Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път

21.07.2016

Необходими документи: 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението  2. Лична карта 3. Документ за собственост на имота Срок за предоставяне: веднага Такса на услугата: 2,00 лв.  

Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

30.08.2016

Необходими документи: 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението 2. Лична карта Срок за предоставяне: веднага Такса на услугата: 2,00 лв.

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак-оригинал

30.08.2016

Необходими документи: 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението 2. Лична карта Срок за предоставяне: веднага Такса на услугата: безплатна

Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

30.08.2016

Необходими документи: 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението 2. Лична карта Срок за предоставяне: веднага Такса на услугата: 2,00 лв.

Издаване на удостоверение за наследници

30.08.2016

Необходими документи: 1. Искане за издаване на удостоверение за наследници 2. Лична карта 3. Препис-извлечение от акт за смърт Срок за предоставяне: веднага или до 7 дни Такса на услугата: 4,00 лв.

Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

30.08.2016

Необходими документи: 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението 2. Лична карта 3. Удостоверение за семейно положение на чуждия гражданин Срок за предоставяне: веднага Такса на услугата: 2,00 лв.

Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението

30.08.2016

Необходими документи: 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението 2. Лична карта Срок за предоставяне: веднага Такса на услугата: 2,00 лв.

Възстановяване или промяна на име

30.08.2016

Необходими документи: 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението 2. Лична карта 3. Съдебно решение за промяна на име 4. Заповед за възстановяване на име Срок за предоставяне: веднага Такса на услугата: безплатна

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за първи път

30.08.2016

Необходими документи: 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението 2. Лична карта 3. Съобщение за смърт или съдебно решение Срок за предоставяне: веднага Такса на услугата: безплатна

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

30.08.2016

Необходими документи: 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението 2. Лична карта Срок за предоставяне: веднага Такса на услугата: 2,00 лв.