Издаване на заповед за отписване на имот от актовите книги за имотите общинска собственост, или за възстановен общински имот

Необходими документи:

- Искане свободен текст

- Документ за собственост

- Скица от ТУС–стара регулация

- Скица от ТУС–стар кадастър

- Скица от КК- демо-версия

- Удостоверение за наследници /при нужда/

Срок за предоставяне:

30 дни

Цена на услугата:

Безплатна