Учредяване на право на прокарване през общински имот

Необходими документи:

- Искане

- Документ за собственост /нотариален акт/

- Скица на имота /имотите/ от КККР- копие

- Копие на влязъл в сила ПУП / ПП –копие

- Списък на засегнатите имоти и площи

- Обяснителна записка

Срок за предоставяне:

30 дни

Цена на услугата:

1,00 лв./м.л. от трасето