Други услуги

1996-Издаване на разрешение за отсичане на над 5 бр. дървета и на лозя над 1 дка

03.10.2017

Необходими документи: 1. Заявление в свободен текст 2. Документ за собственост на имота 3. Документ за платена цена на услуга Срок за предоставяне: 7 дни Цена на услугата: 10,00 лв.

2093-Издаване на разрешения на физически и юридически лица за извозване на битови и производствени отпадъци, строителни и земни маси

03.10.2017

Необходими документи: 1. Заявление по образец 2. Документ по чл.35 от Закона за управление на отпадъците или договор с лице, притежаващ документ по чл.35 от Закона за управление на отпадъците 3. Документ за платена цена на услуга Срок за предоставяне: 7 дни Цена на услугата: 10,00 лв.+4,80 лв./тон Изтегли образец

2031-Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

03.10.2017

Необходими документи: 1. Документ за собственост на имота 3. Документ за платена цена на услуга Срок за предоставяне: 7 дни Цена на услугата: 10,00 лв.  

2066-Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

03.10.2017

Необходими документи: 1. Заявление в свободен текст 3. Документ за платена цена на услуга Срок за предоставяне: 7 дни Цена на услугата: 5,00 лв.  

2086-Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

03.10.2017

Необходими документи: 1. Заявление в свободен текст 2. Документ за собственост 3. Документ за платена цена на услуга Срок за предоставяне: 7 дни Цена на услугата: 10,00 лв.