Издаване на скица за недвижим имот от регулационния план в графичен вид

Прикачени файлове