Други услуги

Издаване на Разрешение за отсичане и изкореняване до и над 5 бр. дървета и до и над 1 дка лозя и отсичане на дълготрайни декоративни дървета

09.09.2016

Необходими документи: 1. Заявление в свободен вид; 2. Документ за собственост за имота, от които ще бъдат отсичани и изкореняване дърветата и лозята Срок за предоставяне: 7 дни Цена на услугата: 10,00 лв.

Издаване Позволително за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни площи - общинска собственост

09.09.2016

Необходими документи: 1. Заявление Срок за предоставяне: 7 дни Цена на услугата: 5,00 лв.

Издаване на Разрешение за определяне на място на депониране и маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и земни маси

09.09.2016

Необходими документи: 1. Заявление; 2. Документ по чл.35 от Закона за управление на отпадъците или договор с лице,притежаващ документ по чл.35 от Закона за управление на отпадъците. Срок за предоставяне: 7 дни Цена на услугата: 10,00 лв.+ 4,80 лв./тон