Други услуги

1996-Издаване на разрешение за отсичане на над 5 бр. дървета и на лозя над 1 дка

03.10.2017

Необходими документи: 1. Заявление в свободен текст 2. Документ за собственост на имота 3. Документ за платена цена на услуга Срок за предоставяне: 7 дни Цена на услугата: 10,00 лв.

2093-Издаване на разрешения на физически и юридически лица за извозване на битови и производствени отпадъци, строителни и земни маси

03.10.2017

Необходими документи: 1. Заявление по образец 2. Документ по чл.35 от Закона за управление на отпадъците или договор с лице, притежаващ документ по чл.35 от Закона за управление на отпадъците 3. Документ за платена цена на услуга Срок за предоставяне: 7 дни Цена на услугата: 10,00 лв.+4,80 лв./тон Изтегли образец

2031-Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

03.10.2017

Необходими документи: 1. Документ за собственост на имота 3. Документ за платена цена на услуга Срок за предоставяне: 7 дни Цена на услугата: 10,00 лв.  

2066-Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

03.10.2017

Необходими документи: 1. Заявление в свободен текст 3. Документ за платена цена на услуга Срок за предоставяне: 7 дни Цена на услугата: 5,00 лв.  

2086-Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

03.10.2017

Необходими документи: 1. Заявление в свободен текст 2. Документ за собственост 3. Документ за платена цена на услуга Срок за предоставяне: 7 дни Цена на услугата: 10,00 лв.  

2127-Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии

26.07.2018

Етап 1: Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии се извършва чрез регистриране на: 1.Заявление от лицето, законния представител или лице, посочено в чл. 26 от Закона за закрила на детето, адресирано до общинския...

2133-Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

26.07.2018

Заявяване на услугата Услугата се заявява чрез искане в свободен текст от осигуреното заинтересовано лице или негов законен представител. Искането следва да съдържа данни за трите имена на лицето, ЕГН, телефон за връзка, копие от трудова /служебна/ книжка. Изпълнение на услугата Издава се удостоверение за осигурителен стаж Срок за предоставяне: 14 дни Не се заплаща за...

2134-Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

26.07.2018

Заявяване на услугата   Услугата се заявява чрез искане по образец или в свободен текст от осигуреното заинтересовано лице или негов законен представител. Искането следва да съдържа данни за трите имена на лицето, ЕГН, телефон за връзка, копие от трудова /служебна/ книжка   Изпълнение на услугата Издава се удостоверение за осигурителен доход Срок за предоставяне: 14...