурси"

0570 81839

 

 

Дияна Панчева

Счетоводител 

0570 81833

 

 

Таня Табакова

Специалист 

0570 81833

 

 

Гергана Червенкова

Специалист/касиер

0570 81805

 

 

 

Отдел "Обществен ред и контрол"

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Галя Великова

Началник отдел

0570 81825

088 7000312

galya.velikova@kavarna.bg

Никола Николов

Специалист

0570 81835

 

 

Ясен Янакиев

Специалист

0570 81828

 

 

 

Отдел "Канцелария на кмета"

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Паша Костова

Началник отдел

0570 81816

0893331845

pasha.kostova@kavarna.bg

Галя Велчева

 Главен специалист

0570 81812

088 6622206

press@kavarna.bg

Нели Атанасова

Деловодител

0570 81804

 

 

Лилия Лазарова

Специалист

0570 81818

088 5660699

ts@kavarna.bg

Даниела Николова

Технически сътрудник

0570 81816

 

 

Елена Славова

Домакин

0570 81801

089 2616886

 

Мильо Бучаков

Технически сътрудник

0570 83291

 

 

 

Отдел "Правно, административно и информационно обслужване"

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Галина Стоянова

Началник отдел

0570 81823

088 5211233

it@kavarna.bg

Миглена Георгиева

Юрисконсулт

0570 81817

088 7853087

miglena.georgieva@kavarna.bg

Метин Хюсеин

Специалист

0570 81823

088 9100024

supervisor@kavarna.bg

Петър Иванов

Специалист

0570 81823

 

petar.ivanov@kavarna.bg

 

Специализирана администрация

Дирекция "Устройство на територията, екология, инвестиционни и икономически дейности"

Отдел "Устройство на територията и инвестиции"

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Светлана Иванова

Началник отдел

0570 81821

088 9311303

tus@kavarna.bg

Величка Димитрова

Ст. специалист

0570 81822

 

 

Илияна Василева

Ст. специалист

0570 81822

 

 

Маргарита Попова

Специалист 0570 81822    
Костадин Костов

Гл. специалист

0570 81810    

Стамат Стойчев

Ст. специалист

0570 81811

089 5521153

 

Николай Николов

Ст. специалист 0570 81811 089 5521153  

 

Отдел "Общинска собственост и икономическо развитие"

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Меглена Стойчева

 Гл.специалист/ Нач.отдел

0570 81819

0887852976  

Елена Костова

Специалист

0570 81819

 

 

Милена Димитрова Специалист 0570 81819    

Калинка Грозданова

Технически сътрудник

0570 81819

 

 

Петър Михайлов

Специалист

0570 81806

 

 

Стоян Стоянов

Специалист

0570 81806

 

 

Николинка Карагюлиева

Специалист

0570 81838

 

tourism@kavarna.bg

Пепа Георгиева

Специалист

0570 85411

 

 

Димитричка Христова

Специалист

0570 85411

 

 

 

Отдел "Екология и зелена система"

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Елица Петрова

Началник отдел

0570 81829

088 7853115

ekologia@kavarna.bg

Петър Ялнъзов

Специалист

0570 81829

 

 

Царева Тоскова

Специалист

0570 81829

 

 

 

Отдел "Евроинтеграция и обществени поръчки"

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

 

Началник отдел

тел./факс
0570 82246

 

eu@kavarna.bg

Радосвета Тодорова

Специалист

0570 81831

 

 

Нина Илиева

Специалист

0570 81831

 

 

 

Отдел "Местни данъци и такси"

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Мариана Попа

Началник отдел

тел./факс
0570 83193

088 6211277

mdt@kavarna.bg

Десислава Димова

Специалист

0570 81807

 

 

Радостина Георгиева

Специалист

0570 81807

 

 

Севджан Велиева

Инспектор

0570 81809

 

 

Димитричка Колева

Инспектор

0570 81808

 

 

Теодора Стефанова

Гл. специалист

0570 81808

 

 

Мая Антонова

Технически сътрудник

0570 81808

 

 

 

Дирекция "Гражданска регистрация, духовни и социални дейности"

Отдел  ГРАО

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Никола Ангелов

Началник отдел

тел./факс
0570 82272

088 7853041

grao@kavarna.bg

Силвия Василева

Гл. специалист

0570 81830

 

 

Веска Ялнъзова

Ст. специалист

0570 81830

 

 

Стефка Милчева

Ст. специалист

0570 81830

 

 

Таня Василева

Специалист

0570 81816

 

 

 

Отдел "Духовни и социални дейности"

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Стоян Койнов

Началник отдел

0570 85041

0887 000310

kultura_kv@mail.bg

Иво Георгиев

гл.специалист

0570 81834

 

 

Мария Тинева

ст.специалист

0570 81834

0886 211279

spim@kavarna.bg

Емилия Петкова

специалист

0570 81834

 

 

Елка Бахнева

специалист

0570 81834

 

 

Любов Киорогло

ст. специалист

0570 83115

 

obrazovanie@kavarna.bg

Теофания Христова

специалист

0570 83115

 

 

Красимир Петров

специалист

0570 83115

 

 

Николина Петкова

Секретар МКБППМН

0570 82013

0884 644224

 

 

Отдел "Спорт и младежки дейности"

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Павел Станчев

Началник отдел 0570 85567 0893 331844 pavel.stanchev@kavarna.bg

Павел Дюлгерски

Специалист 0570 85567    

Йордан Йорданов

Изпълнител

0570 85567

 

 

 

Дежурни по ОбСС

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Ангел Христов

дежурен

0570 82076

0882 664020

omp@kavarna.bg

Валентин Александров

дежурен

0570 82076

0882 664020

 

Живко Тодоров

дежурен

0570 82076

0882 664020

 

Асен Асенов

дежурен

0570 82076

0882 664020

 

Михаил Асенов

дежурен

0570 82076

0882 664020

 

 

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Мария Леонидова

Психолог в Общински консултативен център по проблемите на децата и младежта

0570 82546

088 4771004

 

Радослав Башев

Здравен медиатор

0570 83291