Административно-технически услуги "Устройство на територията"

Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

02.09.2016

Необходими документи: - Документ за собственост /Договор за наем/ - Ситуационно решение - Снимки, колажи и др. материали, доказващи адаптацията на РИЕ в градската среда - Конструктивен проект – при необходимост - Инсталационен проект за ел. част в случаите на светлинна реклама - Други документи при необходимост - Документ за платена такса Срок за предоставяне: 14...

Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект със съществените изисквания на строежите от ОбЕСУТ по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ

02.09.2016

Необходими документи: - Заявление - Документ за собственост - Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/ - Инвестиционен проект на строеж V категория до 100 м² - Документ за платена такса - Други документи при необходимост Срок за предоставяне: 30 дни Такса на услугата: 1,00 лв. на м² /кв. м./

Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

02.09.2016

Необходими документи: - Заявление - Документ за собственост - Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/ - Доказателство, че не е постигнато съгласие между собствениците на поземлени имоти - Други документи при необходимост Срок за предоставяне: 14 дни Такса на услугата: Безплатна

Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

02.09.2016

Необходими документи: - Заявление - Документ за собственост - Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/ - Проект за делба - Пруги документи при необходимост - Документ за платена такса Срок за предоставяне: 14 дни Такса на услугата: 10,00 лв.

Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване

02.09.2016

- По реда на чл. 195 и чл. 196 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ - Издаване на заповед по чл. 195, ал. 5 от ЗУТ Срок за предоставяне: 30 дни Такса на услугата: Безплатна

Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

02.09.2016

Необходими документи: - Заявление - Документ за собственост - Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/ - Други документи при необходимост - Документ за платена такса - Разрешение за строеж в оригинал Срок за предоставяне: 7 дни Такса на услугата: 50,0 % от таксата на основното разрешение за строеж

Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

02.09.2016

Необходими документи: - Искане по образец, (като инвеститорът декларира реалната себестойност на строителството) - Квитанция за платена такса - Документ за собственост - Виза за проектиране - Други документи при пеобходимост Срок за предоставяне: 14 дни Такса на услугата: 2 % от строителната стойност

Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

02.09.2016

Необходими документи: - Заявление Срок за предоставяне: 14 дни Такса на услугата: Безплатна

Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация

02.09.2016

Необходими документи: - Заявление - Документ за собственост - Екзекутивна документация - Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/ - Други документи при необходимост Срок за предоставяне: 14 дни Такса на услугата: Безплатна

Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

02.09.2016

Необходими документи: - Заявление - Документ за собственост - Проект за изменение - Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/ - Други документи при необходимост - Документ за платена такса Срок за предоставяне: 7 дни Такса на услугата: 10,0 % от таксата към разрешението за строеж